Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 76
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0178
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
76dika asi dielensky usměrnil dve ďalšie tabule
z neznámej spišskej alebo šarišskej lokality^"
a dve tabule z Liptovského múzea.
Na niektoré, najma typologické a rukopisné
příbuznosti s okruhom Majstra votívnej tabule
z Hronského Beňadika súvisle nadväzuje sú-
bor zaujímavých malieb, najma pašiových
obrazov hlavného oltára v Lipanoch, ktoré-
ho fundátorom bol zrejme královský ko-
morník Mikuláš Tarczayýi V malbách sa
prejavuje rovnaká dávka rustikalizácie. Dó-
sledne sa využívajú grafické předlohy viace-
rých autorov. Okrem podunajskej zložky, zrej-
mej v krajinářských scenériách, v drobných
kompozíciách pozadí pravděpodobně badat pria-
mu alebo sprostredkovanú znalost diela Martina
Schaffnera. Malby hlavného oltára v Lipanoch
je možné reálne datovat aj vzhladom na súčas-
ne vytvořenu plastiku a osobnost fundátora
okolo rokov 1525—1526. Lipanské malby, ako
sa zdá, nesúvisia s tvorbou bardejovského ma-
liara Hansa Koellera, ktorý signoval monogra-
mům HK tabulu z roku 1522 v Šarišskom
múzeu v Bardejove, ako tradovala doterajšia
literatura.
Početné tabulové malby, v ktorých proces rus-
tikalizácie najviac pokročil, sa nachádzajú v sú-
časnosti na 14 oltároch. Na tabuliach sa dôsledne
využívá striebrené, niekedy lazúrované pozadie
s brokátovým vzorom. Štylizácia postáv a tva-
rov dosahuje priam ornamentálnu dekoratív-
nosť. Krajina sa v pozadí vóbec nevyskytuje.
Ako vzor slúžia najmá pašiové výjavy grafic-
kých listov H. Schäufeleina. Schémy figúr ne-
majú individuálně detaily, neistý hrubý obrys
ohraničuje miesto pre koloristické uplatnenie sa
farby. Amorfná drapéria takisto trpí kresbový-
mi deformáciami. Postavy majú drobnú hlavu,
hrubú tvář, namiesto charakterizačných prvkov
hnevlivý výraz, vráskavé čelo, niekedy nazna-
čené dvorná čiarami nad nosom, opuchnuté líca.
Rozpačitá línia a tvar tu pósobia takmer gro-
teskně, proti autorovej voli. Postavy majú plut-
vovité, neohybné ruky, len s náznakom jednot-
livých článkov.
Dielni jedného z takto stručné charakterizo-
vaných anonymov, ktorého nazýváme Majstrom

MonograTTUsía LA — dieMa; preirosnp ottárik Zresto-
raaia P. Marie s prorokmi Izaiášom a Ezeckieiom wa
kridtack (střed stržeborwá plastika zo začiatkM 15. sto-
ročia), Budapest'. MNM, 1510—1520.
Foto z archíra autora

Majster tendackéko oitára; tabaie so sr. Epidiom
a Bewediktowr, Epišská Nora Ves, 1512. Foto EÚPE
loading ...