Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 11
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0015
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
11

však třeba, lebo historické súvislosti s ňou sa dajú
-preukázať.17 Póvodcov vynikajúcich malieb oltára
Narodenia v Bardejove, ktoré v mnohom predsti-
hujú obrazy pašiového, alžbětinského i marián-
ského cyklu oltára sv. Alžběty v košickom dóme,
třeba asi hfadať skór v okolí pogerhaertovských
majstrov, ktorí vyřezali plastiky hlavného oltára
v Košiciach (Gregora Erharta, rezbárov z Ulmu
a pod.). Mohli byť spolu s nimi, alebo o nějaké
•desaťročie neskór pozvaní vyhotovit malby v Bar-
dejove. Na ich pozoruhodné! technike sú zjavné
nielen skúsenosti starých dielní s osvědčenou re-
meselnou technikou, ale aj nové poňatie priestoru.
Ako sa ďalej přesvědčíme, niet dôvodov pokla-
dať Š. Tarnera za rezbára spomenutého oltára. Ani
v tom případe, keby sme oltář Narodenia - takto
ho nazvali totiž iba novodobé dějiny umenia u nás
- pokládali za mariánsky oltář. V čase vzniku zá-
pisov do účtovných knih i podlá ikonografickéj
náplně mohol sa tento oltář pokladať aj za oltář
P. Márie. Hlavnou postavou v ústrednom výjave
archy je Madona adorujúca před novorodeniat-
kom. Úryvky z evanjelií, výtvarné spracovanie epi-
zody z jej života sú popreplietané s výjavmi zo
života Krista. Genealogický a pašiový cyklus je
teda iba rámcom, na pozadí ktorého sa příběh Má-
rie odohráva. Škoda, že chýba póvodná výplň fiá-
lového štítu oltára, ktorou bv sa dala ikonografic-
ky zdóvodniť taká zostava plastik, ktorá by jedno-
značné potvrdzovala, že oltář bol zasvátený P.
Márii a zápis v knihe výdavkov sa vztahuje vý-
lučné na toto „imago".
P. Márii zasvátený je aj tzv. oltář Veroniky Ma-
gerovej v juhovýchodnej kaplnke,18 na ktorom mal
pracovat' domnělý maj ster Severinus. Slohotvorné
a technické znaky poškodených malieb na žádných
stranách jediného páru krídiel tohto menšieho ol-
tára sú už od konca minulého storočia, najma však
od roku 1927 natolko překryté premaïbami, že sa
zdá až opovážlivé súhlasiť s uvažováním o maj-
stroch s určitými charakteristickými autorskými
a štýlovými znakmi na základe t. č. viditeïnej fa-
rebnej vrstvy. Oltárna skriňa stojí na poměrně vy-
sekej predele, o ktorej sa D. Radocsay19 domnieva,
že je nová, alebo vyměněná za inú predelu, kedysi
s reliéfnou výzdobou, ktorej obrysy sú podnes vi-
ditelné na pozadí dosák predely oltára sv. Apoló-
inie. Na základe rozsiahlejších sond, ktoré autorka

v čase reštaurovania oltára sv. Alžběty roku 1960
v Bardejove mala možnosť vykonať v kaplnke Ve-
roniky Magerovej na predele oltára P. Márie,
třeba koštatovať, že predela pod oltárnou archou
je póvodná, malovaná a nemala rezbárske deko-
rácie. Umiestnením blízko steny je dávnejšie zne-
hodnotená nadměrnou vlhkosťou a rozhlodaná čer-
votočom. Bola preto viackrát hrubo pretretá spolu
s ostatnými súčasťami oltára. Pod premal’bami na
predele sa nachádza motiv veraikonu. Maximálně
zjednodušená, až schematická kresba pósobí ne-
umělo, rukopis originálu je menej uhladený, tak-
mer drsný a nános štetcom rozbrázděný. Tento
iba na základe legendy rozšířený výjav sa stal po
čase symbolickým znakom. Jeho použitie málo bvť
poukazom na donátorku a nepriamo aj zvěčněním
jej mena. Doteraz odkryté menšie časti maïby na
predele nedovolujú však s určitosťou posúdiť zá-
sadné dielenské súvislosti s tabulovými obrazmi
na zadnej straně pohyblivých, spředu reliéfmi zdo-
bených krídiel, s mal'bami hlavného oltára v Koši-
ciach, malbami oltára Narodenia, oltára sv. Alžbě-
ty, resp. s malbami ďalšieho oltára P. Márie z kos-
tola sv. Egídia v Bardejove. Takisto řezby marián-
ského oltára v kaplnke Veroniky Magerovej, ktoré
podlá viacerých bádatelov mali vyjsť z rúk domně-
lého majstra Š. Tarnera a jeho pomocníkov, sa ar-
chívnymi nálezmi I. Chalupeckého stávajú práca-
mi neznámého, zatial neidentifikovaného sochára.
To isté možno konštatovať o časti plastik restauro-
vaných v rokoch 1958-1960, ktoré zdobia oltář sv.
Alžběty tohože interiéru.
Ďalšie dva mariánské oltáře v Bardejove - star-
ší z rokov okolo 1390-1410 (?) a oltář Márie a
Erazma s datováním rokom 15O520 - sú v torzovi-
tom stave. Zostavy plastik svätic a svátcov sprevá-
dzajúcich P. Máriu v obidvoch skriniach boli viac-
krát popremieňané a fragmenty v archách pospá-
jané podlá zatial neznámého klúča, pravděpodob-
ně však živelne a podlá přibližné rovnakej výšky
soch do nesúrodých celkov. Iba po dókladnejších
restaurátorských úpravách architektúry a po ume-
leckohistorických prieskumoch by bolo možné teo-
reticky zrekonštruovať niekdajší vzhlad a ikono-
grafický obsah obidvoch oltárikov. Nie je však
predmetom nášho příspěvku zaoberať sa týmito
problémami. Zatial nie je ani výhladovo v pláne
takéto prieskumy uskutočniť.
loading ...