Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1989

Page: 59
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1989/0175
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
59

Zellerovo dielo. V duchu pomerianovského axo-
nometrického vyobrazenia podává názorný do-
kument o dnes už neexistuj úcom areáli nasej
lokality na Žitnom ostrove.
Zellerova reprodukčná schopnost zaujala gró-
fa Grasalkoviča natolko, že prostredníctvom
svojej funkcie v štátnom úřade stavebnej kan-
celárie Uhorskej komory v Bratislavě ho po-
věřil zhotovovat niektoré kopie projektov, máp
a územných plánov. Zeller už v pätdesiatych
rokoch vytvořil sériu máp častí Uhorska, vyda-
nú ako přílohy Belovho Compendia v jemne ko-
lorovaných mědirytinách. Z poverenia A. Gra-
salkoviča roku 1758 zhotovuje kresbové kopie
stavebných plánov královského paláca v Budí-
ne. Pozdížny prierez s grandióznou uzatváracou
stěnou schodišťa a dve fasády — od Dunaj a a
z východu — v Zellerových neistých výkresoch
len vzdialene dokládájú povodně projekty fran-
cúzskeho architekta, cisárskeho hlavného stavi-
tel’a Jadota de Ville Issey z roku 1749.
V sedemdesiatych rokoch pokračuje Zeller
v kopistických prácach pre královskú stavebná
komoru. Vzniká kópia projektu J. J. Gros-
schmieda na výstavbu piaristického kostola a
kláštora v Marmarošsigete.7 Celý rad kopií ka-
tastrálnych máp z Dolnej zeme, strategických
vojenských pozícií pri Varaždíne, zobrazujúcich
hraničné územia, ale aj kopie pozemkových plá-
nov a sedliackych či cirkevných majetkov před-
stavuje úctyhodný kresliarsky čin. Inštruktív-
nosť týchto diel spočívá v presnej drobnokresbe
a diferencovanosti pestrého akvarelovania s es-
tetickou náročnostou. Prehladné onomastické
označenia a kaligraficky napísané dlhé vysvět-
livky dopíňajú tieto Zellerove diela. Jemnost
ich přednesu překvapuje dôkladnostou a nároč-
nosťou, ktorú Zeller v posledných kopistických
dielach svojho života preukázal.
Zellerova tvorba v oblasti úžitkovej grafiky
charakterizuje potřeby bratislavskej rozvrstve-
nej spoločnosti v druhej tretine 18. storočia. Spi-
na nároky doby na reprodukčného grafika a
ilustrátora, aj požiadavky štátneho úřadu sta-
vebnej kancelárie Uhorskej komory vtedy so
sídlom v Bratislavě. Umelec nedosiahol úroveň
cudzích výtvarníkův, ale často sa nimi inšpiro-
val. Neovládal technické finesy mědirytiny, kto-


S. Zeller: Erb rodiny Pálfiovcov. Mědirytina. 1737.
Foto Galéria hl. města Bratislavy

rá modeluje kontrastům světla a odstupňované-
ho mědirytinového šrafovania, preto jeho nie-
ktoré diela nemajú plastickosť výrazu. Mnohé
nesignované dielka tohto umelca zostanú nevy-
lúpnuté z milieu, ktoré tvořili umělci podobnej
kvality, sú však anonymným dókazom o prvých
vzopätiach vývinu grafického umenia v Bratisla-
vě a ako ohnivko reťaze zohrávajú tu svoju
umeleckú a spoločenskú kultúrnu funkciu.

Katalog
Erby a exlibrisy
1. (Erb rodu Pálfiovcov.) 1737. Mědirytina. 165 X
X 140 300 X 200 mm. Znač.: S. Zeller sc. Posony.
— GMB C 4404. In: KAZY, F. : Historia Regni
Hungariae. Tyrnaviae. Typ.Acad. S.J. 1737.
Ref. : PATAKY, D.: A magyar rézmetszés tör-
ténete. Budapest 1951, s. 251, č. 1.
2. (Exlibris slobodného barona Ladislava Františ-
loading ...