Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 70
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0074
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
70

ktorým tento autor inklinoval nielen pre pri-
rodzený vztah k poezii, osvědčený okrem iného
aj vlastnou zbierkou básní Polokružie (1971),
ale aj vplyvom impresívneho, poetizujúceho za-
loženia celej výtvarnej práce. Lyrizujúci, bás-
nivý výraz jeho ilustračných kresieb jemným
zásahom pera či uhta je podkladom adekvátneho
výtvarného pendantu diel Hviezdoslava, Krás-
ku, Horova, Krâl'a, Máchu, Ščipačeva a ďal-
ších.33 V tomto realisticky orientovanom prúde
ilustračnej tvorby patří popředně miesto E.
Ilečkovi (1910). So skúsenostou novinového
kresliara a ilustrátora predvojnového Rudého
práva, od začiatku pätdesiatych rokov rozvij a
knižnú ilustráciu najmá pre vyššie věkové kate-
gorie dětských čitatel'ov a mládeže. Naturelom
výtvarnej práce preferuj úcej typológiu optimis-
tických až patetických výrazov postáv literár-
nych hrdinov, Ilečko spontánně přilnul k lite-
rárnym předlohám, s ktorých obsahom jeho
výtvarné záměry rezonovali. Stal sa u nás po-
predným výtvarným tlmočníkom překladových
vydaní diel Arkadija Gajdara, ale aj dalších
ideovo blízkých spisovatelovi
V prvých pofebruárových rokoch, prakticky
takmer v celom decéniu, dominujú epicky věcné,
žánrovo obsažné výtvarné prejavy v knihe, čo
súviselo s orientáciou na realistické formy tak vo
výtvarnom umění, ako aj v literárnej tvorbě.
Spoločenská podpora tematiky vzťahujúcej sa na
významné javy minulosti i přítomnosti podně-
cuje intenzívnu tvorivú aktivitu. Jednou z naj-
sústavnejších tém sa stává Slovenské národně
povstanie. Ilustračná tvorba, ako výtvarný pře-
jav ideovo a funkčně zviazaný so svojím sloves-
ným pendantom, má specifické postavenie vo
vztahu k výtvarnému i literárnemu vývinu.
V charaktere ilustračnej tvorby sa odrážajú
výtvarno-názorové tendencie zodpovedajúce
spoločenskému vývinu, ako aj metamorfózy roz-
voj a literárnej tvorby. V nej nachádza ilustrá-
cia inšpiráciu a myšlienkový podnět, tak ako
zasa v ilustračnej tvorbě získává literárně dielo
umocňujúci faktor uměleckého výrazu. Závaž-
nou okolnosfou vývinu literárnej tvorby na
tému SNP a jej analogických výtvarných ilus-
trátorských interpretácií bola otázka postojov
k tejto témě ako k zdrojů trvalých hodnot, ktorá


Joxef .StMfďí/c, íÍMstrócia x F. M. Dosíojeuskij,
Bieře Ttoci, Í96L Foío M. Veseh/

spolu s otázkou hodnotenia významu SNP pod-
statnou mierou spolupósobila na formovanie li-
terárnej i výtvarnej tvorby v jej vývínových
přeměnách a žánrovej diferenciácii. Problema-
tika SNP patří medzi najpertraktovanejšie témy
tak v slovenskej spisbe, ako aj vo výtvarníctve.
Keďže ilustračná tvorba sa dotýká organicky
obidvoch týchto uměleckých oblastí, na jej cha-
rakter má vplyv zameranie literárneho a edičné-
ho programu.3^ Ako to zodpovedalo charakteru
knižných vydaní i celkovej koncepcii sleduj úcej
predovšetkým pohotovost a maximálnu přístup-
nost, dominujú v ilustračnej tvorbě jednoduché
kresliarske prejavy, spravidla čierno-biele kres-
by tušom, len výnimočne kolorované, umožňuj ú-
ce jednoduchú perovkovú repročtukciu. V prvých
rokoch majú literárně práce charakter denníko-
loading ...