Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 47
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0149
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
47


Híaum/ oíídr sr. Vavrmca v řirabtOMciach. Foío ŠÚP^

Pavlov vyhraněný spósob modelácie rozplývá.
Pre hrabušického majstra svědčí aj určitá hra-
natost obličajov, ako ju poznáme na hlavách
sv. Vavrinca a Štefana v Hrabušiciach.
Pavol použil předlohy aj pre výjavy na re-
liéf och: jednu poznáme presne, a to Dürerov
grafický list Smrt 10 000 mučeníkov (B. 117)4-1
Pavol tuto kompozíciu redukuje na ovefa menší
počet postáv, aj v podaní krajiny. Smrť patron-
ky Kolína n. R. sv. Uršuly a jej družiek bola
častým námetom v neskorogotickom maliarstve,
predovšetkým na dolnom Rýne. Pavlovi ako
předloha slúžil asi niektorý dobový grafický
list. Výjav však podává po svojom, s malým
počtom postáv a v hornatej krajině; Kolín sa
rozkládá na kopci a Rýn je naznačený ako ja-
zierko. Do kopcovitého prostredia s mestom
v pozadí je vložená Smrť sv. Petra a podobné
aj výjav Sv. Leonard oslobodzuje vázňa, kde sa
na vysokom vrchu vypíná mohutný hrad. Je
isté, že aj pre tieto výjavy Pavol siahol k dnes

neznámým předlohám. Že tu bolí, potvrdzuje
— zdá sa — mníšsky habit sv. Leonarda, zhod-
ný na bystrickom reliéfe s Pavlovou sochou
toho istého svátca z oltára sv. Mikuláša v Le-
voči. Leonardova kutna je taká istá ako kutné
mníchov z Dürerovho cyklu zo života sv. Bene-
dikta (okolo roku 1500).^
Aj keď návrhy na jednotlivé výjavy sú od
Pavla na základe předloh, stopy jeho slohu sú na
nich nepatrné. Sv. Leonard je tvárou blízky sv.
Pantaleonovi z predely, sv. Uršula je celkovým
držaním těla vzdialeným ohlasom madony zo
skupiny Narodenia, sv. Peter má tú istú podobu
ako v predele so skupinou Poslednej večere
v Levoči. V porovnaní s reliéfmi levočského
hlavného oltára sú bystrické ovefa živšie, po-
stavy plastickejšie a kompozičně zoskupované
do diagonál. Sú dielom Pavlovho pomocníka,
ktorého však nestotožňujeme s hrabušickým
majstrom; tento rezbár mal zmysel pre pohyb,
živé podanie dej a a usiloval sa aj o určitú indivi-
loading ...