Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1989

Page: 46
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1989/0050
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
46

chovnej a materiálnej podstaty, prostredníctvom
umenia ako jeho neoddeliteïnej súčasti.
Ideálny projekt estetickej organizácie život-
ného prostredia, o ktorý programovo usiluje so-
cialistická spoločnosť, zahřňa komplexně a po-
lyfunkčně utvárané prostredie. Každý historic-
ky utvořený i nový predmetno-priestorový
prvok, struktura, situácia sú výtvarno-esteticky
stvárnitelné a zhodnotitelné. Sú hierarchicky
usporiadané do sústavy vzťahov, ktorej ústred-

ným integračným prvkom je člověk. Táto sú-
stava siaha od ekologicky zrovnováženej kra-
jiny a přírody cez harmonizáciu foriem a funkcií
výrobných a sídelných aglomerácií, urbanistic-
ké a architektonické exteriéry a interiéry, pra-
covně predmety, stroje a nástroje, predmety
dennej spotřeby, po prostredie, do ktorého —
na pravom mieste a v pravý okamih — vstúpi
výsostné individualizovaný akcent uměleckého
diela. Svět ideí i svět krásna.

Poznámky
1 BLOK, A. : Eseje. Bratislava 1973, s. 93.
2 Monumentálnej propagande je věnovaný rozsiahly
počet knižných a časopiseckých publikácií. Žiadna
vedecká či populárna štúdia o dějinách sovietskeho
umenia (resp. sovietskeho monumentálneho umenia)
sa nezaobíde bez jej pripomenutia. Uveďme chrono-
logický výběr: TUGENDHOED, J.: Iskusstvo okťabr-
skoj epochi. Leningrad 1930; SMIRNOV, I. S. : Iz iis-
torii stroitel’stva kultury v pervyj period sovetskoj
vlasti. Moskva 1952; TOLSTOJ, V.: Leninskij pian
monumentalnoj propagandy v dejstvii. Moskva 1961;
Za Leninskim planom. Monumentalna propaganda
na Ukraini v perši roki raďanskoj vlasti. Dokumen-
ty, materiály, ispogady. Kyjev 1969; Agitacionno-mas-
sovoje iskusstvo pervych let Okťabrja. Materiály i is-
sledovanija. Moskva 1971; STRIGALEV, A.: Monu-
mentalnaja propaganda. BSE. 6. Moskva 1974; VA-
SILJEV-VJAZMIN, V.: Iskusstvo ludnych ploščadej.
Moskva 1977; GAMALIJ, N. V.: Lenin. Revolucija.
Iskusstvo. Moskva 1977; TOLSTOJ, V.: Monumental-
noje iskusstvo SSSR. Moskva 1978; Po zakonam ra-
zuma i krasoty. K 60-letiu leninskogo plana monu-
mentalnoj propagandy. Tvorčestvo, 1978, č. 4, s. 1—
5; ABOLINA, R.: Leninskij pian monumentalnoj
propagandy v dejstvii. Iskusstvo, 41, 1978, č. 4, s. 6 —
19; VALERIUS, S. : Monumentalnaja propaganda
i problémy sinteza v Moskvě. Tvorčestvo, 1978, č. 4,
s. 7—8; STRIGALEV, A.: Oformlenije prazdnikov
i monumentalnaja propaganda v revoTucionnom Ré-
trogradé. Iskusstvo, 1978, č. 4, s. 44—49; GERMAN,
M. : Serdcem slušaja revoluciju. Leningrad 1977 ;
GERMAN, M. : Plameny Října. Praha 1980. U nás
sme sa malí možnost oboznámiť s dokumentáciou
diel monumentálnej propagandy na výstavách Ume-
nie a revolúcia. Agitačno-masové umenie prvých ro-
kov Októbrovej revolúcie k 100. výročiu narodenia
V. I. Lenina. Bratislava, múzeum V. I. Lenina 1969
(úvod katalogu I. Rostovcevova) ; Monumentálně
umenie ZSSR. Praha-Bratislava 1980—1981, (úvod

v katalogu V. Tolstoj), ďalej pozři: KONEČNÝ, D.:
Leninský plán monumentální propagandy. Texty, 2,
1970, č. 4, s. 7—1,2.
3 LUNACARSKIJ, A. V. : Vospominanija i vpečatleni-
ja. Moskva 1968. s. 197—200. V memoároch Lunačar-
ského je publikovaná stať Lenin o monumentálnej
propagande, prvýkrát uverejnená roku 1933 v Lite-
raturnoj gazete. Ďalej pozři: LUNACARSKIJ A. V.:
Umenie a revolúcia. Bratislava 1958; Stati o umění.
Estetika, kulturní politika, teorie literatury. Praha
1975; V. I. Lenin i A. V. Lunačarskij. Perepiska, do-
klady, dokumenty. Moskva 1971. K širšiemu okruhu
otázok: LENIN, V. I.: O umění a literatúre. Bratisla-
va 1965; SMIRNOV, I. S. : Lenin i sovetskaja kultura.
Moskva 1960; LUKIN, J. A.: Velikij Okťabr i razvi-
tie socialističeskogo iskusstva. Moskva 1977 ; V. I.
Lenin i sovremennaja estetika. Moskva 1980.
4 GERMAN, M.: Plameny Října, s. 8.
5 KROTOV, F. G. : Leninská teória propagandy a dne-
šok. Bratislava 1974, s. 8.
6 GERMAN, M. : c. d., s. 8. Pozři : Dekrety sovetskoj
vlasti. I—IV. (1917—1919). Moskva 1957—1969.
7 LUNACARSKIJ, A. V.: Vospominanija i vpečatleni-
ja, s. 199.
8 STRIGALEV, A. v citovanej štúdii, s. 44 vymedzuje
vznik niektorých nových typologickýeh kultúrnych
elementov: revolučného nekropolu, všeludových re-
volučných osláv, masového divadelného predstavenia,
uměleckého rituálu medzinárodného revolučného mí-
tingu, nového typu budovy — pamatníka.
9 GERMAN, M.: c. d., s. 12.
10 TOLSTOJ, V. : Monumentalnoje iskusstvo SSSR, s. 18.
11 Bližšie pozři: MAKAROV, K.: Problémy preobrazo-
vanija predmetnoj sredy v trudach A. V. Lunačar-
skogo. In: Celovek, predmet, sreda. Moskva 1980.
s. 42-54.
12 STOLOVIC, L. N. : Podstata estetických hodnot. Bra-
tislava 1980. s. 205—210.
loading ...