Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Seite: 15
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0107
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
15

Zbraslavská madona
Reininghausov oltář
Vyšebrodská madona
Vratislavská madona
Klačiaci an jel z Kostelca
Strahovská Barbora
Českobudějovická adorácia
Svatotomášska madona
Madona od sv. Trojice, Alšova galéria
Cirkvická P. Mária
Tabula z Dubečka
Madona so sv. Bartoloměj om
Adorácia dieťaťa z Hlubokej
Ukrižovanie zo sv. Barbory
Třeboňský oltář, kladenie do hrobu
Třeboňský Kristus na Olivovej hoře
Třeboňské zmřtvychvstanie
Oltář z Mühlhausenu
Ukrižovanie z Emauz
Votívny obraz Jána Vočka z Vlašimi
Ukrižovanie
Kaufmannovo ukrižovanie
Madona z Kladska

89 X 59,5 (88,7 X 59,1)
155.5 X 87,5 (155,2 X 88,7)
97.5 X 75,5 (96,1 X 73,9)
93 X 73 (96,1 X 73,9)
67.5 X 44 (66,5 X 44,3)
75.5 X 53,5 (73,9 X 51,7)
57 X57 (59,1 X59,1)
43.5 X 30,5 (46,3 X 29,5)
95.5 X 75 (96,5 X 73,9)
88 X 75,5 (88,7 X 73,9)
118 X 96,5 (118,22 X 96)
110 X 125 (110,87 X125,67)
125.5 X 93 (125,67 X 96,5)
125 X 95 (125,67 X 96,5)
135 X 93 (133,06 X 96,5)
132X92 (133,06X96,5)
132 X 92 (133,06 X 96,5)
233.5 X 233,5 (236,56 X 233,56)
132 X 98 (133,06 X 96,5)
181 X 96 (184,81 X 96,5)
221.5 X 175 (221,76 X 177,42)
67 X 29,5 (66,53 X 29,57)
186 X 95 (184,81 X 96,5)

3X2
5 ‘4X3
3 V4 X 2 %
3 VíX2 V2
2 Ví X 1 V2
2 V2 X 1 %
2X2
1 v2 x i
3 Ví X 2 V2
3 X 2 V2
4 X 3 Ví
3 % X 4 Ví
4 Ví X 3 Ví
4 Ví X 3 Ví
4 V2 X 3 Ví
4 V2 X 3 Ví
4 v2 X 3 Ví
8X8
4 V2 X 3 Ví
6 Ví X 3 Ví
7 V2 X 6
2 Ví X 1
6 Ví X 3 Ví

Porovnáváme sťažuje okolnost’, že sa pri ta-
bulových obrazoch z velkej časti nezachovali
póvodné rámy, ktoré tvořili súčasť tabule. Dneš-
ný rozměr obrazu sa preto móže oproti póvod-
nému značné lišit. Pri tabuliach v póvodnom
ráme pozorujeme výraznú zhodu s předpoklá-
danou měrnou jednotkou, s pražským lakťom.
Rozdiely sa niekedy pohybujú v rámci niekol-
kých milimetrov. Názor, že pražský lakeť sa
používal aj na Moravě, podporuje gotická tabu-
la moravského póvodu z Moravskej galérie
v Brně. Tabula s póvodným ozdobným rámom
má rozměry zodpovedajúce pražskému lakťu:
výška 133,5 cm je 2 V4 lakťa (133,06 cm), šířka
110,57 cm je 1 7/s lakťa (110,87). V Moravskej
galérii sú aj dve křídla oltára rozmerov 138 X
58,6 cm, teda 2 3/8 X 1 lakeť. Šířka archy, z kto-
rej křídla pochádzajú, mohla byť asi 118,2 cm:
k dvojnásobku šířky křídla třeba totiž při-
počítat 1 cm ako potrebnú vzdialenosť me-
dzi zatvorenými křidlami. Aj tieto křídla na-
svedčujú používaniu českého lakťa na Mo-
ravě.
Nápadné často sa v tabulkách objavuje hod-
nota okolo 96 cm, ktorá sa rovná 1 % pražského
lakťa, číže 3 V4 pražskej stopy. Pri porovnávaní
rozmerov tabú! netřeba zabúdať, že tvořili

často súčasť váčšieho celku, a preto sa od urči-
té j presnej miery mohli líšiť jednotlivo, ich
súčet však zodpovedal pevnej jednotke. Takým-
to prípadom sú Karlštejnské tabule. Pri tabu-
liach Třeboňského majstra, tvoriacich povodně
oltárny celok, by sa mohol rozdiel medzi sku-
tečnou šířkou (92—93 cm) a v iných prípadoch
častejšie nameranou hodnotou 96 cm rovnat
hrúbke kostry retabula, v ktorom bolí povodně
tabule spojené, resp. šírke deliacich líšt medzi
tabulami.
Prekvapujúco sa však líšia rozměry obrazov
madon s malovanými rámami, hoci aj medzi
nimi sú také, ktorých rozměry zodpovedajú
pražskému lakťu. Váčšinou sú to tabule men-
ších, až drobných rozmerov. Ich proporcie moh-
li skór podliehať príležitostnej potrebe a nevia-
zali sa natol'ko na oficiálně běžné jednotky.
Počet diel so zhodnými rozmermi či s poměrně
malou odchýlkou však převyšuje počet diel,
ktorých rozměry sa s předpokládanou mierou
rozchádzajú. Rozdiely vznikli aj neúplným sta-
vem, napr. u madon, ktorým sa stratili listy
koruny.
Třeba si uvědomit aj niektoré iné okolnosti,
ktoré mohli ovplyvniť velkost uměleckého diela
a tým odchýlku od předpokládaných hodnot.
loading ...