Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1988

Seite: 60
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1988/0256
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
60

Právě taká obyčajná cesta, na ktorej sa ludia stále
stretávajú.« Okrem Pútnikovej metafyzickej cesty a
konkrétných ciest, polných a trávnatých cestičiek, za-
ludnených Pútnikovými blížnymi, vinie sa knihou ešte
imaginárna cesta, na ktorej autor střetává iných au-
torov, ktorých obyčajne dávno před ním znepokojo-
vali tie isté otázky a so stanoviskami ktorých sa teraz
potřebuje konfrontovat.“
35 ČAPEK, J.: Moderní výtvarný výraz. Praha 1958,
s. 113, 114.
33 Odtláčané v Lidových novinách od začiatku roku
1937, knižné publikované s tým istým názvom v Prahe
1937 so vzrušeným predhovorom Josefa Horu, odtlače-
né aj in: ČAPEK, J.: Dějiny zblízka. Praha 1949.
37 Farebná reprodukcia in: DVOJÍ OSUD. Dopisy Jo-
sefa Čapka, které v letech 1910—1918 posílal své bu-
doucí žene Jarmile Pospíšilové. Praha 1980, č. 9; text
tamže, s. 27 (v liste z 8. 4. 1913).
38 ČAPEK, J.: K obrazům F. Matouška. Úvod in:
MATOUŠEK, F. : Obrazy knižně vydané. Praha 1925.

39 —jč— (J. Čapek) : Výstava poesie 1932. Lidové no-
viny 40, 11. 11. 1932, s. 9. Základ svojej estetiky za-
vršil postulátom „tvorivej prírodnosti“ ako korektívnej
schopnosti dokázat, aby sa konstitutivný naturalistický
faktor tvorby nezvrhol na „bezduchá prírodnú imita-
tívnosť“ a antinomický, extrémně vypátý štruktúrny
záměr na „nefudsky zíadovatenú abstraktnost“. ČA-
PEK, J.: Umění přírodních národů. Praha 1938, 3.
vyd. 1957, s. 341', 175. K jádru věci směroval aj afo-
risticky: „Nechcem historky, chcem slovo. Nechcem
informácie, chcem vedieť. Nechcem pol pravdy, ale
spokojím sa celým okúzlením.“ ČAPEK, J. : Kulhavý
poutník. Praha 1936, s. 176.
40 Pozři pozn. 26.
41 Pozři pozn. 35.
42 HALAS, F.: O poesii (najstarší text přednášky
z roku 1937); odtlačené in: HALAS, F.: Imagena. Pra-
ha 1971, s. 597. (Dílo F. Halase, sv. 4).
43 ČAPEK, J.: c. d. v pozn. 26, s. 171.

OpaBCKue B^oxHOBeHMH no3ec|)a Maněna

Xyflo>KHMK m nncarejib Ú03ec£> Hanex (1887—1945 rr.)
npnHaßjie>KHT x noKOJiemiio hcuickmx aBaHrapjjHbix xy-
gOlKHMXOB, TBOpueCTBO KOTOpbIX HenOCpeflCTBCHHO rrocjie
1910-ro ro,qa pasBiiBauocb non bjimuhucm xySnawa. Eine
no 3TOrO OH neSlOTMpOBajI B TCCHOM COTpynHHHeCTBC
c cbomm SpaTOM KaperiOM HancKOM (1890—1938 rr.) b jih-
Teparype xopotxmmm npoaaMii, xotopbimm ohm oba bccb-
Ma cymecTBCHHO ynacTBOBaxM, xotb m Ses nporpaMHoro
njiaHa, b coanaHnw nemcxon MOnepHncTCxoň jiMTepary-
pbi. ScTCTCKaa aBaHrapnHasi noartnitsi Mojionoro Iďosecba
Hanexa, c caivioro neTCTBa Haxonameroca non BJinaHneivi
BneMaTJieHHM Taixejioň ?km3hm nonropnoro xpaa ponnoň
ceBepo-BOCTOHHoň Hcxmm, conepixaxa b ce6e, onnaxo,
c caMoro nanajia Taioxe axpeHTbi BynHMHHOM jxmshchhom
peanbHOCTM, a Bcxope Taioxe copMajibHoro ynpexa, xoto-
pi>IM non SeCHeJIOBCHHblM näBJieHMCM nepBOM MWPOBOM
BOHHbI BbUIMJICM B npOSBJICHMil OCTpOM COpnajIbHOM XpM-
tmxm. B nojiOBMHe nBa/marax ronoB jiMTeparypHoe TBop-
hcctbo Hanexa cbocm jiosuibhom rocynapcTBeHHOM rpaiK-
naHCTBCHHOCTblO BCTynMJIO B npOTMBOpeHMC c ero CO-
IJMaJIBHO HanpaBJICHHblM IXMBOnMCHbIM tbophcctbom.
B to Bpeiwa xax b nepBOM oßaacTii oh crpeMMJica nonKpe-
nMTb yBepeHHOCTb nOCJICBOCHHOM CaMOCTOaTCJIbHOCTM pon-
hom CTpaHbi (nbecbi «Cipana mhoit-ix mmch» — 1923, «Anam
Co3naTejib» — 1927 BMCCTe c SpaTOM Kapejiow), bo bto-
pOM OÖJiaCTM OH cbommm hctxo onpeneneHHbiMM npojie-
TapcxMMM TCMaim Bbipaixaji octpmm connaJibHbiň npo-
TecT. 3to npoTMBopeHMe crajio bm3opom nua ero naxb-
HCMinero xynoiKecTBCHHOro pa3BMTna m nxa nowcxa 3axon-
HCHHOM MMpoBO33peHnecxoM 6a3M. Oh cTaji npoÖMBaTbca
x hcm HecxojibKO cnepxcaHHMM, ho xynoixecTBeHHo nxo-

