Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 53
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0145
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
53

Peter. 18. storočie. Na Kalvárii
Rochus. Okolo 1760. Stlp sv. Floriána, Sovietske ná-
mestie
Rochus. Okolo 1760. Trojičný stlp, Rybné námestie
Rochus. Druhá polovica 18. storočia. Kostol františká-
nov, kaplnka sv. Rozálie
Rozália. Okolo polovice 17. storočia. Bývalý letný arci-
biskupský palác, nezvěstné
Rozália. Okolo 1760. Trojičný stlp, Rybné námestie
Rozália. Druhá polovica 18. storočia. Kostol františká-
nov, kaplnka sv. Rozálie
Silvester. 1737—1739. Kostol milosrdných bratov, po-
vodně bočný oltář
Stanislav Kostka. Š. Steinmassler, 1759—1761. Kostol
jezuitov, bočný oltář
Sebastián. Druhá polovica 18. storočia Kostol františ-
kánov, kaplnka sv. Rozálie
Stefan. 1717. Kostol františkánov, kaplnka sv. Rozálie
Stefan. Druhá třetina 18. storočia. Kostol trinitárov,
bočný oltář
Stefan. 1737. Kostol františkánov, hlavný oltář
Stefan. L. Gode, 1739—1745. Kostol alžbetínok, priečelie
Stefan s P. Máriou. J. P. Krail, 1740. Nezvěstné
Stefan s P. Máriou. J. Sartory, okolo 1760. Trojičný
stlp, Rybné námestie
Tekla. Druhá třetina 18. storočia. Kostol trinitárov, boč-
ný oltář
Uršula. 1776. Kostol uršulíncík, hlavný oltář
Vavřinec. Okolo 1760. Štíp sv. Floriána, Sovietske ná-
mestie

Vojtech. Okolo polovice 17. storočia. Bývalý letný arci-
biskupský palác, nezvěstné
Zachariáš, 1729. Kostol františkánov, bočný oltář
Zachariáš. Druhá třetina 18. storočia. Kostol trinitárov,
bočný oltář
Zachariáš. 1737. Kostol milosrdných bratov, hlavný oltář
9. Ostatné
Adorácia hostie. 1675. Reliéf mariánského štípu před
kostolom jezuitov
Boj s Turkami. G. Menneler, 1601. Povodně Pálffyho
epitaf v dóme, dnes Červený Kameň
Mojžíš. P. Brandenthal, 1776. Malý evanjelický kostol,
kazatelnica
Mojžíš dává 1'udu desatoro. 1756. Kostol františkánov,
kazatelnica
Podobenstvá: Podobenstvo o rozsievačovi. P. Branden-
thal, 1776. Malý evanjelický kostol, kazatelnica
Ročné obdobia: cyklus Flora (Jar), Ceres (Léto), Bak-
chus (Jeseň), Vulkán (Zima). Ch. F. W. Beyer, před
1770. Bývalý Grassalkovichov palác, schodisko
Samson. Okolo polovice 17. storočia. Bývalý letný ar-
cibiskupský palác, nezvěstné
Sedem skutkov milosrdenstva. Mrtvých pochovávat. J.
Sartory, okolo 1760. Trojičný stlp, Rybné námestie
Sedem sviatostí. Posledně pomazanie. J. Sartory, okolo
1760. Trojičný stlp, Rybné námestie
Tobiáš. Okolo polovice 17. storočia. Bývalý letný arci-
biskupský palác, nezvěstné.

Poznámky

1 BLAŽÍCEK, O. J.: Sochařství baroku v Cechách.
Praha 1958, s. 25.
2 Například hlavný oltář kapucínského kostola z roku
1717 bol zbarokizovaný roku 1737. Jezuiti vyměnili pó-
vodný barokový oltář zo sedemdesiatych rokov 17. sto-
ročia za nový roku 1722.
3 Pozři napr. PIGLER, A.: G. R. Donner. Leipzig,
Wien 1929.
4 GRAJCIAROVÁ, Ž. : Dřevená baroková plastika
v zbierkach Galérie hl. města Bratislavy. Bratislava
1979 (rukopis).
5 Stúdiu Marie Malíkovej s atribúciou týchto diel
K. J. Mervillovi autor pri práci na svojom příspěvku,
v rukách nemal — pozn. red.
6 Medzi inými aj v nadstavci kostola trinitárov.

7 Tento kompozičný typ bol běžný v neskorej gotike
i renesancii a často sa spájal s dalším výjavom —
Korunováním P. Márie: sv. Trojica korunuje P. Máriu
(napr. v Spišskej Kapitule či Trnavě).
8 BLAŽÍCEK, O. J. : c. d., s. 39.
9 V bratislavskom maliarstve ju poznáme napr. na
hlavnom oltáři u kapucínov, ktorý namaloval roku
1737 kapucín Udalricus.
10 Diela sú v súpise zoradené podlá tematických
okruhov, v rámci okruhu abecedne podlá názvu. Násle-
duje údaj autora (ak ho poznáme), potom rok vzniku
a miesto, kde sa dielo nachádza. A.k je dieto v Brati-
slavě, uvádzame budovu, v ktorej je umiestnené, kým
pri mimobratislavských iba město. Pozři pozn. 5.
loading ...