Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1989

Seite: 24
DOI Heft: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1989/0140
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
24


Sv. Helena so sv. Annou a P. Máriou na severnej stene
lode. Foto S. Fabian


Detail postáv apoštolov na južnej straně presbytéria.
Foto Š. Fabian

datovania vzniku kraskovského kostola bola
stažená typologickým charakterom objektu a do
istej miery indiferentným formálnym architek-
tonickým aparátom, ktoré dovolovali jej rie-
šenie v značnom časovom rozptyle, přesahujú-
com sto a viac rokov. Objektivny pohlad pri-
niesol až archeologický výskům, a najmä od-
krytie staršej stavby spolu s detailným vyhod-
notením nástěnných malieb.
K podobné závažnému zisteniu patří objek-
tivna a exaktným výskumom ustanovená po-
stupnost’ vzniku jednotlivých malieb v interié-
ri, opáť výrazné meniaca staršie názory a před-
poklady. Detailný restaurátorský prieskum,
predovšetkým analýza stratigrafie jednotlivých
omietkových vrstiev a vrstiev intonaca, jedno-
značné preukázala, že prvou etapou výzdoby
interiéru kraskovského kostola bola realizácia
dvojice samostatných obrazov vo východnej
časti severnej steny Iode s motívmi Piety so
sv. Jánom a Máriou Magdalénou a obraz so sv.
Helenou a sv. Annou.7 Napriek silnému poško-
deniu obidvoch kompozici! sa tu v pregnantnej
podobě objavuje suverénna kresliarska línia
v podaní figúr, tělesných tvarov a drapérií, kto-
rá dovoluje jednoznačné pripísať obidva obrazy
Majstrovi ochtinského presbytéria, připadne je-
ho dielni. Ide tu o prácu maliara azda najex-
ponovanejšieho v Gemeri, ktorého tvorba sa
v najcharakteristickejšej podobě prejavuje vo
výzdobě kostola v Ochtinej a odtia! možno od-
vodit aj jeho označenie. Majster ochtinského
presbytéria patří svojím výtvarným prejavom
k maliarsky aj umělecky najzrelejšiemu směru
v gemerskej monumentálnej malbě druhej po-
lovice 14. storočia. Je suverénnym kresliarom,
jeho kompozície pósobia dojmom rýchlej práce
s uvolněným rukopisom: vypracuje základnú
kontúru figúry, aby ju prekryl poměrně širo-
kou škálou farebných tónov, modelujúcich zá-
kladné tvary a objemy. Skutočný spósob jeho
malby je dnes skreslený neskoršími premalba-
mi a sekundárnými zásahmi. V intaktnom sta-
ve sa azda zachovala iba skupina polopostáv
starcov a anjelov vo z výšku kompozície Posled-
ného súdu, donedávna překrytá vápennými ná-
termi v povalovom priestore nad presbytériom
v Ochtinej.8 Právě tu móžeme v najčistejšej
loading ...