Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 83
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0087
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
83

stává I. Schurmann (1935), ktorého vyhraněný
grafický přejav je východiskům ilustračnej tvor-
by. Jeho grafika a ilustrácia sú nositeïmi analo-
gických ideových zámerov, zacielených na spolo-
čensky tendenčný obsah, sociálny a dobový
kontext. 133 Rozšiřuj úce sa edičně programy
v najróznejších žánroch vzťahujúcich sa na SNP
napíňajú nové diela, v ktorých nachádzajú
tvořivé příležitosti další špecializovaní výtvarní
spolupracovníci knižnej kultúry: Peter Ondreič-
ka s figurálnymi kresliarskymi kompozíciami,^
Pavol Blažo s ilustratívnymi montážami,^ Ru-
dovít Hološka a Ivan Rumanský v riešení pre-
balov,i36 Igor Rumanský s ilustráciami prózy,
Jozef Šturdík k poměrně zriedkavému vydaniu
veršov o SNP, alebo Peter Horváth usilujúci
sa ilustrovat cez symboliku vecíJ3? ,,Idea SNP
je predmetom uměleckého programu nie jednej
generácie umelcov — památníkov. Ako ukazuje
vývin literárnej a ilustračnej tvorby na tému
SNP, k tomuto zdrojů inšpirácie siahajú simul-
tánně umělci viacerých pokolení, pričom sa stále
rozšiřuje žánrový a výrazový záběr v prístupoch
k tejto témě. Napriek početným výsledkom
v ilustrovaných knižných vydaniach stále sú
opodstatněné nové spracovania, ktoré novým
prístupom, z nových aspektov a tvořivých ciel'ov
invenčne sprostredkujú odkaz Slovenského ná-
rodného povstania do vedomia spoločnosti"J38
Obdobie od druhej polovice sedemdesiatych
do prvej polovice osemdesiatych rokov zname-
nalo v knižnom umění a ilustrácii nielen sta-
bilizáciu vyhraněných koncepcií, ale prinieslo aj
podněty perspektivných úsilí. Ďalšie posilnenie
autorské, prílev absolventov špeciálok umělec-
kých škol umožnilo váčší rozptyl výtvarnej
spolupráce v edičnej praxi. Ideová náplň a vý-
tvarné stvárňovanie edícií je vhodnou základ-
ňou na rozvoj knižného umenia. Edičně prog-
ramy a ich realizácia zahrňujúca výtvarnú
spoluprácu sa stává nevyhnutnou zložkou váčšej
časti edičnej praxe (starostlivost vydavatelských
orgánov o výtvarnú podobu vydaní, činnost
špeciálnych výtvarných redakcií, obosielanie
knižných sútaží). Jednotlivé edičně oblasti,
okrem profilovania tematického, získavajú cha-
rakteristické vizuálnu podobu vydaní ako re-
zultát systematickéj súčinnosti knižných výtvar-


Naďa Rappewsberperouá-Jaítkouíčová, dMsírácia
z kn,ih,p; .7. Řepko, Nedoručená zásieíka, 7977.
Foío M. Vesetp
níkov. V pestrej stupnici edičných příležitostí
pre uplatnenie výtvarných prejavov, popři ustá-
lených a autorsky vyhraněných formách, zís-
kává tvořivý priestor hladanie netradičných
postupov a experiment. Výtvarné aspekty kniž-
nej tvorby sa uplatňujú v jednej edičnej oblasti
viac, v inej menej, avšak ako ukazujú výsledky,
vznik knihy na úrovni výtvarného artefaktu
nie je viazaný, ako v predchádzajúcich obdo-
biach, na dielo krásnej literatúry. Pre výtvar-
ných umelcov spolupracuj úcich v knižnej kul-
túre ani v minulosti nebola problémom tvorba
výtvarné kultivovaných knižných vydaní, ak
išlo o publikácie, ktoré svojím charakterom
poskytuj ú dostatok priestoru pre velkorysé kon-
loading ...