Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 30
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0132
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
30


Kristou ujazd do Jeiatzaiema, detaii pašiouého cpřciu. Foto J. Hampi

avšak v nástennej maïbe — v žánri s prioritnou
komunikatívnou funkciou podobnou novodobé-
mu plagátu — nie je zatiaï doložené. Střed ob-
razu Prvotného hriechu Adama a Evy tvoří
dekorativně rozložitá jabloň, ktorej vetvy, ras-
túce nezvykle nízko nad žernou, sú rytmicky
osekané na znamenie toho, že uschli, len čo
z tohto stromu zla, obtočeného nápadné zava-
litým hadom, odtrhla Eva jablko. Obrys jej na-
hej drobnej postavy sa odráža od karmínového
pozadia tak póvabne, že připomíná akty počet-
ných kúpelníčok z iluminovaných rukopisov
Václava IV. Ako na to poukázal J. Krása,
umenie na václavskom dvore získávalo okrem
dvorskej štylizácie nový vztah k prírode. ,,Zá-
hrady lásky", ,,Studné života a mladosti", do
ktorých sa uchylovalo, stotožňovali sa s před-

stavou raja. Nový erotizmus sa vhodné uplat-
ňoval právě v témach typu Prvotný hriech
v prirodzenej nahosti Adama a Evy.
Druhý variant súvekej perspektivy naplněné-
ho času a dovřšenia starého, narušeného poriad-
ku obsahoval myšlienku návratu k póvodnej
církvi, ku křesťanskému mýtu o zlatom veku
budúceho královstva Kristovho, čo bolo základ-
nou ideológiou husitstva.
Obraz Adama sice podl'ahol pôsobeniu času,
zato sa však zachovala dolná část příběhu, s ob-
ïubou rozvádzaná v súvekých hrách o Adamovi,
a to Adam v pekle. V tmavěj podzemnej jas-
kyni, vyhíbenej do skaly pod rajským stromom,
tu sedia traja symetricky umiestnení diabli nad
nehybným, avšak neporušeným telom Adama,
hriechom odsúdeného na smrť. Dvaja z nich
loading ...