Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 11
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0103
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
11

mal oltář stát’. Potřebné dáta si mohol zadová-
žiť premeraním miesta.16 Ako vtedy rezbár do-
kázal vkomponovat oltář do daného priestoru
poznáme z niekolkých vynikajúcich práč, ktoré
sa zachovali na póvodnom mieste. Na hlavnom
oltáři dómu v Košiciach či farského kostola
v Levoči sa kryje línia šířky archy s obrysmi
okien na skosených stranách presbytéria. V Ko-
šiciach sa navýše vonkajšie obrysy křídel do-
týkajú vonkajšej linie týchto okien. V zhode
rezbárskeho diela so základnými prvkami ar-
chitektúry priestoru musíme rozhodne vidieť
kompozičný záměr, ktorý předpokládá znalost’
priestoru, připadne jeho pódorysu. Táto zhoda
však nastáva len pri pohl’ade z jediného bodu,
ležiaceho v určitej vzdialenosti od oltára, presne
na osi lodě. Každé vychýlenie sa z osi alebo
priblíženie či vzdialenie sa značí skreslenie po-
merov. So spomenutým tzv. bodom optimál-
neho pohladu musel rátat aj autor návrhu („vi-
sierungu“).17
Údaje rozmerov boli dóležité, najmä ak išlo
o hlavný oltář umiestnený v presbytériu, ktoré
bývalo nižšie ako loď, kde stávali menšie bočné
oltáře. Na nich nebolo diferenciu badat, kým
hlavný oltář mával často proporcie presne zod-
povedajúce priestoru. Preto objednávatelia ne-
raz dodali majstrovi rozměry kostola. Dozvedá-
me sa o tom zo zmluvy medzi johanitmi z Wie-
senfeldu a františkánmi z Meitterdorfu, ktorí
malí zrejme rezbársku dielňu.18 Podobnú správu
uvádza aj Vasari o talianskom umělcovi Giotto-
vi (1276—1336) v diele Životopisy umelcov, kde
nájdeme zmienku o zaslaní rozmerov objedna-
ného diela, náhrobku biskupa Quida Tarlatiho
da Pietramala.19
Záujemca o dielo zrejme zistil potřebné dáta
premeraním miesta a určil umělcovi přesné roz-
měry. Takéto údaje o rozmeroch sú občas
v zmluvách. Huth uvádza kontrakt maliara En-
gelhardta Hoffmana s konventom františkánov
v Überlingene o postavení retabula.20 Vyplývá
z něho, že objednávatel’ zadal maliarovi dielo
kompletně a pověřil ho, aby vypracoval návrh
a potom rezbárske práce zadal příslušnému od-
borníkovi. Zmluva uvádza aj rozměry objedna-
ného oltára: výška 37 stop, šířka archy asi 10,5
stopy.

Jednotka dížky vyskytuj úca sa v zmluvách
bývá obvykle stopa alebo lakeť. Obidve miery
sa používali až do zavedenia metrického systé-
mu v 19. storočí. Miera lakťa sa rozchádzala
podlá miesta či kraja, váčšinou sa však pohybo-
vala v rozpátí 56—60 cm.21 Například pražský
lakeť meral 59,14 cm.22 Dížka stopy sa v rozlič-
ných krajinách příliš nerozchádzala. Římska
stopa merala 29,59 cm, polská 28,8 cm, vieden-
ská 31,608 cm, hebrejská 32,26 cm. Pražská sto-
pa merala polovicu lakťa, teda 29,57 cm a so
starorímskou sa rozchádzala len o 0,02 cm; mož-
no předpokládat’, že v Cechách išlo o prevzatie
rímskej miery. Používala sa tam po celý stře-
dověk.23
O zachovanie starověkých měrných jednotíek
sa iste zaslúžili aj středověké stavebné huty.
Už Karol Velký v snahe nadviazať na tradicie
rímskej říše si nechal dovážať z Rima, Ravenny
a iných miest antické stavebné články, ktoré
potom druhotné použil na nových stavbách.24
Stavitelia jeho doby zrejme nepreberali len tva-
ry. Pri použití starých kvádrov a stípov museli
sa aj z technických dóvodov riadiť rozmermi
a proporci ami starých článkov. Navýše bolo
všetko římské pre nich vzorom. Právě v Tre-
víre, kde stojí jedna z najlepšie zachovaných
římských stavieb na sever od Alp, tzv. Porta
nigra, středověká stopa meria 29,4 cm. V inom
meste so starorímskou tradíciou, v Augsburgu,
stopa meria 29,6 cm. Móžeme předpokládat, že
v obidvoch prípadoch ide o takmer zhodnú mie-
ru s římskou stopou, konzervovaná tam prevza-
tím starorímskych stavebných článkov, resp.
poučením tamojších kamenárov zo zvyškov řím-
ských stavieb.
Zdanlivo indiferentně dáta a rozměry v cen-
timetrech a metroch sa nám po přepočítaní na
mernú jednotku používánu v čase vzniku diela
premenia na kompozičnú schému. Presvedčivo to
dokazuje nasledujúci příklad. Výška známého le-
vočského oltára od Majstra Pavla (18,62 m) nám
hovoří nielen, že je to najvyšší oltář tohto dru-
hu na svete. Akonáhle ju přepočítáme na stopy
alebo lakte, čísla sa premenia na súmerný rad
proporcií. Levočská stopa merala 31,1 cm. Pó-
vodná výška oltára 18,66 m je rovných 60 stop
(v 19. storočí zvýšili póvodnú dlažbu o 4 cm),
loading ...