Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1989

Page: 30
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1989/0146
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
30

ja architektonickej produkcie v tejto oblasti
Slovenska. Podobné prieskumy, a najmä restau-
rátorské zhodnotenie malieb na dalších objek-
toch, v niektorých prípadoch už aj začaté, isto
prinesú rad dalších výsledkov, na základe kte-
rých bude možné spresniť celkový obraz o vý-
vine a rozvoji stredovekej kultúry v rozličných

formách výtvarných prejavov. Hlavnou úlohou
však zostáva dósledne zachovat vlastné objek-
ty a ich výzdobu nástěnnými malbami v ma-
ximálně možnom autentickom stave. V případe
kraskovských nástěnných malieb sa právě tento
ciel podařilo restaurátorskému kolektivu napl-
nit skutočne v optimálnej miere.

Poznámky
1 Výběr základnej literatúry k problematike kraskov-
ských malieb v chronologickom poradí: GROH, I.:
Kozépkori falképek Gomormegyében. Archeológiai Er-
tesító, 15, 1895, s. 232 a n.; PASTEINER, Gy. : Építészeti
emlékek Felsó-Magyarországon. Az Osztrák Magyar mo-
narchia írásbán és képben. Budapest 1899, s. 118 a n.;
GERECZE, P., Magyarország régi falképeinek jegyzéke
és irodalma. Magyarország Múemlékei. Zv. 1. Budapest
1905, s. 517 a n.; GERECZE, P.: A múemlékek helyrajzi
jegyzéke és irodalma. Tamže, zv. 2. Budapest 1906, s.
327 a n., ÉBER, L.: Köpönyeges Mariaképek. Archeo-
lógiai Értésíto, 32, 1912, s. 65 a n.; PÉTER, A.: A magyar
múvészet tôrténete. Budapest 1930, s. 66 a n. ; KRÁS-
KO, I.: Archanjel Michael, nástěnné malby v staroby-
lou! kostole v Kraskove. Slovenské pohl'ady, 48, 1932,
s. 48 a n.; KRÁSKO, I.: Póvod dědin Kraskova a Lu-
kovíšť. Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. 31.
Bratislava 1937, s. 34 a n.; SOUREK, K.: Die Kunst
in der Slowakei. Praha 1939, s. 53 a n. ; RADOCSAY, D. :
A Kozépkori Magyarország falképei. Budapest 1954, s.
152; BIATHOVÁ, K.: Príspevok k dějinám gotických
nástěnných malieb v Gemeri. Pamiatky a múzeá, 7,
1958, s. 29—32; KRÁSA, J. — STEJSKAL, K.: Stře-
dověké malby na Slovensku. Dějiny a současnost, 5,
1964, s. 24 an.; DVOŘÁKOVÁ, V.: Talianske vývinové
prúdy stredovekej nástennej malby na Slovensku. In:
Zo starších výtvarných dějin Slovenska. Bratislava 1965,
s. 225 a n.; STEJSKAL, K.: K obsahovej a formovej
interpretácii středověkých nástěnných malieb na Slo-
vensku. Tamže, s. 175 a n.; PROKOPP, M. : Gömöri
falképek a XIV században. Múveszettorténeti Értésíto,
18, 1969, s. 128 a n.: DRAGUT, V.: La légende du „héros
de la frontière“ dans la peinture médiévale de la Tran-
sylvanie. Revue Roumaine d’Histoire de l’Art, 12, 1975,
s. 4 an.; DVOŘÁKOVÁ, V. — KRÁSA, J. — STEJ-
SKAL, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku.
Bratislava 1978, s. 107 a n.; TOGNER, M.: K průzkumu
nástěnných maleb v Rožňavském okrese. In: Najnovšie
poznatky výskumu výtvarných pamiatok v objektoch
vývoja architektúry v okrese Rožňava. Rožňava 1978,
s. 33 an.; Slovensko — Kultúra, 1. časf. Bratislava
1979, stát o nástěnných malbách spracoval K. Vaculík,
s. 618—623 a L. Cidlinská, s. 657—668; TOGNER, M.:
Poznámky k problematice středověké architektury na

Gemeru. In: 10 rokov OSPSOP v Rožňave. Rožňava
1981, s. 46 a n.; PROKOPP, M. : Italian Trecento In-
fluence on Murais in East Central Europe Particularly
Hungary. Budapest 1983, s. 157; TOGNER, M.: Poznám-
ky k dekorativní ornamentice středověké nástěnné mal-
by na Gemeru. In: Zborník KÚŠPSOP střediska v Rož-
ňave. Rožňava 1983, s. 39 a n.; BAKOŠ, J. : Dějiny
a koncepcie středověkého umenia na Slovensku. Bra-
tislava 1984, s. 109, 152—155, 166, 183, 195, 209, 212, 215,
249; TOGNER, M. : K průzkumu středověkých objektů
v Kraskově a Kyjaticích, využití výsledků archeologic-
kého průzkumu pro další práci historika umění. Ar-
cheologia historica, 11, 1986, s. 377 a n.
2 Celkový restaurátorský zásah na nástěnných mal-
bách kraskovského kostola realizoval kolektiv restaurá-
torův Oblastného restaurátorského ateliéru v Levoči
(ŠRA, Bratislava) v rokoch 1983—1987 pod vedením
akad. sochára Ladislava Székelyho. Náročná akcia
s množstvem technologických problémov si vyžiadala
rad nových netradičných technologických postupov.
Vzhladom na ich unikátnost a do istej miery aj možnú
aplikovatelnosí tvoria tieto postupy samostatná biblio-
grafiu: TOGNER, M.: Aplikácia ethylsilikátu 40 pri
restaurovaní nástennej malby. Renovatio ŠRA, 3, 1983,
s. 3 a n.; SZÉKELY, L. — TOGNER, M.: Die Restaurie-
rung der Wandgemälde in Kraskovo. In: Fifth Inter-
national Restorer Seminar. Veszprém — Hungary. 1. Bu-
dapest 1985, s. 177 a n.; SZÉKELY, L. — TOGNER, M.:
A kraskovoi falfestmények restauralása. Múzeumi Mů-
tárgyvédelem, 14, 1985, s. 211 a n.; TOGNER, M. —
SZÉKELY, L. : Primenenije syntetičeskich polymerov
i plonok pri restavracii srednovekovoj nastennoj živo-
pisi. Zborník VNIIR — Chudožestvennoje nasledije. 12.
Moskva 1987 (v tlači).
3 Najma DVOŘÁKOVÁ, V. — KRÁSA, J. — STEJ-
SKAL, K., c. d. v pozn. 1.
4 KRÁSKO, I.: c. d. v pozn. 1, 1937. Tiež HUDÄK, J.:
Patrocíniá na Slovensku. Bratislava 1984.
5 KOVÁCS, Š. B., Archeologický výskům v stredove-
kom kostole v Kraskove. Obzor Gemera, 15, 1984, s. 34;
pre analógiu KOZÁK, K. : Borsod megye egyenes szent-
élyzáródású kozépkori templomai. HOMÉ, 5, 1965, s. 253.
Podobné aj TOGNER, M.; c. d. v pozn. 1, 1986.
6 V poslednom čase sa objavil názor, že póvodný
loading ...