Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1989

Page: 47
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1989/0163
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
47

ročia vo Vratislavi, dostal pomenovanie podlá svojho
hlavného diela, oltára sv. Barbary, ktoré roku 1447
realizoval pre tamojší kostol s rovnakým zasvátením.
Polská umenoveda mu připisuje poměrně velký počet
práč, ktoré sú predmetom neutíchajúcej pozornosti pol-
ských bádatelov. Pozři: OTTO, M.: Zagadnienie
Wroclawskiego poliptyku šv. Barbary. Biuletyn historii
sztuki, 17, 1955, s. 426—449; WALICKI, M.: Malarstwo
polskie. Warszawa 1961, s. 303 a n.; najnovšie zdóraznil
význam tejto autorskej osobnosti LABUDA, A. S. : c. d.
11 Veraikon z kostola N. P. Márie v sliezskej Legnici,
objavený E. Wiesem, začlenil do okruhu diel Majstra
oltára sv. Barbary roku 1927 BRAUNE, H.: Ein Bild
des Breslauer Barbara Meisters. Schlesiens Vorzeit,
N. F., 9, 1928, s. 55—58, obr. 1. Vznik oltára vy-
medzil rokmi 1460—1470 a ako možného autora uviedol
Mikuláša Schmidta, ktorého v ďalšom navrhol stotož-
niť s Majstrom oltára sv. Barbary; OTTO, M.: c. d.,
s. 426—449, obr. 28, autorka spochybnila příslušnost ta-
bule k okruhu vratislavského anonyma bez toho, aby
navrhla iné dielenské zaradenie. Názor německých bá-

datelov sa však objavuje aj v novšej polskej umelec-
kohistorickej literatúre: WALICKI, M.: c. d., s. 303;
LABUDA, A. S. : c. d., s. 174.
12 RADOCSAY, D.: c. d., s. 269—270. Oltárom Naro-
denia sa autor podrobnejšie zaoberal v stati venovanej
košickému hlavnému oltářů.
13 JANKOVlC, V.: Začiatočná etapa vrcholného
feudalizmu. In: Dějiny Bardejova. Košice 1975, s. 33
a n.; FRICKÝ, A.: Bardejov. Kultúrne pamiatky. Ko-
šice 1976, s. 10; Vlastivědný slovník obcí na Slovensku.
Zv. 1. Bratislava 1977, s. 145.
14 Máme tu na mysli predovšetkým rozsiahly projekt
přestavby farského kostola sv. Egídia a práce na reali-
zácii hlavného oltára. MYSKOVSZKY, V.: c. d., s. 14
a n.; KAHOUN, K.: Neskorogotická architektura na
Slovensku a stavitelia východného okruhu. Bratislava
1973, s. 41—42.
10 Údaje z účtovnej a členskej knihy spolku Confra-
ternitas matris misericordiae z rokov 1483—1525, sign.
2 306, č. 12, 13, 15, viažúce sa na rok 1489 (Archív měs-
ta Bardejova).

Eap^eňoBCKoe toh/jo m ero cbh3m
Abtop paccMarpHBacT toh«o fojiobm Xpiícia, yBCiiaaii-
Horo TcpHOBbíM BCHijOM, KOTopoe naxo/[mtcs-i na rpaHM art-
Tapa cb. Kpnaca npjixoßCKoro Kocrejia b BapfleňoBC. I4ko-
Horpa<i>JM m o6m,aa CTMJiMCTMuecKaíi Ti-inojtorníi KapTMHM
HnflepjiaHflCKoro nponcxoJKfleHMsi. Ona Gi.ijia cos/iana
b aTeJite AjibSepra Boyrca, b kotopom M3roTOBJiajiMO>
MaJieHBKMe onncaTCJibHBie KapTMHM fljia punica. Bapfle-
MOBCKOe TOHflO pOflCTBCHHO #ByM HaCTCHHMM HJMTaiVI
BoyTca, KOTOpwe cero/piíi Haxo^arca b AHTBepnene m Kan-
3ac-CnTM. Ho b otjimhmm ot flpyrnx npoM3BeflCHMM BoyT-
ca ßapflCMOBCKaa icapTMHa coflepiKMT jiaTMHCKyio na^nMCb,
M Ha 0CH0B3HMM 3T0F0 66 M02KH0 OnpeflCJIMTb KaK Be-
paMKOH.
HM^epjiaH^CKaa jkmbohmcb KOHga 15 BCKa ÖMJia M3-
BecTHa m xyflO>KHMKy KapTMHM na ajiTape «PoiK^eHMe»
b 3T0M jkc KOCTCJie. KaK oGpaaep oh Mcnojib3OBaji rpacfrM-
hcckmc jiMCTM IllOHrayspa, ohcbhaho, hto c HM^epjiaH^-
ckmm TBopuecTBOM oh no3HaKOMMjica nocjie 1470 roua b
odjiacTM PeMHa. Ha ÓapfleňoBCKoe toh.ho ohcbmhho, oflHa-
K0, noBJíMajiM m npoM3BCfleHMa Tai< Ha3MBaeMoro iwacTepa
ajrrapa cb. Bapßopbi bo BpopjiaBe, ho cií;c Sojibine Bepaíí-
K0H B KOCTene /JCBM MapMM B JICFHMIJM.

Abtop BMCKasMBaeT rMnoTeay, hto xyno>KHMK KapTMHM
na aJiTape «Pojk^chmc» coBiia;iae-r c aBTopoM fojiobm Xpnc-
ra, yBCHHaHHOro tcphobmm bchhom. 4>aKT, hto pocnMCb
HaxogMTca na rpaHM mhoto anrapa, oGiacnaeTca tcm,
ht o ona nepBOHauajibHO 6buia jimhhmm ajirapuKOM, a Ha
aJiTaps cb. KpM>Ka ee BOHpy3MjiM y>Ke nočně stoto. Bo3-
HMKJia ona MeiKfly 1480 m 1490 roflaMM. Ehmhctbckhmm M3-
BCCTHblM XyflOMJHMKOM TOTO1 BpCMCHM aBJIBCTCa MaCTep Ce-
BepMnyc, OHHaico ero npoM3BeneHMa ne no^HMMaiOTca ;(0
ypoBHa ynoManyroro anoHMMHoro MacTepa, yposeHb Tpa-
HMijMOHHOM flOManiHeň npo,nyKijMM KOTOporo KaK pa3 m
BMHie 3a CHCT CBO6M HMflepJiaHflCKOM CTMJICBOM OCHOBbl.
Cbomm CMHTC3OM nporpeccMBHbix HM/iepjiaiincKMx m ÖOJiee
KOHCepBaTMBHblX flOMaHIHMX npMHlJMnOB, MCnblTblBaBHIMX
BJIMaHMe TpaflMgMM CJIM63CKOM 5KMBOHMCM BTOpOM HOJIO-
BMHM 15 CTOJICTMa, HeM3BCCTHMM MaCTCp BHCC 3HaHMT6JIb-
HblM BKJiafl B XyflOJKeCTBCHHblM pacpBCT EapflCMOBa OKOJIO
1500 ro«a, m ero noxiio othcctm k HanSoJiee 3HauMTejib-
HMM (JiMrypaM roTMuecKOň pacnncHOň mcmbohmcm CjiOBa-
KMM.
loading ...