Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 2.1968

Page: 157
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1968/0167
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Mösselova, Ševelevove „dvojice párnych mier“
systému dvoch štvorcov, konštrukcia „zlatého
řezu“ za pomoci hviezdicového pätuholnika (podlá
Timmerdinga) a desaťuholníka, ďalej sama geo-
metrická konštrukcia „zlatého řezu“ — (]/5 — 1) :
2 ako jedného z možných dvojíc mier systému
dvoch kvadrátov a mohol by sa zakreslit aj postup,
ktorým Le Corbusier v Modulore — vychádzajúc
zo zlatého řezu, zo zdvojovania, z rozmerov l’ud-
ského těla — dospěl k radom harmonických roz-
merov.
Všetko spomenuté umožňuje geometria, resp.
vlastnosti jej základných útvarov, akým je i kruž-
nica a do nej vpísané pravidelné mnohoúhelníky.
Je preto nemožné a nesprávné vymýšlat ne-
pružné kánony, systémy a zovšeobecňovat ich —
vyhlásit ich za „jedine platné“.
Nakoniec chcem poukázat na to, že každé ob-
dobie málo svoju modulovú sústavu. I naša doba
má svoj modul, ktorý sleduje hlavný účel: chce
umožnit velkovýrobu stavebných a konštrukčných
prvkov, ktoré by boli vhodné pre velké množstvo
stavieb. Volil sa preto modul všeobecný, daný
absolútnym rozmerom. Snahou bolo, aby bol
blízky hlavným rozmerom člověka. O tom, či sa to

docielilo, hovoria stavby nasej súčasnosti a teo-
retické články „za i proti“.
Našou snahou v súčasnosti, keď tvoříme nového
člověka, nie je, samozřejmé, používat středověké
proporcionálně kritériá. Je však otázne, či v po-
vojnovom období (keď bolo potřebné kvantum,
keď sa náš modulový systém tvořil) sa pokračovalo
správné a či sa problém s úplnou vážnosťou riešil.
Le Corbusier študoval problematiku dvadsať
rokov a až potom vydal svoj Modulor. Bolo by há-
dám načase aj u nás aspoň podrobit kritike naše
priestory, najmä obytné, budované i dnes podlá
zaužívaného modulového systému.
Snahou autora bolo odhalit na našich středo-
věkých pamiatkach spomenuté vztahy, antro-
pometrickost a geometrickú harmoniu tejto ar-
chitektúry. Snahu o antropometrickosť musí mať
i naša súčasná a nastávajúca tvorba. Tvorba ži-
votného priestoru bude musieť byť oveïa viac
zameraná na člověka, na jeho fonnovanie. Samo-
zřejmé, že sa tak nebude diať středověkými me-
todami, ale za pomoci nových metod, s novými
stavebnými materiálmi a s novými, vyššími este-
tickými požiadavkami na krajšiu architektúru
budúcnosti.

Poznámky

1 B. P. Michailov, heslo „architektúra“ vo Velkej
sovietskej encyklopedii, 3. zv.
2 Fr. Kadeřávek, Geometrie a uměni v dobách minu-
lých, Praha 1935, 5.
3 V. P. Zub o v, Dědictví ťheorie architektury a úkoly
jeho studia, časopis Sovětská architektura, II, č. 1. 1952.
4 S. Klaučo, Vyhovuje zavedená modulová sústava?,
Architektúra ČSSR, 1966, č. 3, 166.
5 J. Koula, Pozerám sa na architektúru, Dielo, 1966,
46.
6 Stieglitz, Geschichte der Baukunst von frühesten
Altertum bis in die neueren Zeiten, Nürnberg 1827.
’ Cantor, Geschichte der Mathematik I, Leipzig 1880.
8 Dehio, Untersuchungen über das gleichseitige Dreieck
als Norm der gotischer Bauproporzionen, Stuttgart 1894.
9 Drach, Das Hüttengeheimniss vom gerechten Stein-
metzgrund, Marburg 1897.
10 Knauth, Strassburger Münster und Cheopspyramide,
Strassburg 1908.
11 Bischer, Die deutschen Bauhütten im Mittelalter
und ihre Geheimnisse, Wien 1932.

12 Viollet le Duc analyzoval architektonická kompo-
zíciu pomocou rovnostranného trojuholnika, rovnora-
menného trojúhelníka do štvorca vpísaného a pravo-
úhlého trojuholnika.
13 Zeising, Neue Lehren von den Proportionen des
menschlichen Körpers, Leipzig 1854.
14 Luca Pacioli, La divina proportione, Benátky 1509.
15 Tvrdenie, že Divina proportione je zlatý rez, vyvrátil
vo svojej rozpravě M. Zlokovió; časopis Pregled archi-
tektuře, 1955—1956, 4—5, str. 126.
16 Matila Ghyka, Esthétique des proportions dans la
nature et dans les arts, Paris.
17 Podrobné rozpracovaná odborná literatúra je uve-
dená v článku J. Csemegiho, A kozépkori épitészet
szerkesztési módszerei, 1954. Článok vyšiel v sborníku
Míivészettorténeti tanulmányok a Magyar Mûvészettôr-
téneti Munkaközösseg Évkônyve III, Budapest 1954, 13,
1, z ktorého niektoré diela uvádzam v texte
18 W. Thomae, Das Proportionenwesen in der Ge-
schichte der gotischen Baukunst und die Frage der Trian-
gulation, Heidelberg 1933.

157
loading ...