Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Page: 62
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0072
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
62 Θηβαϊκά Ευριπίδεια· υπό Ά Κεραμοπούλου.

ΑΕ 1918

Έν ταί: Φοινίσσαις ό στρατός των Έπτά άπο των νεωτέρων μεταξύ της Καδμείας, του 'Αμφίου
ανατολών ερχόμενος, άπο Τευμησου, κατακλύζει και της λοφοσειράς των Καστελλίων, του δε Πο-
τά πεδινά μέρη προς βορράν, ΒΑ και ΒΔ μέχρι πέ- λυνείκους ή δλη μορφή διεκρίνετο άπο του κέντρου
ραν της κοίτης του ποταμού Δίρκης. της Καδμείας. Όμοίως διακριτός εινε 6 'Αμφιά-

Ή Αντιγόνη συνοδευομένη υπό του παιδαγω- ?α°? (173), δν βλέπει εκεί που προς Α πλησίον

γου άνέρ/εται εις τό εσ/ατον διήρες των μελάθρων του έν τη υστέρα άγορά ναου της Ευκλείας 'Αρ-

(90), ό δε παιδαγωγός λέγει αυτή (101)· « σκόπει τέμιδος, ήν επικαλείται ή Αντιγόνη θαυμάζουσα

δέ πεδία και παρ' Ίσμηνου ροάς Δίρκης τε νάμα αυτόν. Ό Αμφιάραος ευρίσκεται έπειτα τεταγμέ-

πολεμίων στράτευμα όσον». Προσθέτει δέ (107): νος κατά τών Προιτίδων (1109), ενθα άνέσκαψα

«κινούμενον γάρ τυγ/άνει πελασγικόν στράτευμα, εγώ τό πανάρχαιον λείψανον πολυγωνικού τείχους,

χωρίζουσι δ' αλλήλων λόχους»' ώστε οί έπτά λο- Άποτυχούσης είτα της άποπείρας διαλλαγής

χαγοϊ δεν είχον λάβει ακόμη θέσεις άπέναντι τών τών έριζόντων δυο αδελφών; γίνεται πολεμικόν

έπτά πυλών. συμβούλιον έν τοις άνακτόροις, άγγελθέντος, ότι οί

Του στρατού τούτου, ως βλέπει ή Αντιγόνη, <Ε~τά στρατηγοί Οά περικυκλώσωσι την πόλιν.

προηγείται (120, 126) Ό Ίππομέδων, 0ν ευρίσκο- Συζητούνται λοιπόν διάφορα σχέδια πολεμικά προς

μεν είτα τεταγμένον κατά τών Ώγυγίων είτε Βορ- άπόκρουσιν αυτών. Ό Ετεοκλής προτείνει πλήν

ραίων πυλωμάτων (1113). Έπειτα βλέπει τόν άλλων νά προσβάλη (728) τους πολεμίους οντάς

Τυδέα (131) διερ/όμενον τήν Δίρκην, ίνα ταχθή άί*?* δεΐπνον, άλλά αποτρέπεται, διότι (730) εινε

εις τάς Όμολωίδας πυλας (11 19). Ή αναστροφή βα6υ^ 0 της Δίρκης και δεν Οά ήδυναντο έν

εκ τών πέραν της Δίρκης τόπων γίνεται ίσως, διότι ανάγκη νά ύποχωρησωσιν ευκόλως. "Ωστε και προς

κατά τό παράδειγμα του Αισχύλου (Έπτ. 55) δυσμάς ή πλευρά τοϋ τείχους εινε εντεύθεν τής Δίρ -

υποτίθεται γινομένη κληρωσις τών στρατηγών και κΥ)ν» Τίτο[ ε7Π τγΚ οφρύος της ίναομειας.

