Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 71
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0075
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
71

vých záznamov, priam reportážně čerstvého po-
dania bezprostredne přežitých událostí. Vo vý-
tvarných parafrázach týchto záznamov sa uplat-
ňuje realistický přístup, portrétna věcnost
v náčrte krajiny i pohybových štúdií postáv.^
Vo vývine knižnéj tvorby motivovanej Sloven-
ským národným povstáním bolí fázy, v ktorých
ilustrácia bola do značnej miery analógiou lite-
rárnych diel, ale aj fázy, v ktorých ilustrácia
odrážala skór situáciu výtvarného vývinu. Ta-
kou fázou bolo obdobie päfdesiatych rokov, pri-
nášajúce změněné literárně koncepcie.*^ Roz-
šiřuje sa register žánrov a prístupov k témě,
pribúdajú autoři i knižné diela: ilustrácie k spo-
mienkovým prózám a románom (Anton Hollý,
Štefan Bednář, Aurel Kajlich).^ Spolu s rozši-
řováním motivácie práč vzfahujúcich sa na SNP
vznikli aj prvé diela uplatňujúce túto tematickú
problematiku v oblasti literatury pre děti a mlá-
dež. A to jednak diela určené defom a mládeži
už spósobom podania zahrňujúcim ideály vlas-
tenectva, jednak diela o deťoch, o dětských hr-
dinoch v povstání.^ Poslanie závažného ideové-
ho podnětu spíňalo dielo Petra Jilemnického
Kronika, zohrávajúce ,,úlohu avantgardy pre
novů fázu socialistického realizmu v slovenskej
literatúre"/2 Ilustrátorom prvého vydania tohto
diela bol E. Ilečko, ako jeden z najproduktív-
nejších ilustrátorov tohto obdobia, ktorého tvor-
ba sa spája s viacerými významnými dielami na
tému SNP.^3 Intenzívnějšiu literárnu a tým aj
ilustrátorskú činnost podnietilo desiate výročie
SNP roku 1954. Vznikli diela, s knižným vy-
dáním ktorých sa spája rozvinutie ilustračnej
tvorby Vincenta Hložníka. Najprv to bolí fareb-
né figurálně kompozicie pastelom alebo čierno-
-biele perokresby tušom, komponované ako ty-
pické žánrové výjavy, příznačné pre grafickú
tvorbu umelca v tom období, reprezentovaná
protivoj novými cyklami,^ potom ilustrácie gra-
fického cítenia založené na vefkom detaile po-
stáv v dynamických gestách, v kontrastoch os-
trého světla a hlbokého tieňa.^ Ďalšiu orientáciu
tvorby, naplno rozvinutú neskór v ilustrácii
Ústavy ČSSR a priebežne v ilustrácii pre mlá-
dež, naznačuje Hložník v spojitosti s témou SNP
v dielach upúšfajúcich od epického sprievodu
detailov příběhu v prospěch expresivity výrazu

a syntetizuj úcich výtvarné reakcie na ideovú
podstatu.46
Pôsobenie V. Hložníka (1919) málo podstatný
význam pre formovanie ďalšieho vývinu slo-
venskej ilustračnej tvorby a knižného umenia.
Tento vplyv sa uplatňoval súbežne vo viacerých
rovinách: prostredníctvom vlastnej, mimoriadne
plodnej ilustračnej tvorby, ďalej cez priamy
pedagogický vplyv na mladé pokolenie knižných
výtvarníkův a ilustrátorov, a napokon, příklad-
nou spoluprácou s knižným výtvarníkom Du-
šanom Šulcom, ktorá zohrala priekopnícke po-
slanie pri presadzovaní princípov krásnej knihy
u nás. Hložníkova ilustračná tvorba tak zo
stránky reflektovania literárnych žánrov, ako
aj z hïadiska diferenciácie výtvarných poloh,
je mnohostranná. Preukazuje úzký kontext s vý-
tvarným vývinom volných maliarskych a gra-
fických prejavov umelca, má však, vďaka sú-
stavnosti a šírke úsilia, aj znaky špecifického
vývinu. Důležité štádium v tomto vývine překo-
nal umelec už v tvorbě z predfebruárového ob-
dobia.4? Potom súbežne so spoluprácou na vyda-
niach už spomenutej a ostatnej póvodnej sloven-
skej literatúry presúva sa ťažisko z polohy čier-
no-bielych ilustrácii žánrového typu k akcepto-
vaniu farby do štádia vyhranenej charakteris-
tickej ilustrátorskej koncepcie V. Hložníka, kto-
ré sa vztahuje na vydanie prekladov základ-
ných diel klasickej světověj literatúry u nás,46
a najmä na vydania literatúry pre děti a mlá-
dež.49 Táto koncepcia nie je mechanicky apliko-
vaná, ale vo vztahu k charakteru konkrétnej
ilustrovanej knihy striedavo dominuje raz kres-
liarsky, raz grafický či maliarsky přístup, alebo
kombinácia kresby a farby. Kým monumenta-
lita výrazov íarebných celostránkových kompo-
zícií charakterizuje Hložníkovo výtvarné stvár-
nenie obsahu detskej literatúry, v súbežne dato-
vaných a neskorších výtvarných interpretáciách
prozaických a básnických diel prikláňa sa ako
k adekvátnym výrazovým prostriedkom ku gra-
fickému prejavu.so Kompozicie Hložníkových
ilustrácii sú plné života, dynamických gest
a dramatických výrazov, kontrastných vztahov
detailov a celku, linií a tvarov. Svoje výtvarné
náhfady dokázal presvedčivo odovzdat svojim
žiakomýi takže už od konca päfdesiatych rokov
loading ...