Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Seite: 18
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0214
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
18


J. Struhař — M. Galbavý: Radioreléová budova
v Prahe na Strahove, 1. cena v sútaži 1969.
Z archívu S. Šlachtu

dých českých architektov. Vynikajúcim spóso-
bom bol vyprojektovaný závod Prema Piešťany
— architekti Rambousek — Kutzer — Nekola.
Na tento projekt neskór nadviazal závod na vý-
robu polovodičov Tesla Piešťany — architekti
Rambousek — Richter — Skála — Kutzer. Au-
torský kolektiv Fiala — Hájek — Konvalinka —
Sirotek z Chemoprojektu Praha položil základy
Chemického kombinátu Slovnaft v Bratislavě.
Kolektiv pražskéj Kovoprojekty vedený V. Rů-
žičkům riešil Závody SNP v Žiari nad Hronom
a zároveň výstavbu města.
Osobitne sa třeba zmieniť o práci Centropro-
jektu Gottwaldov na Slovensku v oblasti spo-
trebného priemyslu. K jeho najznámejším prá-
cam patria nové závody, ako napr. BZVIL v Le-
vi ciach, Slovena v Čadci, Trikota vo Vrbovom.
Dlhoročné skúsenosti v priemyselnej architek-

túre znamenali, že sú to realizácie na velmi vy-
sokej architektonicko-prevádzkovej úrovni a žial
v našej odbornej tlači sa im nevěnovala pri-
meraná pozornost. To isté možno povedať aj
o přestavbách a dostavbách závodov Merina
v Trenčíne, BZVIL v Ružomberku-Rybárpoli a
dalších.
Ďalšou oblasťou, v ktorej najmä brněnský ate-
liér ŠPÚO silné poznamenal architektúru Slo-
venska, je oblast hotelových stavieb najmä vo
Vysokých Tatrách. Predovšetkým to bol Sliezky
dom nad Velickým plesom od J. Sirotka (1968),
hotely Park v Novom Smokovci od I. Svobodu
a R. Žertovej (1962), Panoráma na Strbskom
plese od Z. Řiháka (1970), postavené pri příleži-
tosti Majstrovstiev světa v klasickom lyžovaní
roku 1970. Následoval hotel Slovan v Tatranskej
Lomnici od P. Hajmana (1972) a Patria na Strb-
skom plese od Z. Řiháka (1976).
Státny projektový ústav obchodu v Brně sa
podstatnou mierou podielal na rozšíření a skva-
litnení obchodnej siete na Slovensku, najmä
projektmi nových obchodných domov. K prvým,
ktoré majú dodnes vysokú architektonickú úro-
veň, patří projekt R. Žertovej pře Košice z roku
1968. Z. Králík je autorom obchodného domu-
v Handlovej (1971), J. Brichta projektoval OD
Prior v Prievidzi (1972) a J. Melichar OD Prior
v Trenčíne (1973). K velmi kritizovaným pro-
jektem patřil návrh obchodného domu vo Zvo-
lené (1973). Autor J. Strapina nerešpektoval pó-
vodnú parceláciu a modulovosť fasád okolitých
občianskych domov, a tak architektúra obchod-
ného domu pósobí v prostředí velmi rušivo.
K posledným realizovaným dielam SPÚO patří
OD Prior v Liptovskom Mikuláši od J. Opatřila
(1980), ktorý je rovnako autorom OD v Banskej
Bystrici. V súčasnosti sa dokončuje Združený
obchodný dom v Košiciach, projekt F. Antla.
Rozvoj architektonického školstva na Sloven-
sku spósobil, že fakultu každoročně opúšťali no-
ví absolventi, aby pokrývali potřeby spoločen-
skej praxe. Slovensko sa stalo sebestačným vo
výchove architektov a v krátkom čase vyrástli
osobnosti, ktoré sa začali uplatňovat aj v spo-
ločnej organizačnej práci zväzu architektov,
v redakčných radách zvázových časopisov,
v práci jednotlivých zvázových komisií, atď.
loading ...