Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1989

Page: 5
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1989/0121
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
5

Obsah • Co^epíKaHiie • Inhalt • Table of Contents • Table des matières

Jindra Bakošová: Stav bádania o slovenskom historic-
kom skle 7
Milan Togner: Středověké nástěnné malby v Kraskove
po restaurovaní 21
Ingrid Ciulisová: Gotická nástěnná malba dómu v Ko-
šiciach 33
Ingrid Ciulisová: Bardejovské tondo a jeho súvislosti
41
Maria Malíková: Neznámy obraz Giacoma del Pô
v Bratislavě 49
Katarina Závadová-Jančová: Sebastian Zeller, mediry-
tec z barokovej Bratislavy 57
Milan Togner: Dva neznáme portréty Martina Johanna
Schmidta 71
Iva Mojžíšová: Divadelní dekoratéři v Bratislavě me-
dzi barokom a romantizmom 75
Ilnflpa BaKoinoBa: Xo/( MccjieflOBamM o cjiosaijKOM mcto-
pnuecKOM CTCKjie 7
Mujian Tornep: CpeflHeseKOBaa HacTennaa XOTBonncb
b KpacKOBe nocne pecTaspaijnn 21
Ilinpn/i IJnyjnicOBa : FoTi-BiccKaa nacTciniaíi xi-tBOriMCb
flOMa a Komuně 33
Ilurpn/i LJnyjiHcoBa: Bap^eňOBCKoe toh;jo m ero cbcti
41
Mapna MajinKOBa: Hen3BecTHaa Kaprana R>KaK0Ma «cjib
no b EpaTMCJiaBe 49
Karapuna 3aBaflOBa-anuoBa: CeóacTMH 3ejuiep, 6pa™-
cjiaBCKMň rpasep no mc/im nepno.ua óapoKKO 57
Mujian Tornep : JjBa HCM3BecTHbix nopTpera Maprnna Mo-
ranna IIlMM^Ta 71
Mßa MonsKnnioBa: TeaTpajibHbie fleKoparopbi r. Eparn-
CJiaBbl MWKfly SapOKKO M P0M3HTM3M0M 75
Jindra Bakošová: Del' Forschungsstand zum slowa-
kischen historischen Glas 7
Milan Togner: Mittelalterliche Wandmalereien in Kras-
kovo nach der Restaurierung 21
Ingrid Ciulisová: Gotische Wandmalerei des Doms in
Košice 33
Ingrid Ciulisová: Das Tondo von Bardejov und seine
Zusammenhänge 41

Mária Malíková: Ein unbekanntes Bild von Giacomo
del Pô in Bratislava 49
Katarina Závadová-Jančová: Sebastian Zeller, ein
Kupferstecher aus barockem Bratislava 57
Milan Togner: Zwei unbekannte Porträts von Martin
Johann Schmidt 71
Iva Mojžíšová: Theaterdekorateure in Bratislava
zwischen Barock und Romantismus 75
Jindra Bakošová: The Situation of the Research on
Old Slovák Glass 7
Milan Togner: The Medieval Mural Paintings in Kras-
kovo after the Restoration 21
Ingrid Ciulisová: The Gothic Mural Painting in the
Cathedra! of Košice 33
Ingrid Ciulisová: The Tondo from Bardejov and its
Contexts 41
Mária Malíková: An Unknown Picture of Giacomo del
Pô in Bratislava 49
Katarina Závadová-Jančová: Sebastian Zeller, Graveur
from the Baroque Bratislava 57
Milan Togner: Two Unknown Portraits of Martin Jo-
hann Schmidt 71
Iva Mojžíšová: The Stage Designers in Bratislava
between Baroque and Romantism 75
Jindra Bakošová: L’État de la recherche historique
en matière d’art du verre en Slovaquie 7
Milan Togner: Les peintures murales médiévales de
Kraskovo après la restauration 21
Ingrid Ciulisová: Le peinture murale gothique dans
la cathédrale à Košice 33
Ingrid Ciulisová: Le tondo de Bardejov et ses homo-
logues 41
Mária Malíková: Un tableau inconnu de Giacomo del
Pô a Bratislava 49
Katarina Závadová-Jančová: Sebastian Zeller, graveur
sur cuivre de Bratislava à l’époque baroque 57
Milan Togner: Deux portraits inconnus de Martin Jo-
hann Schmidt 71
Iva Mojžíšová: Les décorateurs du théâtre à Bratisla-
va entre baroque et romantisme 75
loading ...