Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 2.1968

Page: 189
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1968/0199
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
rias 1889, Barbarské rozprávky, 1902, Dievča
s vejárom, 1902 a Jazdci na břehu mora, 1902)
a van Gogha (činy na Rhône, 1888, Žatva, 1889,
Blázinec v St. Rémy, 1889, Portrét mládenca,
1888). Maliarstvo 20. storočia je najvýraznejšie
zastúpené expresionizmom, v ktorom dominuje
Marcov Kóň v krajině (1910), pařížskou školou
a s výnimkou Poliakoffa a H. Hartunga málo
zaujímavými ukážkami nefiguratívnej malby pät-
desiatych rokov.
Tolko o súvislej zbierke moderny. Třeba sa
však ešte vrátit k spomenutým zvláštnostiam
inštalačného záměru. Vytvorenie vhodných pod-
mienok vnímania a sústredenia představuje totiž
len polovicu zmieneného snaženia. Jeho druhou
častou je pokus dynamizovat a diferencovat divá-
kové zážitky akýmisi exkurziami do róznych ob-
lastí i róznych dějinných období výtvarného ume-
nia, alebo aj vyprovokovat jeho asociativně schop-
nosti nezvyčajnými konfrontáciami. Tak na chod-
bách i v šálách spodnej časti jednopodlažnej bu-
dovy sa v drobných uzavretých celkoch strieda
středověké sochárstvo so starověkým sklom, drob-

nou plastikou 20. storočia, či s magickou skulptú-
rou prírodných národov. Vedla expresívnych skulp-
túr z Afriky a tichomorských ostrovov, japon-
ských masiek a stredoamerických figúrok tu visia
Appelove oleje, Albersove přesné plošné kompo-
zície vstupuj ú do dialogu s geometrickou disciplí-
nou gréckych váz, Ernstové Obskúrne božstvá
koresponduj ú so susediacou khmérskou figúrou
i podobnostou postoj a a gesta. Zaujímavým a cit-
livým spósobom inštalácie sa tu podařilo vytvořit
akési překvapivé krátké spojenia. Krátké preto,
lebo odhalujú divákovi pravdu, že ani čas stáročí,
ani rózny stupeň poznania, odlišné záměry, tech-
niky či výrazové prostriedky nemóžu narušit pří-
buznost uměleckých výtvorov člověka, ak táto
příbuznost spočívá v povahe duchovnej koncen-
trácie a v jej výtvarnom vyjádření.
Hádám najvážnejším činom — pokial ide o zbe-
ratelský přístup a jeho výsledky — však predsa
len ostává časové najkratší a najnovší, zato tým
viac obdivuhodný výkon Wernera Schmalenbacha,
riaditelaUmeleckej zbierky Severorýnska—
Vestfálska v Díisseldorfe. Roku 1960 za-

5. Max Beckmann, Autoportrét s paličkou, 1921. Städtisches Museum,
Wuppertal.
6. Wilhelm Lehmbruck, Velká zamyšlená, 1913—1914.
Lehmbruck Museum, Duisburg.
7. Hans Hartung, Kompozicia ,,T 55—18“, 1955. Museum Folkwang, Essen.
189
loading ...