Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 95
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0187
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
95

v dobou podmienenom klasicizujúcom štýle so-
šiek, ale aj v priamych citátoch z populárnych
diel antiky. Vedla spomínanej Venuše Kallipy-
gos prezrádzajú aj ďalšie diela inšpiráciu z an-
tických soch. Východiskom pře stvárnenie He-
raklesa (alegória sily) v návrhu pře pomník Ka-
taríny II. je známe torzo z Belvederu, ktoré
sa nachádza v zbierkach Vatikánu v Říme,50
jedna zo sošiek nymf v Umeleckopriemyselnom
múzeu v Hamburgu je volnou parafrázou na
často napodobňovanú sochu Nymfy zo zbierky
Uffizií vo Florencii.51 Námětové výpožičky toh-
to druhu nie sú v dějinách umenia ničím výni-
močným.52 Všetky spomínané antické diela pat-
řili k základnej zásobnici předloh, ktorú si u-
melci osvojovali zváčša už počas štúdia. Mer-
ville nemusel preto poznat tieto diela z auto-
psie, stačilo mu orientovat’ sa podlá sádrových
odliatkov alebo grafických znázornění, ktoré sa
dali nájsť v každej akadémii a aj v mnohých sú-
kromných dielňach. Mervillov vztah k týmto
předlohám je volný, nie je ešte poznačený ri-
goróznosťou klasicizmu. Podobné ako to bolo
v predchádzajúcich epochách, antika mu posky-
tuje predovšetkým zásobnicu osvědčených for-
málnych motívov, pomáhá mu aktualizovat jeho
vlastné diela a zařadit ich do európskej tradicie.
Ten istý význam má aj antikizujúca tematika
jeho diel, ktorá takisto nie je ničím neobvyk-
lým. Právě vo světských alegóriách a erotických
scénách boli náměty z antickej mytologie běžné.
V případe bratislavských sošiek móžeme ale
předpokládat aj iný, bezprostřednější vztah
k antike. V ich erotickej tematike móžeme vi-
dieť tiež ohlas diel podobného námětu, objave-
ných v priebehu 18. storočia pri vykopávkach
v Pompejách a Herkulaneu.03 Reakcia spoloč-
nosti, založenej na kresťanskom světonázore na
tieto zobrazenia, ktoré kořenili v odlišnej život-
nej filozofii a často mali svoj základ v mýtic-
kých kultoch plodnosti, bola prirodzene, pozna-
čená nepochopením. Obraz antiky sa retušoval,
obscénně výjavy zmizli do depozitov múzeí, na
druhéj straně ale podpořili rozvoj diel erotické-
ho1 charakteru váčšinou antikizujúcej tematiky,
ktoré putovali zváčša do kabinetu súkromného
zberatela. Je pravděpodobné, že Merville, ktorý
mal stále finančné ťažkosti, reagoval na tento


J. K. Merville: Bakchantská skupina II., olovo (?).
Stratené. Foto Umeleckohistorický ústav Viedenskej
univerzity
loading ...