Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1989

Page: 27
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1989/0143
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
27

nádob, ktoré dovolujú iba jednoznačný ikono-
grafický výklad. Ide nepochybné o dvojicu arab-
ských lekárov Kozmu a Damiána, ktorých iko-
nografia napokon nie je v slovenskej stredove-
kej nástennej malbě neznáma.12
Kým ikonografická skladba výzdoby svätyne
zostáva skór v tradičných intenciách gemer-
ských presbytérií a maliar je tu viac-menej via-
zaný tradičnými schémami, na stene víťazného
oblúka zo strany lodě, ale najmá na severnej
stene lodě je jeho přejav uvolněnější s výraz-
ným zmyslom pre naratívnosť jednotlivých de-
jov. Okrem monumentálně poňatej scény Zves-
tovania P. Márie, obohatenej o rad detailov, je
to predovšetkým rozsiahly cyklus ladislavskej
legendy.
Táto rýdzo domáca uhorská ikonografická
schéma, ktorá pokial ide o rozsah jednotlivých
fáz příběhu, v zásadě opakuje rovnaký cyklus
malieb v rumunskéj Ghelinte,13 je spracovaná
s neobyčajnou dramatickosťou bojových scén,
s množstvom detailov vo výzbroji vojakov, s ná-
znakom fázovaného pohybu koňských noh
v divokom cvale a rovnako až naturalistickými
detailmi useknutých rúk, hláv a s množstvom
krvi tečúcej zo sťatej hlavy Kumána, v kon-
traste so závěrečnou scénou idylického odpočin-
ku víťaza v lone dievčiny. Právě tu sa Majster
kraskovských malieb prejavuje ako suverénny
kresliar, schopný skutočne monumentálneho
prejavu s radom realisticky odpozorovaných de-
tailov súvekej vojenskej výzbroje, no na dru-
hej straně v sebe nezaprie azda základná lyric-
ká tóninu svojho prejavu, zdůrazňovaná v po-
stavách pozitívnych áčastníkov prevažne krva-
věj drámy. Evidentná formálna nadváznosť
jednotlivých fáz příběhu na staršie příklady ma-
lieb v Ghelinte a do istej miery aj vo Velkej
Lomnici len potvrdzuje předpoklad vopred vy-
pracovanej maliarskej schémy ladislavskej le-
gendy, ktorá mal k dispozícii vo forme dielen-
ského vzorníka alebo v překreslení knižných
miniatár. Zdórazňovanie naratívnej zložky spre-
vádza aj podobné rozměrná scénu Klaňania sa
troch kráfov. Z tohto hïadiska zaujímavosf ne-
chýba najmá ávodnej scéně s takmer žánrovým
motívom sluhu, vešajáceho sedlá troch kráfov
na konáre stromov. Detailom, ktorý má pre


Detail hlavy apoštola z malieb v presbytériu.
Foto S. Fabian

dnešného diváka humorný akcent, je zobrazenie
tiav, na ktorých tra ja králi přišli. Maliar prav-
děpodobně ťavu nikdy nevidel a len z ástneho
podania vedel, že ťava je cosi ako kóň s hrbom.
Azda preto sa na chrbtoch uviazaných koní ob-
javujá svojrázne, špičaté výběžky. Naopak, to,
čo poznal z vlastnej skásenosti, vedel podat s mi-
moriadnym zmyslom pre detail, s bytostným
realizmom, s presne odpozorovanými anatomic-
kými tvarmi 1’udí a zvierat a s ich zákonitosťami
v osobitej verzii maliarskeho prejavu. Jeho
kresliarske majstrovstvo je umocněné a zdóraz-
nené bohatou farebnou paletou, pomocou ktorej
presvedčivo modeluje tvary farebnými pastami
v prevažne žiarivých, teplých tónoch a odtie-
ňoch.14 Farebná modelácia dodává plasticitu
zváčša štíhlým, mladistvým postavám v gracióz-
nych postoj och s výrazným lyrizujácim prízvu-
kom. U Majstra kraskovských malieb sa střetá-
váme zrejme prvý raz s technickou novinkou,
ktorá v Gemeri rýchlo zdomácněla. Drapérie
odevov, ako aj drapérie iluzívnych závesov do-
plňa a pokrývá ornamentmi do farebného zá-
kladu pomocou šablon v poměrně širokom re-
loading ...