Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Page: 21
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0217
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
21

nutie v Spišské j Kapitule roku 1985 a stretnutia
v nasledujúcich rokoch.
Posledným významným momentom vo vzá-
jemných vzťahoch českých a slovenských ar-
chitektův sa stalo zvolenie P. Zibrína, riaditela
Urbionu v Bratislavě, za předsedu Federálneho

zväzu architektův. Je najlepším dókazom toho,
že českí a slovenskí architekti dnes na spoločnej
platformě, vo vzájomnej spolupráci vytvárajú
nové hodnoty, ktorými prispievajú k rozkvetu
spoločnej vlasti — Ceskoslovenskej socialistickej
republiky.

Poznámky
1 Pře Pohorskú jednotu Radhošť navrhol D. Jurkovič
v rokoch 1897—1899 útulok Maměnku a jedáleň s vý-
zdobou Míkuláša Aleša. Neskoršie tu postavil súbor
turistických stavieb — Starú pustevňu, kolkáreň a let-
nú telocvičňu, všetky v polychromovanom dreve.
2 Letovisko navrhol D. Jurkovič pře svojho budúceho
svokra R. Bartelmusa.
3 Pozři ŠLACHTA, Š. : A. Balán — J. Grossmann.
Projekt 24, 1982, č. 4—5, s. 88—89.
4 Pozři ŠLACHTA, S. : Architekt F. Krupka. Projekt
29, 1987, č. 1.
5 Pozři ŠLACHTA, S. : Architekt V. Sebor. Projekt
29, 1987, č. 1.

6 Pozři Architekt Klement Šilinger. Horizont 1931,
č. 29—30.
7 Pozři ŠLACHTA, Š.: Jindřich Merganc. Projekt 28,
1986, č. 1', s. 37—39.
8 Pozři ŠLAPETA, V.: Práce českých architektov na
Slovensku. Projekt 22, 1980, č. 8, s. 6—19.
9 Pozři katalog výstavy F. Čermák — G. Paul, ar-
chitektonická tvorba. Praha, Galerie Jaroslava Frágne-
ra 1983.
10 Zborník zo stretnutia vydal Východoslovenský
krajský výbor SZM v Košiciach a Galéria mladých
pri SÚV SZM v Bratislavě 1986.

HeincKO-cJiOBaijKMe B3aMM00TH0ineHna b apxnTCKType

YnoMMHaHMa o nepBbix KOHTaKTax MCJKfly uenicKoň
h cnoBaijKOM apxMTCKTypoň HOBeňmero bpcmchm mm na-
xoflnM b TBopuecTBe Rymaua lOpKOBnua (1869—1947 rr.),
KOToptiM flo nepBoň MnpoBoň bomhm paßoTaji b Mopa-
bmm, r/je HaxoflMTCH TaioKe uejiMM paß ero KpyriHCMLuux
pačoT. nocjie o0pa3OBaHM5i caMOCToaTejibHOro uexocno-
BapKOro rocynapcTBa b CnoBaKmo nepeexaji ijcjimm paß
HCIUCKMX apXMTCKTOpOB, KOTOpMC SflCCb paÖOTaJIM IIOCTO-
hhho. 3to Sbíjím B nepByio ouepeflb: Ü03e<i> MapeK,
Ajiom3 Bajian, OpaHTMiueK KpynKa, CťpaHTMuiCK Be/jna-
puK, Bomtcx IHeSop, Kucmcht UlMJiMHrep m I4mh,hpmx
MepraHq. OflHOBpeMCHHO Mnorne cnoBaijKMe apxMTCKTO-
PM saKOHHMjiM yueöy b bmcuimx yueÖHbix aase^eHMax
b npare m Bpuo. Becbwa Ba>KHyio pojib b KyjiBTypHOM
>ku3hh CjiOBaKMM curpajia IIlKOJia xy,no>KecTBeHHbix pe-
Meceji b BpaTMCJiaBe, anajiorna Bayxayca, rue npeno«aBaji
P a A ueincKMX ne^aroroB. Kpynnbie paÔOTBi b CnoBaKMM
npocKTnpoBaau 'raioKe ueuiCKue apxMTCKTopM, kotopmc
3«ecb ne jkmjim nocToauHO, 'ramie, i<a:< SorycaaB <ï>yKc,
I4O3e<|) nojiameK, Ahtohuh Bernu, HpoMup Kpeüiiap, 71 h
Bmiuck jí flpyrue. HeKOTopwe ueiucKue apxiiTeKTOpbi

B MC5KBOCHHBIM nepi-JOß paßOTajIM TatOKC B OÔJiaCTM Tep-
puTopnajibHOro nuanupoBaHMa.
B nepuoß 1939—1945 ro,nOB SbiJiM uemcKO-CJiOBapKue
OTHOIiieHMB HaCMJIbCTBCHHO npepBaHBI TaiOKC B apXMTCK-
Type. nočně ocBoSoiKfleHMa Rymau IOpkobmh paapaSo-
Taji KOHKypcHbiň npoeKT naivtaTHMKa cena JIm/jmuc,
a uemcKjíe apxMTeKTopbi cosnajiM npoeKTM a^aum-i b Bo-
CT0HH0M CJI0B3KMM. Ha HOBOM (fjaKyilbTCTe apxUTCKTypbl
CnoBaijKoro Bbicrnero TexHOJiornuecKoro uHCTUTyra npe-
no/jasajiM uemcKne ne/jaroru : M. KonpxuBa, K. TasejiKa,
K. rauHayap, Ü. 3. Koyjia, A. HncJjdui, 3. TpyiuKa, B.
Kapd>MK m flpyrae. Bjiaflmvmp Kapejme npexpacHO npoa-
bjíji ce6a TaiOKe b KauecTBe npoeKTupoBiuMKa, rjiaBHbíM
O0pa3OM B OÖJiaCTM CTpOMTCJIbCTBa UJKOJI M npOMbllUJICH-
HMX oSbCKTOB. B JiepMOfl CO3flaHMa OCHOB COJJMaJIIÍCTIÍ-
9CCK0Ü npOeKLJJÍM B CjIOBaKMK) npMXOflJÍT HOBaa BOJIHa
HCLUCKMX apXMTCKTOpOB. HepeflOBOM JIMHHOCTbK) B OÖJiaCTJi
CTpoMTejibCTBa SojibHMij 6bui TycTaB Haya. Bicnan uem-
ckmx apXMTCKTOpOB saKJiioHajica npeiiMymecTBeHHO b o6-
uacTM npoeKTMpoBaHMa npOMbimJieHHbix, ToprOBbix m roc-
TMHMHHblX oßbCKTOB.
loading ...