Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 43
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0145
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
43


Oítár sv. Barbory v Bcmskej Bi/stï'iCi před resíaMro-
vamm.. Foío dsíav pamiaíkovej starostíivosti
(5ÜPS)

Tvář sv. Barbory je modelovaná podobné ako
madonina, svátici však chyba temeno hlavy,
kusy okraj a plášfa, ako aj část spodně j partie
postavy s podstavcom, čo, samozřejmé, celkový
postoj aj vzhlad sochy skresïuje. Pri poslednom
restaurovaní boli odstránené aj nevhodné novo-

dobé doplňky. Barborin obličaj je blízko příbuz-
ný tváři hrabušickej madony celkovou modelá-
ciou, spósobom stvárnenia očí a silné vystupujú-
cej poduškovitej brady. Škoda, že hrabušický
oltář dosiaï nereštaurovali, pretože novšia poly-
chrómia značné skresïuje predovšetkým mado-
ninu tvář. Předpokládáme, že aj Barborin plášť
bol povodně riešený podobné, aspoň v spodnej
časti. Podvihnutý rožtek plášťa pridržiavaný pod
kalichom Barborinou 1'avou rukou má v Pav-
lovom diele takisto svoju paralelu, a to na
soške tej istej svátice z bývalého oltára P. Má-
rie v Okoličnom. J. Homolka^ sa domnieva, že
obidva vznikli podlá dnes neznámej předlohy
podunajského póvodu. Avšak motiv vytiahnu-
tého rožteka plášťa sa vyskytuje aj v hornorýn-
skom sochárstve z druhej polovice 15. storočia.'^
Námět skupiny štrnástich pomocníkův s Kris-
tom v střede, ktorý sa objavuje v predele, sa
opakuje v Pavlovej dielni ešte raz, a to ako
malovaná tabula v predele oltára sv. Mikuláša
v Levoči. Vyvodzujeme z toho, že pre toto zo-
skupenie Pavol použil grafickú předlohu. Pre
postavu žehnajúceho Krista mohol použiť ry-
tinu Majstra ES (L.571). Bystrický Kristus silné
připomíná Krista zo strednej skupiny postáv
v predele oltára P. Márie v Blaubeuren, kde je
znázorněný podobným spósobom. Pavlovmu
výtvarnému přej a vu stoj a najbližšie štyria svát-
ci vlavo, Juraj, Krištof, Pantaleon a Eustach.
Modelácia Jurajovej hlavy sa opakuje na obi-
dvoch neskorších jazdeckých sochách sv. Juraja,
a to v Levoči a v Spišskej Sobotě, z druhého
desaťročia 16. storočia. Natočením hlavy hoře,
pohladom aj tvárou je Krištof blízky apošto-
lovi a susednému Judášovi z predely levočského
hlavného oltára, podobné ako Pantaleon mladé-
mu apoštolovi, zakusujúcemu do sústa. Panta-
leonova tvář připomíná i sediaceho Krista-trpi-
tela z farského kostola v Prešove. Kristova tvář
je zasa blízka Kristovi z levočskej predely. Na
dalších tvárach polopostáv z predely sa spôsob
Pavlovej modelácie len velmi volné opakuje
v niektorých partiách, predovšetkým na očiach
a bradách. Úsilie opakovat Pavlov spôsob mo-
delácie čo najúplnejšie dodává tváram svátíc
jemne karikujúci nádych. Účes sv. Barbory opa-
kuje účes tej istej svátice v Okoličnom, s ktorou
loading ...