Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 29
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0121
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
29


Reliéfna výzdoba římsy južného a severného priečelia.
Kresba V. Myskovszky. Repro O. Nováková


Casť reliéfnej výzdoby západnej časti radničnej římsy.
Kresba V. Myskovszky. Repro O. Nováková

pokladať mesiace: august, marec, február, Sep-
tember. Je pravděpodobné, že městská rada ako
objednávatel’ chcela právě poradím uvedených
symbolov zdórazniť nějaký dóležitý časový údaj,
viažúci sa napr. k dátumu začatia či ukonče-
nia výzdoby radnice, k patronovi významného
bardejovského cechu, patronovi farského kos-
tola, města, připadne významnému mecénovi
stavby. V súvislosti s týmto předpokládaným
skrytým významom je zaujímavé, že napr.
k septembru sa viaže sviatok sv. Egídia, patrona
farského kostola v Bardejove. Pozoruhodným je
aj zdóraznený význam cechu stolárov, keď pat-
rónmi mesiacov marca a augusta sú sv. Anna
a Jozef.
Římsu v rohoch oboch fasád uzatvárajú sty-
lizované postavičky an jelo v, ktorí držia v ru-
kách schematický model nebeských sfér. Svojou

kompozíciou, ako aj plastickým modelováním
priipomínajú dvojicu anjelov z klenbovej kon-
zoly hlavnej lodě kostola sv. Egídia. Spájajú-
cim prvkom reliéfov južnej a severnej časti
hornej římsy je dekoratívny podkladový motiv,
analogický s motívom na klenbových konzolách
hlavnej lodě.14 Možno konštatovať, že napoj e-
nie na cirkevnú stavbu tu nie je náhodné. Pře-
stavba kostola sv. Egídia, prebiehajúca od po-
lovice 15. storočia prakticky do roku 1487, keď
Franklin Stemasek z Anspachu dostavuje vežu,
bola zrejme silným inšpiračným podnetom aj
pre kamenárov pracujúcich pre Majstra Jána.10
Reliéfna výzdoba hornej římsy východnej
a západnej fasády bardejovskej radnice vytvá-
ra námetovo samostatný celok. Vegetativně
a ornamentálně motivy sa striedajú s figur ál-
nymi a s motívmi předmětového charakteru
loading ...