Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 10
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0112
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
10

Před začatím statického zaisťovania bolo po-
třebné preskúmať základné murivo a omietky
na externých stěnách. Sondáž ozřejmila značnú
nesúrodosť vrstvenia, ako aj skutočnosť, že
zvonku sa na kostole nezachovala ani stopa po
akejkoïvek maliarskej výzdobě. Za najzávaž-
nejší nález tu možno pokládat identifikáciu ju-
hovýchodného nárožia iniekdajšej užšej lodě kos-
tola, ktorú — súdiac podlá hrotitých okien lodě
a podlá gotického tvaru južného portálu — roz-
šířili niekedy koncom 15. storočia.
Stavebné organizácie vykonali úpravu omie-
tok na základe konzultácie pamiatkového or-
gánu s reštaurátorom. Potom sa zrušilo hrotité,
opracovaným kameňom armované okno v južnej
stene svatyně. Nahradilo sa analogickou rekon-
štrukciou předpokládaného štrbinového okienka.
Tento zásah bol opodstatněný najma vnútorným
členěním južnej steny svatyně, kde po uvolnění
záklenku sedílie nesúrodo působilo spomenuté
mladšie okno svojím rušivo velkým výrezom.
Pretože sa nepodařilo zistit žiadnu osobitnú
úpravu jednotlivých priečelí objektu, zvolila sa
metoda rekonštrukcie. Nová omietková vrstva
je na povrchu hladená a zvlněná podlá nerov-
ností stien. Rukopis hladidla sa na povrchu re-
konštruovanej omietky ponechal záměrně. Na
túto novů vrstvu sa nakoniec naniesol vápenný
nátěr. Zvolený postup bol vědomým metodic-
kým kompromisom, založeným na znalosti sta-
vebného vývinu objektu, t. j. na skutočnosti, že
nebolo možné zistit ani jeden autentický slo-
hový stav. Tento spůsob úpravy podpořil aj po-
znatok, že sa na vidieckych stavbách na Sloven-
sku bežne používal ešte i na začiatku nášho
storočia; je teda v súlade s tradičným estetic-
kým výrazom a s technológiou našej rustikálnej
architektúry.
Vnútri objektu stavebné organizácie upravili
omietky tak, aby sa dosiahla — pokiat možno
— plynulá, organicky působiaca nadváznost na
fragmenty stredovekej výmalby. To zodpove-
dalo záměru vyzdvihnúf prioritnú hodnotu ob-
noveného interiéru, to znamená dosiahnuf pů-
vodný, středověký výraz architektonického
priestoru. Vzhladom na protestantská stried-
mosf a na rustikálny charakter mladších spolu-
komponentov interiéru bol tento záměr opod-

statněný. Slohová odlišnost týchto mladších zlo-
žiek od fragmentárne zachovanej stredovekej
výmalby za daných okolností nepůsobí rušivo,
lebo spoločným menovatetom všetkých dnes
zastúpených spolukomponentov — počnúc archi-
tektonickými prvkami až po dřevený mobiliár —
je právě oná triezvosť vidieckej mentality.
Zvolená koncepcia úpravy mala okrem iného
za ciel záměrně zmonumentalizovat interiér
v zmysle optického predíženia priestoru. Z tohto
záměru vyplynulo pritůnovanie nového dřeve-
ného stropu svatyně do približnej intenzity ka-
zetového stropu lodě. Tým sa podařilo navodit
dojem plynulého pokračovania priestoru lodě
za triumfálny oblúk. Opticky to přispělo k zjed-
noteniu a k iluzívnemu zváčšeniu kostolného
interiéru, čím sa vyvážil zmenšujúci efekt, ktorý
navodzujú chóry. Aj zásahy Ústredia umělec-
kých remesiel, ktorému bolo zverené reštauro-
vanie všetkých dřevených častí interiéru,6 pri-
niesli výsledky, zhodné s koncepčnou předsta-
vou dozerajúceho restaurátora.
Po odstránení deštruovanej drevenej podlahy
sa na jeho návrh položila v celom interiéri jed-
noduchá rustikálna podlaha z plných tehál.
Tento druh podlahy sa zvolil najmá kvůli tech-
nickým vlastnostiam použitého materiálu, lebo
sa dalo předpokládat, že i po osadení odkvapo-
vých žlabov bude vysycháme nižších častí in-
teriéru iba pomalé a relativné. Vlastný výraz
použitého materiálu v danom vidieckom pros-
tředí pri celkovej rustikalite objektu nemůže
byť prakticky ohrozený akýmkofvek běžným
zásahom a navýše nevyžaduje osobitné ošetro-
vanie. Přitom vylučuje nebezpečenstvo změny
optického výrazu a napokon je i v súlade
s priestorovým celkom.
Počas odkrývania nástěnných malieb vysvitlo,
že dlhodobé zvetrávanie narušilo středověků
omietkovú vrstvu v svatyni natofko, že na
mnohých miestach mala menšiu súdržnost než
vrstvy, ktoré ju překrývali. To si vynútilo ná-
ročnější spůsob upevňovania jej hmoty a tým
sa sťažilo odkrytie týchto nástěnných malieb
v porovnaní s odkrýváním malieb v lodi a na
vnútornom ostení triumfálneho oblúka.
Na vnútornom páse archivolty a v prifahlých
častiach boli středověké malby překryté niekol'-
loading ...