noTBopHbiM nyreM nponyBCTBOBaHMa nercxoro Bocnpna-
™a Mwpa m noHMMaHua coioaa npoBMHt(MaxbHoro nxe-
Seňcxoro uexosexa c npnponoM. Ha 3tom nyní oh Bcrpe-
tmji «CTpany CBoero cepnna», onapoBaTexbHyio ropnyio
Opasy b ceBcpHOH Cxosaxnri, HacexeHHyio b tc BpeMena
eine apxaMHHbiM HaponoM.
Cnepsa — sto 6bDin nittiib xoporxne OTnycxa bo Bpe-
Ma xannxyx b nepnon 1930—1938 ronoB — 3to öbijio
OTpaiKeHMe panocTM ee npoBMHiinaxbHoň xpaco™ (pnc.
2), yBMneHHOM nacro neTCKMMM rnaaa.Mii (nonepn Hanexa
öbijio Torna 7 jier). UpaMamMHOCb crpyxTypbi oSpaaoßa-
hmm opaBCxoii npnponbi Bcxope nepenecxacB b nacro
CMjibHo sxcnpeccMBHoe M3o6pa»:eHMe xaHnma<i>Ta (snep-
Bbie b Macjie «OÖJiaxo» 1933 rona, pnc. 5). Ero BO30y>K-
neHHoe Bbipaareniie Sbijio Bbi3Bano Taxjxe no3HaHiieM
MCTopMuecKOM yrpo3M, KOrna b TepiviaHMM npninex x Biiac-
tm HapM3M, Ha xoTopMM Hanex Hananaji onnoBpeivieHHO
Taioxe caTMpMHecxMMM pncynxaMii b raaerax. Ot sxcnpec-
CMBHOro M3oSpa>xeHna Opaßbi c xpynHbiMM npnponHbiMM
MaccaMM non orpoMHbiM cojihchhbim nncKOM (pne. 8) 6bm
yixe jiMinb onMH inar x xocmmhccxmm axaiosnaM (pnc.
9 C «COJIHCHHblM B3PMB0M» Han HM3XMM nOaCOM H63aMeT-
Horo HexoBenecxoro Mnpa), cooTBeTCTBywmMM Tornam-
hmm xocMMHecxMM coseppaHMaM Üosecjia Hanexa b o6-
ninpHOM ouepxe «XpoMaxniiMM nyTHnx» (1936 r.). Bo3-
pacraiomee yrpoaa ponnon erpane Bbi3Bajia b hcm, Tax-
>xe xax m b ueincxoM aßanrapne toto BpeweHM, oöopoH-
Hbiň ixecT HaijMOHajibHOM nneHTMHHOCTM, a MM6HH0 ny-
TCM COnOCTaBJICHMH COBpeMCHHOCTM C 3aBCTaMM aHOHMM-
Horo naponnoro TBopnecTBa. OpaBCxrie HaponHbie tmhn
CTMMyjiMpoBajiM ero x ynonoßjieHmo (pnc. 4, 6, 10), m na-
loading ...