Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 91
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0193
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
91

s. 335, vyobr. CCV (sv. Bartoloměj—apoštol). Na malbě
sv. Lucie je datovanie 1524. Levočské malby oltára sv.
Anny vznikli však krátko po roku 1520 (najneskór
v rotkoch 1521—1522) a ich fundátorom mohol byt buď
J. Henckel, o ktorom je známe, že šířil kult sv. Anny,
alebo jeho příbuzný z Thurzovcov.
^ V súčasnosti sa dielo nachádza v Budapešti, MNG,
inv. č. 53.566. Pre svoje kompozície si maliar vybral
Dürerove grafické předlohy (listy: B. 83 — kompozícia
interiéru, B. 87 — kompozícia P. Márie s Ježiškom a sv.
Jozef, B. 89 — polopostava Boha-Otca).
<x GLATZ, A. C.: c. d., s. 52, 59, 60.
''5 Oltář sv. Kataríny spomína vo íarskom kostole
kanonická vizitácia z roku 1700 (HRADSZKY, J. : Ad-
ditamenta ad Initia. Spišské Podhradie 1903—1904,
s. 155). Gotická sochu sv. Kataríny koncom 19. storočia
upravili na P. Máriu.
66 Vzor: Dürerov list B.71 kombinovaný častou listu
B.74 — postava anjela s krížom a mečom. Budapešť,
MNG, inv. č. 7639. Rozměry 120 X 74 cm. Pozři RADO-
CSAY, D.: c. d., s. 186, 432, obr. CCXXVIII—CCXXIX.
FEUCHTMÜLLER, R. : Die Auswirkungen der Donau-
schule in Ungarn. Alte und moderne Kunst, 10, 1965,
Heft 80, s. 31, obr. na s. 30 (č. 2). Do tridsiatych rokov
20. storočia sa tabula nachádzala v súkromnej zbierke
v Mànâstlrea (RSR), roku 1939 ju Rudolf Bědo věnoval
do Szépmuvészeti Múzea. Ten istý majitel vlastnil
viacero tabulových malieb zo Slovenska, napr. tabule
z Dovalova.
6? Rozměry 79,3 X 59 cm, s póvodným rámom
88,5 X 68,5 cm. Tabuïu přemalovali roku 1643.
66 Jeho kompozície sú prehfadné, jednotlivé postavy
sa zdržujú emócií. Od majstra převzal skúsenosti s ty-
pológiou tváří, napr. ženské hlavy zahalené v šatke
z kompozície Oplakávania Krista z Okoličného, hlavy
žien oltára sv. Příbuzenstva zo Smrečian a podobné
hlavy z kompozície Ukrižovania na oltáři Korunovania
P. Márie v Spišskej Kapitule. Podobné postupoval
pri hlavách anjelov a mladých svátcov. Je rovnakého
názoru na mal'ovanie obrazu krajiny s drobnými posta-
vami v pozadí. Pre oblé vršky použil příklad Majstra
podhradských tabúf alebo bližšie svojho súčasníka,
Majstra svátoantonskej legendy.
66 Rozměry jedného obrazu: 78 X 37 cm. Pozadie
obrazov na tejto straně tvoří abstraktně zlátené broká-
tovanie. V dvoch horných vystupujú vždy iba dve
postavy v scénách s týmto obsahom: 1. An jel priná-
šajúci palmová ratolest P. Márii z raja krátko před
jej smrfou, aby ju niesli před jej márami; 2. P. Mária
odovzdáva ratolest sv. Jánovi Evanjelistovi. V spod-
ných obrazoch kompozície je dej: 3. Židovský velkňaz
sa pokáša zhodif mrtvé tělo P. Márie; 4. Vlastný
pohřeb do ádolia Jozafátu za asistencie apoštolov.