τών πυλών ή κλήρωσις εύρε τόν Τυδέα πέραν Περί τής νοτίας πλευράς ουδεμία αξιόλογος ύπάρ-

τής Δίρκης χωρήσαντα, ώστε ήτο αναγκαία ή άνα- Χει άμφισβήτησις, δτι τό, τείχος διήκεν επί τής

στροφή *. Έπειτα βλέπει ή Αντιγόνη τόν Παρθε- όφρύος της Καδμείας και μετά τήν κτίσιν του με-

νοπαΐον (145, 150) περώντα «άμφί μνήμα τό Ζή- Τάλου περιβόλου. Έκεΐ γινώσκει Ό Ευριπίδης, ότι

0ου» ήτοι περί τό "Αμφιον (τον εξω ποός Β του ή είσοδος εις την μυΟικήν πόλιν τω έκτου Κιθαι-

νυν μουσείου τών Θηβών λόφον), ίνα ταχθή εις ρώνος έρχομένω έγίνετο διά τών Ηλεκτρών πυλών,

τάς Νηίστας (1104)" ώστε ή βόρεια πλευρά του Δί' αύτών είσήλθεν ό χορός τών Βακχών [Βάχχ.

τείχους εινε εντεΟθεν του Άμφείου εις τήν όφρύν ^) έλΟών έκ Κιθαιρώνος, ώς έπειτα, οτε τά τείχη

του λόφου τής Καδμείας, ενθα τό ΤιρύνΟιον π'λίν- τ^ κάτω πόλεως δεν ύπήρχον, Ό περιηγητής Παυ-

Οευμα του Ι,βΣΐΙίθ (πρβλ. Αίσχ. Έπτ. 527. Ξεν. σανίας ερχόμενος έκ Πλαταιών και Ποτνιών.

Έλλ. 5, 4, 8. Άρριαν. '^ν. 1, 8, 1 Άρχ. Δελτ. 0ύτω ή πόλις, ήν φαντάζεται ό Ευριπίδης πο-

1917, 282, 382 έξ.). λιορκουμένην υπό τών έπτά, κείται μεταξν του

Είτα έρωτα ή Αντιγόνη (158) που εινε ό άδελ- Ίσμηνου και τής Δίρκης (Φοιν. 825 εξ.), ήτις ρέει

φός Πολυνείκης, ο δέ παιδαγωγός λέγει (159) δτι: αμέσως ύπό τά τείχη τής πόλεως, ενθα και ή χειά

«εκείνος έπτά παρθένων τάφου πέλας Νιόβης 'Αδρά- το° δΡάκοντ°? τής 'Αρείας Κρήνης (Φοίν. 931,

στω πλησίον παραστατεΐ», ή δέ Αντιγόνη ορά πως 1010' 13,5' 638 έξ.-657 έ- °Χ ' 820·

«μορφής τύπωμα» του άδελφου. "Ωστε και ή' άνα- 1026' Ήρ. Μαιν. 5,794 κ. ά.).

τολική πλευρά του τείχους εινε εντεύθεν του χω- Τοιαύτη δέ πόλις εινε μόνη ή Καδμεία, επειδή

ρου τών Έπτά πυρών και τής άγοράς τών κλασ- ^ ^πατα οχυρωμένη κάτω πόλις περιελάμβανεν

σικών χρόνων, κειμένης κατά τήν γνώμην πάντων εντός τους δύο ποταμούς,ήτοι διεσχίζετο ύπ'αύτών.

Μακροτέραν ερευναν περί τής τοπογραφικής του

1 "Οτι δέ ό Ευριπίδης προσέχει προ: τό δοαμα του Αίσ/ύλου καί Τ? » > > χ \ Α Ό 0\ ' η < ?

™,>»*; ηλ,,Ε, ,' / -η ν» " τι π· λ ,, Λυριπιοου εμπειρίας προς τας ϋηρας οεν θα επι-

..ου και ελέγχει αυτο, παρετηρηθη ήδη· ορα π. /. Ρ. Οιΐ'31'ά Λίο- 1 "

ηιΐ7ηβ?ιέδ 9τββ$ 1897, 31 έξ. χειρήσω (πρβλ. 'Αρχ. Έφ. 1909 σ. 1 11 εξ. Πρα-
loading ...