Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 64
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0068
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
64Atika zvonice vo Vrbové, 1644.
Foto I. Ciulisová

Atika veze kostola v Spišskom Hrhove, po 1591.
Foto I. Ciulisová

tou korunou.19 Už v rokoch 1524-1532 sa analo-
gické polkruhové štítky objavujú aj na zámku
v Zqbkowiciach. Jeho majitel’om bol v tomto ob-
dobí správca královského dvora, vojvoda Karol,
o ktorého významnom postavení svědčí už to, že
si na přestavbu svojho sídla povolal samého krá-
lovského architekta, Benedikta Rieda.20
Ako ukázal Zlat,21 motiv oblúčikovej atiky zab-
kowického zámku sa onedlho rozšířil aj na tamoj-
šie meštianske domy a prostredníctvom majstra
Jakuba sa dostal ďalej do Boikowa. Majster Ja-
kub v rokoch 1540-1549 zakončil múry bolkow-
ského zámku atikou vytvořenou zo sústavy pol-
oblúčikov a dvojice štvrťoblúčikov. Ide tu o naj-
starší příklad atiky typu lastovičieho chvosta
v sliezskej renesančnej architektúre. Okrem sused-
ných Čiech a stavieb na sliezskom území ovplyv-
nila poloblúčiková štítková atika zo zqbkowického
zámku aj prvé atiky v Polsku. Rovnako nemóžeme
vylúčiť jej vplyv i na renesančnú atiku východ-
ného Slovenska, kde zaznamenáváme typ rano-

renesančnej atiky po prvýkrát takmer súčasne na
dvoch profánnych stavbách, a to na kaštieloch
v Strážkach (okolo roku 1560) a v Betlanovciach
(1564-1568).22 V obidvoch prípadoch ide o atiku
typu lastovičieho chvosta, v rytmickej kombinácii
s poloblúčikmi.
Atika typu betlanovského a strážskeho kaštiela
sa na východnom Slovensku rýchlo udomácnila
a stala sa častou předlohou pre domácích majstrov.
Doznievala v analogickej či zjednodušenej podobě
na vežiach kostolov v Podhoranoch (1570), v Kež-
marku (1591), v Jamníku (začiatok 17. storočia),
v Spišskom Hrhove (okolo polovice 17. storočia),
ako aj na meštianskych domoch č. 88 a 90 na
ul. Slovenskej republiky rád v Prešove (druhý
z nich 1571). V rustikalizovanej forme dožívala
výtvarná osnova ranorenesančnej atiky na vežiach
kostolov v Granč-Petrovciach (1626) a v Harakov-
ciach (1662).
Ako sme sa už zmienili, staršia umeleckohisto-
rická literatúra prisudzovala poloblúčikovej výcho-
loading ...