Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 74
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0166
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
74

V grafickej zbierke Galérie hl. města Brati-
slavy, kde je obsiahla a sporadicky sa dopíňajú-
ca kolekcia barokových vedút európskych i slo-
venských miest, nachádzajú sa dve římské ve-
duty F. Piranesiho v zrkadlovom obraze odtla-
čené podlá otcových originálov. Tretia veduta
zobrazujúca centrálnu stavbu Kybelinho chrá-
mu od G. B. Piranesiho je faksimilným vydáním
berlínskej firmy Weise et C°. K němu sa viaže
pozoruhodná gvašová kópia tejto kompozície od
neznámého maliara dobrých kvalit z polovice
19. storočia. Dodržuje aj rozměry grafickej
předlohy, je však silné napadnutá pliesňou
a miesto, kde sa nachádza signatúra, je poško-
dené. Tu třeba spomenúť aj nevelký oceloryt
Angličana A. H. Payna z polovice 19. storočia,
zmenšene kopíruj úceho Piranesiho vedutu hrob-
ky Cecilie Metelly, mylné označenú Das Coili-
seum.23 Je to ukážka skomercializovania vedu-
tového žánru v 19. storočí.
V grafických fondech Slovenskej národnej
galérie v Bratislavě sa nachádza aj niekolko
sporadicky získaných Piranesiho leptov. Origi-
nálny výtlačok veduty s chrámom bohyně Ky-
belé (třetí výskyt tejto kompozície), veduta pa-
láca Francúzskej Akadémie na Via del Corso,
kde mal Piranesi svoj obchod so starožitnosťami,
pohlad na rotundovitú stavbu mauzolea Cecilie
Metelly a konečne pohlad na bránu Sebastiano
v Říme.
V grafických fondoch Caplovičovej knižnice
v Dolnom Kubíne sa objavilo zo zbierok slo-
venského erudovaného zberatela knih páť
leptov s originálnym podpisom G. B. Piranesiho.
Všetkých šest prameňov s nálezom grafických
diel G. B. Piranesiho alebo F. Piranesiho je
šťastná náhoda heuristického bádania. Podne-
tom bola pražská výstava Národnej galérie roku
1972, ktorú s nevšednou erudovanosťou připra-
vila dr. Jana Wittlichová. Piranesiho dielo vy-
znělo na stěnách Valdštejnskej jazdiarne pre-
nikavo sugestivně a súčasne. Podobný pocit
vyvolala výstava Piranesiho grafických diel
Státnej grafickej zbierky v Mnichove v lete
1978, ktorú doplňali aj ukážky vyžarovania pi-
ranesismu v 18. storočí. Doterajšie nálezy jed-
notlivých Piranesiho leptov i konvolútu v MS
na Slovensku nie sú uzavreté a definitivně. Za-


G. B. Piranesi: Titulný list grafickej přílohy knihy Le
rovině del castello dell Acqua Giulia, Roma 1761
(F 316). Martin, Matica slovenská. Foto T. Leixnerová

vázujú zveřejnit ich a pokúsiť sa o ikonografic-
ké spracovanie.
I. G. B. Piranesi: LE ROVINĚ DEL CASTELLO
DELL’ ACQVA GIVLIA. Zrúcaniny Júliov-
ského vodovodu, Rím 1761. 26 stráň textu,
19 grafických příloh, lepty, 400 X 257 mm
text, 498 X 352 mm formát stránky. Národná
knižnica Matice slovenskej v Martine, i. č.
XII 268.
Trosky kastella Júliovského vodovodu v Říme
videi 40-ročný Piranesi v dezolátnom stave
a rozvaliny ho zarazili. Rozhodol sa opísať celú
stavbu a na grafických přílohách dokumentovat
loading ...