Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 92
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0184
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
92

kov majú sice často erotický charakter, ale témy
podobného druhu sú vždy stvárnené sublimo-
vane — poeticky alebo koketne žánrovo. Auto-
rovi bratislavských sošiek je cudzia aj bezpro-
středná vitalita, charakteristická pre diela iných
umelcov, napr. erotické scény známého švéd-
ského sochára neskorého 18. storočia Tobiasa
Sergela.27 Jeho zobrazenia pósobia chladne až
nezúčastněně, najmä v případe Bakchantky
a Ženy s hadom.
Ak skúmame situáciu sochárstva v Bratislavě
v neskorom 18. storočí, prichádza do úvahy len
jediný umelec ako autor spomínaných diel. Os-
tatní sú buď příliš bezvýznamní, alebo ich ne-
možno dat do súladu so spomínanými soškami.
To sa týká najmä Messerschmidta, ktorý do
roku 1783 pôsobil v meste a ktorému sa, ako
sme už uviedli, jednotlivé diela z tejto skupiny
připisovali. V skutočnosti je však takáto atribú-
cia ťažko myslitelná, ba vylúčená. Na konci 18.
storočia prišiel však z Viedne do Bratislavy iný
sochár, ktorý sa doteraz v súvislosti s týmito
soškami nespomínal, ale ktorého dielo bez prob-
lémov móžeme doplnit o spomínanú skupinu
soch. Je to Juraj Karol Merville, pochádzajúci
z Wurttemberska, kde sa asi roku 1751 naro-
dil.28 Jeho mladost a školenie nepoznáme.29
Dňa 10. apríla 1779 sa oženil vo Viedni so so-
chárkou Máriou Annou Torricellovou, dcérou
sochára Krištofa Torricellu, pochádzajúceho zo
severotalianskeho Coma, ktorý sa najskôr
v Augsburgu a potom vo Viedni zaoberal predo-
všetkým obchodom s obrazmi. Sama Mária
Anna bola autorkou portrétov, najmä vos-
kových.30
Krátko po svojom příchode do Viedne dostal
Merville jednu z najvýznamnějších sochárskych
objednávok, ktorá bola vtedy v meste aktuálna.
Technik a přírodovědec Jean Baptiste ď Avran-
ge, pochádzajúci z Lotrinska, ktorý mal dobré
vztahy ku dvoru, dostal za úlohu navrhnúť
nový hlavný oltář pre kostol sv. Michala, ktorý
patřil v tom čase řeholi barnabitov a slúžil pre-
dovšetkým na náboženské účely dvora. Prácu
vykonali mladí umělci, ktorí pracovali spolu
s Beyerom na výzdobě záhrady v Schönbrun-
ne.31 Výnimkou bol len Merville, ktorý vytvořil
ústrednú plastickú skupinu zo štuku a sedem


J. K. Merville: Bakchantka (Erigona?), olovo, detail.
Bratislava, Galéria hl. města Bratislavy.
Foto L. Sternmüller

olovených reliéfov. Toto dielo zostalo jeho naj-
významnejším; z dalších rokov poznáme však
aj iné práce,32 ktoré sa mu rozsahom a význa-
mem nevyrovnajú. Merville mal vo Viedni čo-
skoro finančně problémy, ktoré vyústili do via-
cerých sporov.33 Aj v súkromí nemal zrejme vela
šťastia. Vo Viedni sa mu narodilo viacero dětí,
váčšina z nich však v útlom veku zomrela.34
Koncom roku 179135 utéká Merville před veritel-
mi do Bratislavy, ale ani tam sa mu nevodilo lep-
šie. Město bolo správnými reformami Jozef a II.
postihnuté tiež hospodářsky, a to sa prejavilo ci-
telné aj vo výtvarnom umění. Nevieme o žiad-
nej pozoruhodnejšej objednávke, ktorú by bol
Merville v Bratislavě získal.36 Dane městu platil
až na konci života a aj tieto malé obnosy zostá-
val zváčša dlžný.37 Kým v Bratislavě mal nové
dlžoby, vydražovalo sa vo Viedni bytové zaria-
denie a umělecké predmety, ktoré tam zane-
loading ...