Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 30
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0122
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
30


Reliéfy západnej časti radničně) římsy. Foto M. Nešpor

(napr. hudobné nástroje, predmety symbolizujú-
ce jednotlivé cechy, resp. mešťanov Bardejova).
Reliéfom chýba ideová, naratívna kontinuita.
Majů povahu uzavretých, plnohodnotných zna-
kov symbolického významu. Rastlinný a orna-
mentálny dekor tu spíňa skór úlohu rytmizujú-
ceho činitefa bez hlbšej významovej podstaty.
Formovo čerpá z ornamentiky neskorého stře-
dověku (č. 58, 67).16 Motivy předmětového cha-
rakteru spája spoločný nosný myšlienkový pod-
text.
Ideová spojitost reliéf nej výzdoby východně j
a západnej časti bardejovskej radnice kolíše na
rozmedzí kategorií komična a sarkazmu, ba až
skepsy a v determinácii neskorogotickým filozo-
fickým myšlením variuje aj v umění už Augus-
tinům nastolený nezmieritefný rozpor medzi

Civitatis Dei a Civitatis terenna. Kamenár nie-
len zobrazuje, ale miestami zaujíma jednoznač-
nější, kritický postoj. Dominantná je manifestá-
cia měšťana, jeho charakteristických črt a pra-
covných záujmov. V obsahovéj polohe sa tu
uplatňuje bohatstvo stredovekej symboliky via-
zanej zdanlivo na odlišné, navzájom nesúvisiace
roviny. V podstatě sa tu však — len tvarovo od-
lišné — variuje rovnaká myšlienka. Následné
koncipované reliéfy východnej a západnej časti
římsy bardejovskej radnice možno chápat ako
dekorativně rytmizované akcentovanie rozpor-
né j podstaty člověka, jeho záujmov, smerovania
a pracovnej sebarealizácie.
Oblast pracovnej sebarealizácie v užšom slova
zmysle, ale aj reprezentačný výpočet jednotli-
vých remesiel zastúpených v Bardejove na pre-
loading ...