Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 2.1968

Page: 2
DOI issue: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1968/0008
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Obsah Table des matières Codepjicanue Inhalt
Alojz Struhár
Principy geometrickéj harmonie a ich použitie 133
v stredovekej architektúre na Slovensku
Principes de l’harmonie géométrique et sa mise en
pratique dans l’architecture slovaque du Moyen Age
npiiHUHiiH reoMeTpHúecKoň rapMOHHH h hx ncnojib30-
Baniie b cpeAneseKOBOM apxHTeKType b Cjiob3khh
Prinzipien der geometrischen Harmonie und ihr
Gebrauch in der mittelalterlichen Architektur der
Slowakei
Klára Severová
K problematiko monogramistu M. S. IßO
Autour du monogrammiste signé M. S.
K npoó.neiviaTHKe boshhkuích b cBii3n c HHmjuajiaMM
M. C. Hen3BecTHoro xyAOTKHHKa
Zur Problematik des Monogrammisten M. S.
III.
Leo Kohút
Knižná grafika Marie Zelibskej-Vančíkovej 167
Maria Želibská-Vančíková et ses travaux d’illus-
tration
KHiijKHaa rpaijiHKa Mapnn TKejiMÓCKoft-BaHWKOBoň
Die Buchgraphik der Maria Želibská-Vančíková
Viera Luxová
Archívně záznamy o bratislavských umelcoch a re- 177
meselníkoch
Les artistes et les artisants de Bratislava d’àpres
les archives locales
ApxiiBHbie KarajiorH o 6pa'rnc;iaBCKHx xynožKHHKax h
peMecjæHHHKax
Archiv-Material über bratislavaer Künstler und
Handwerker
Libuša Cidlinská
Výstava a sympózium Umenie Podunajskej školy 185
Exposition et colloque sur l’Art de l’Ecole danu-
bienne
BbICTaBKa H CHMnO3HyM „klCKyCCTBO JiyHaHCKOH LUKOJlbl“
Ausstellung und Symposium Kunst der Donau-
schule

Iva Mojžíšová


a F S 1968 * 1, ročník II.

umeleckohistoriská revue Slovenskej akadémie vied

Múzeá moderného umenia v severnom Porýnsku '
a v Porúrsku
Musées de l’art modeme dans la Rhénanie du Nord
et de la vallée de la Ruhr
My.'iC'H coBpeMeHHoro HCKycci'Ba b PeÜHCKOH h PypcKOÜ
OÓJiaCTH
Museen der modernen Kunst am Nord-Rhein und
im Ruhrgebiet

Hlavný redaktor dr. Marian Váross, DrSc., člen korespondent SAV, výkonný redaktor Leo Kohút, CSc.
redakčná rada: doe. dr. Alžběta Giinthorová, dr. Jiří Kostka, ing. Ivan Kuhn, CSc., dr. Anna Petrová, CSc., Ladislav Saučin, CSc.,
Eduard Toran, CSc., dr. Karol Vaculík, CSc.

Vydal Ústav teorie a dějin umenia vo Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislavě roku 1968 ako svoju 1257 publíkáciu.
Stráň 192, obrázkov 151, příloh 4. Upravuje Leo Kohút, CSc., redaktořka VSÁV Olga Fabiánová, technická redaktorka Ladislava
Haplová, korektorka Viera Reifová. — Vychádza polroěne. Rozšiřuje Poštová novinová služba. Objednávky a předplatné přijímá
PNS — ústředna expedícia tlače, administrácia odbornej tlače, Bratislava, Gottwaldovo nám. 48. Objednávky do zahraničia vybal
vuje PNS — ústredná expedícia tlače, odd. vývozu tlače, Praha 1, Jindřišská 14. — Vytlačili Tlačiarne SNP, n. p., Martin. AH
27,02 (text 18,29, ilustrácie 8,37), VH 27,55. Náklad 950 výtlačkov.
71-023-68 09/1-403-30 Kčs 30,-1
loading ...