Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 2.1968

Page: 147
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1968/0157
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Geometrická harmonia gotickej architektury
V gotickej architektúre sa priestory, priečelia
a ich detaily tvoria opat v spoluúčasti geometrie.
Kompozícia architektonického detailu sa opierala
najma o kvadratúru a trianguláciu, niekedy
o geometriu kružnice alebo o iracionálně proporcie.
Najzaují mávej šie je obdobie neskorej gotiky.
Je to obdobie zrodu renesančných myšlienok
v lone neskorej gotiky, čo sa odráža napr. v církev -
nej architektúre a v tvorbě halových priestorov;
vo svetskej, najma v meštianskej architektúre
sa tento úkaz odráža menej markantně v pries-
toroch, no tým kraj šie v architektonickom detaile
- na portáloch, osteniach okien a pod.
Často sa vyskytujúcim gotickým architektonic-
kým detailom sú sedílie. Nájdeme ich v meštian-
skej architektúre v máshauzoch, v podjazdoch -
v cirkevnej architektúre v svätyni chrámov.
V Bratislavě na Leningradskej ulici sa našli
v niekdajšom podjazde meštianskeho domu go-
tické sedílie. Celá kompozícia je vpísaná do troch
horizontálně vedla seba řáděných štvorcov. Pri
tvorbě kompozície sa vychádzalo zo zásad kvad-
ratúry. Aj podlá vzhladu lomeného oblúka možno
usúdiť, že ide o detail z obdobia vrcholnogotichého.
Podobné sedílie — tvarové o niečo skromnéj šie
— sa zachovali v Bratislavě na Michalskej
ulici 10.
Thurzov dom v Banskej Bystrici (námestie
SNP č. 4) bol postavený v druhej polovici 16. sto-
ročia. Má priečelie o šírke dvoch trojosových meš-
tianskych domov, ktorých spojením pravděpo-
dobně vznikol. Domy boli gotické, čomu nasviedča
gotický portál odkrytý pri reštaurovaní. Podlá
vzhladu súdiac je ranogotický. Sirka otvoru
k výške sú v pomere 1 : 2. Je osnovaný za pomoci
kvadratúry.
Portál meštianskeho domu č. 18 na náměstí
SNP v Banskej Bystrici je komponovaný
na tom istom principe. Má rozměry otvoru, ktoré
sa dajú vyjádřit číselne vzťahom 1 : ]/4, čiže 1 : 2.
Meštiansky dom v Banskej Bystrici, nám.
SNP č. 3 má neskorogotický portál. Je tvořený
pomocou šestuholníkovej siete, resp. triangulácie.
A kedze pravidelný šesfuholník sa konstruuje
za pomoci kružnice, možno geometrickú osnovu
portálu odvodit metodou Mössela. Kamenár po-
užil dížku stopy rovnú 33,412 cm, čo znamená,
že mohol byť německého pôvodu a prišiel k nám


22. Bíňa, kláštorný kostol, pol. 13. storočia, pravá prí-
pora na vonkajšej stene podvežia.

připadne v rámci kolonizácie, alebo že sa vyučil
v niektorej z kamenárskych hút v Nemecku, při-
padne v Rakúsku.
V Banskej Bystrici sú v 15. a 16. storočí známe
nemecké a talianske mená popři měnách sloven-
ských a českých majstrov murárov, kamenárov a
ostatných remeselníkov, ako Ivanuš, Hanuš,
Erazmus, Sebastianus, Osvald, Pankrác, Peregrini
a i.45

147
loading ...