Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1987

Page: 97
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1987/0199
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
97

roda, 1974, č. 2, s. 23—24; SUCHÝ, M.: Dějiny Levoče.
Zv. 1. Košice 1974, s. 159; HROMADOVÁ, L.: Levoča.
Bratislava 1979, s. 64; KRÁL, K.: Čo reštaurujú reštau-
rátori PKZ v MPR v Levoči. Pamiatky a príroda, 1980,
č. 5, s. 24; KRÁL, K. — CHALUPECKÝ, I.: c. d., s.
60—61, obr. s. 62.
*35 Honosný kamenný portál s delfínmi, balustrami
a erbom, ktorý sme spomínali ako jeden z datovacích
prvkov, dopíňa pestrá farebná polychrómia kamenných
článkov a nástěnná malba (miestami s flgurálnymi
alegorickými výjavmi) povodně koncipovaná na celú
miestnosť. Spolu s figurami sa uplatňujú hlavně nesko-
rogoticko-renesančné rozviliny s úponkami, oživené
symbolickým vtáctvom, květinami, girlandami ovocia.
Táto dekoratívna malba súvisí názorovo s kamenár-
skou koncepciou a pravděpodobně vznikla v priamom
vztahu k renesančnému portálu.
13C y ostatnej oblasti strednej a severnej časti Euró-
py sa tento vplyv prejavil takmer v rovnakom čase,
od konca druhého desaťročia 16. storočia, a to predo-
všetkým v Čechách, Sliezsku, Pomorí a v Polsku.
*37 GLATZ, A. C.: Doplňky..., s. 52, obr. s. 51; —
porovnaj s nasledujúcou poznámkou.
*38 SCHADE, W.: Die Maierfamilie CRANACH. Dres-
den 1974, obr. 87.
*33 Výstava Staré umění na Slovensku (výstavný ka-
talog). Praha 1937, s. 54, č. kat. 403; RADOCSAY, D.:
c. d., s. 336; GUNTHEROVÁ-MAYEROVÁ, A.:
Evanjelické oltáře 17. storočia na Slovensku. In: Po
stopách výtvarnej minulosti Slovenska. (Výběr z die-
la A. Güntherovej-Mayerovej.) Bratislava 1975, s. 130.
Mo Pochádza pravděpodobně z neznámej spišskej lo-
kality, odtial ju preniesli do biskupského paláca v Spiš-
skej Kapitule. Ako majetok biskupského úřadu v Spiš-
skej Kapitule ju před rokom 1913 alebo před rokom
1907 uložili ako depozit do košického múzea (ev. č. L
142), kde sa zachovala. Rozměry: 167 X 122 cm (s rá-
mom), obraz 149 X 107 cm.
*4* Pěší sv. Juraj s drakom — list B. 53.
**2 SCHADE, W.: c. d., obr. č. 56, 57, 134, 113, 114,
122 (212), s. 415, príp. obr. 188 (Hans Cranach).
*43 Křídlo má spišskú provenienciu. Ako majetok bis-
kupského úřadu v Spišskej Kapitule ho deponovali oko-
lo roku 1913 do košického múzea (ev. č. depozitu L 146)

a roku 1919 odviezli do Budapešti, v súčasnosti MNG,
inv. č. 55.839. Rozměry 147 X 47 cm. RADOCSAY, D.:
c. d., s. 335.
*44 Zadná strana malby so Zmrtvýchvstáním nebola
počas výskumov přístupná.
*45 Povodně pochádzali azda z Liptovskej Anny. Roz-
měry: 49,6 X 39,6 cm (51 X 40 cm), zasadené do nového
rámu 62 X 52 cm. Chýba asi jedna štvrtina spodnej
časti tabúl s malbou. Roku 1971 rím.-kat. farský úřad
tabule zapožičal do Galérie P. M. Bohúňa v Liptov-
skom Mikuláši.
Lit.: BALAŠA, G.: Reštaurátorské akcie v r. 1969,
1970 a 1971. Spravodaj SÚP.SOP — středisko Banská
Bystrica, 4, 1973, s. 118; GLATZ, A. C.: Gotické...,
diel 2. (1977), s. 65—68; KAHOUN, K. : Výběr zo zbie-
rok starého umenia. Galéria P. M. Bohúňa (výstavný
katalog — leporelo). Liptovský Mikuláš 1979, nestr.,
DUBNICKÁ, E.: .c. d., s. 64 n.
*4C List — Oldenbourg 188, SCHADE, W.: c. d., obr.
s. 88 a č. 201 (L. Cranach ml.).
*47 Podobnosti pašiových výjavov z Prosieka s tabu-
lovou malbou v Malopolsku, na ktoré sa poukazuje
v mladšej literatúre, sú založené na spoločných příbuz-
ných grafických kompozíciách, z ktorých tieto diela
nezávisle od seba čerpajú. Porovnaj DOBRZENIECKI,
T.: Malarstwo tablicowe — katalog zbiorów (Galeria
sztuki sredniowiecznej). Warszawa 1972, s. 70, č. kat.
24, obr. 24 Bla; OLSZEWSKI, A. M.: c. d., s. 163, 168,
obr. 112.
*48 Vďaka fyzikálno-chemickému prieskumu ing. O.
Šujanovej je možné póvodný vzhfad rekonštruovaí —
pozři: Tabulový obraz Prosiek — fyzikálno-chemický
prieskum diela, 1967 (Archív ŠÚPS Bratislava —
R 571).
Lit.: BALAŠA, G.: c. d., s. 118; DUBNICKÁ, E.: c.
d. , s. 64, 69—72, 77 a obr. Rozměry tabule 126 X 82 cm.
*43 DUBNICKÁ, E.: c. d., s. 78, obr. s. 79. Pozři pozn.
143.
*50 RADOCSAY, D.: c. d., s. 335.
*5* MARIANI, M. : Evidenčný zoznam. Rukopis 1947,
č. 73; GLATZ, A. C.: Doplňky..., c. d., s. 57, 60, pozn.
118. Rozměry s rámom: 100 X 80,5 cm, obrazová plocha
89,5 X 70,5 cm. Na obraze s Bolestným Kristom je ci-
tát z evanjelia sv. Jána 12, 44—48.

nonhiTKa BM^ejiemin onpyroB HŒBOnMCM B Cnmiie
B nepsoH nonoBMHe 16 ro Bena

npeRMcroM n3yuennH HacTOnmeň pabOTM HBJíHeTcx xtH-
Bonncb B Cnmne B nepBoň noJioBnne 16-ro Bena, npe^-
CTaBJíeHHaa Han6onee pacnpocTpaneHHoň npo^yKpneň,
npe,qna3nauennoň RJiH yxpameHHH CTBOpaaTMx artTapeň,
HapcTBeHHHX KapTHH H 3nnTact)nň. UacTB xynjOxcecTBennoň
aKTHBHOCTM npORBMJiaCb B BHRe HaCTCHHOM X<HBOnHCM

B 6orocjiy>Ke6Hbix n CBeTCKHx oS^eKTax, ocobeHHO BO
BTopoň neTBepm 16-ro Bexa. Mbi y^eJixeM eň BHMMaHHe
B Toň cTenenn, B Kaxon OHa CBB3ana c Hameň nepBOone-
pe^Hoň nporpaMMOň n no3BOJixeT yTOUHHTb n xapaKTe-
pn30Ba*rb oT^ejibHHe OKpyrn MacTepcKHx, aKTMBHbix
B paccMaipHBaeMOM nepito^e ^KHBonncbto. 3T0T CKopee
loading ...