Na 1'avom pevnom křídle sá dva příběhy z legendy
o sv. Vavřincovi — diákonovi, ktorého socha stojí
v střede oltárneho nadstavca. Na dvoch vonkajších
stranách pohyblivých krídiel sá štyri výjavy z oblábe-

nej legendy o sv. Mikulášovi z Mýry, na pravom pev-
nom křídle dva výjavy z legendy o sv. Erazmovi —
biskupovi, mučeníkovi.
Postavy na obrazoch sá štíhle. Typológia tváří je
totožná s formami doteraz známými z diela Majstra
z Okoličného. Porovnaj napr. P. Máriu z Bardejova
s P. Máriou a ženskými hlavami z tabule Oplakávanie
Krista z Okoličného alebo Kristovým príbuzenstvom
zo Smrečian, Bičovanie sv. Erazma s Bičováním Krista
z Okoličného a sv. Šebastiánom zo smrečianskeho ol-
tára. Možno porovnat typ tváře sv. Mikuláša z Bar-
dejova s typom sv. Mikuláša zo Smrečian a hlavu žob-
ráka z výjavu sv. Vavřinec rozdává almužnu s hlavou
muža zo sv. Příbuzenstva v Smrečanoch či apoštolom
z Poslednej večere z Okoličného (Východoslovenské
mázeum Košice). Podobá sa aj postava krajného muža
z 1'avej hornej pevnej tabule a právej hornej pevnej
tabule v Bardejove s hlavou drába v Korunovaní trním
z Okoličného (Východoslovenské mázeum Košice).
Podlá staršej literatáry je oltář v Bardejove na troch
miestach datovaný rokom 1505 a na zadnej straně
pevného křídla bolo vidiet monogram AR umiestnený
v erbovom štítku. Doteraz sa uvažovalo, že tento mo-
nogram patřil maliarovi. Domnievame sa, že sa prav-
děpodobně viaže na fundátora oltára. Jestvujá publi-
kované archívně ádaje k dátumu 1505. Podfa týchto
iniciál prichádzajá do ávahy: richtár Andreas Räuber
alebo starosta Andreas Reich. Mimoriadne bohatá vdo-
va po A. Reichovi obdarovala bardejovský augustinián-
sky kláštor, dala zaklenáf kláštorný kostol, dala tam
postavit hlavný oltář, darovala strieborná monštranciu,
postavila kaplnku sv. Kríža a nechala postavit cely
pre mníchov právě v období okolo roku 1505. (MYS-
KOVSZKY, V.: Bártfa kôzépkori máemlékei. Zv. 2.
Budapest 1880, s. 114). Je preto možné, že z manželovej
fundácie objednala oltář aj pre bardejovaký farský
kostol sv. Egídia. K tomuto výkladu smeruje nezvyčaj-
ná ikonografia mariánských výjavov, vztahujáca sa na
vdovstvo a smrť P. Márie.
76 Najma Posledná večera a Zmřtvychvstanie. Drobné
torzo tabule s P. Máriou zo Zvestovania a fragmen-
tům Krista na Olivovej hoře na rube sa nachádza
v Okoličnom, dve tabule přešli zo sákromného majet-
ku v Liptovskom Mikuláši do Oravskej galérie v Dol-
nom Kubíne, dve tabule sa dostali okolo roku 1907
alebo před rokom 1913 ako depozit spišského biskup-
stva do košického mázea, ev. č. dep. L 140, L 141, kde
sa v sáčasnosti nachádzajá. Ďalšiu obojstranne malo-
vaná tabul'u odviezli do Budapešti, torzá dvoch polo-
postáv z predely: Bolestná P. Mária a sv. Ján Evan-
jelista putovali do Budapešti cez ostřihomská zbierku,
MNG, inv. č. 184, 52.643, 52.644. U sákromných zbera-
telov nachádza sa dnes rozpílená tabula s Klaňaním
Troch kráfov a Ukřižováním (Kalváriou). Jedna oboj-
stranne malovaná tabula z hornej časti pravého pohyb-
livého křídla, pravděpodobně s Narodením na líci
a Kristom před Pilátom na rube, je nezvěstná.
loading ...