Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Seite: 76
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0080
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
76


Noha kalicha — detail. Foto T. Leixnerová


Dřevoryt V. Solisa, 1565. Foto Széchényi Konyvtár,
Budapešť

lebo výrobok z menej hodnotného materiálu nepo-
kládal za potřebné zaevidovať, pričom jeho pozor-
nosti neušla ani nádoba na zaopatřeme chorých a
monštrancia z pozlátenej médi. Kalich z takejto vý-

robně] suroviny sa v období vizitácie vo štvrtockom
kostole preto buď nenachádzal, alebo - čo je prav-
depodobnejšie - povodně slúžil obradom druhéj
viery, preto sa naňho v období protireformácie za-
budlo.15
Podlá posledných informácií pochádza kalich
z rím.-kat. kostola v Mierove; v tridsiatych rokoch
nášho storočia totiž vtedajší štvrtocký farár pre-
niesol kalich z filiály v Mierove do materského
kostola.16 Kalich však povodně nemohol byť vyho-
tovený pre účely mierovského kostola. V jeho prie-
storoch dal okolo polovice 16. storočia - teda ešte
před obdobím vzniku nášho kalicha - zemepán
Gašpar Serédy zriadiť sýpku.17 Neskôr sa kostol
stal filiálou štvrtockej fary, vizitácie v ňom však
kostolný inventář neregistrovali. Kostol v Miero-
ve pravděpodobně pomaly chátral, a tak musel vi-
zitátor v rokoch 1756 a 1781 konštatovať jeho de-
zolátny stav.18
Na Žitnom Ostrove sa začalo reformačně hnu-
tie udomácňovať v 16. storočí; obyvatelstvo hro-
madné přestupovalo na novů vieru,19 preto aj váč-
šina katolických fár nebola obsadená. Vydobyté
pozície si tu reformácia udržala takmer jedno sto-
ročie.
Palatin M. Esterházy dal vyhnat’ protestantských
duchovných z tohto kraj a až roku 1644; koncom
páťdesiatych rokov 17. storočia vrátili aj štvrtocký
kostol katolíkem.20 Vizitácia z roku 1634 konsta-
tovala preto vo Štvrtku na Ostrove iba dvoch du-
chovných - evanjelického německého a kalvínske-
ho maďarského kazatel’a. V tejto vizitácii, podob-
né ako v neskoršej z roku 169421 zaznamenali vo
štvrtockom kostole štyri kalichy z pozláteného
striebra. Kalich z pozlátenej médi zachytil vizi-
tátor vo filiálach štvrtockého kostola v Tomášové
roku 1694, v Čakanoch, Hubiciach a v Malinově
až v 18. storočí. Z nedostatku podrobnějších úda-
jov nevieme, či išlo o staršie práce, ktorými kostol-
ný inventář obohatili, alebo to boli nové, barokové
kalichy. Roku 1846 spomína vizitátor vo Štvrtku
na Ostrove iba dva kalichy z pozláteného striebra
a v Mierove kalich z pozlátenej médi.22 Tento ka-
lich bol pravděpodobně totožný s tým, ktorý o sto
rokov neskôr preniesol štvrtocký farár do svojho
kostola.
O renovovanom kostole v Mierove poznamenal
loading ...