Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1989

Page: 84
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1989/0200
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
84

vensku v období feudalizmu (12.—18. storočie). In: Ka-
pitoly z dějin slovenského divadla. Bratislava 1976, s.
13—179; CESNAKOVÄ-MICHALCOVÄ, M.: Premeny
divadla. Bratislava 1981.
3 HORÁNYI, M. : Carl Maurer díszlettervei. Budapest
1957; HORÁNYI, M.: Das Esterhazysche Feenreich. Bu-
dapest 1959; KERESZTURY, D. — STAUD, G. — FÜ-
LÖP, Z.: A magyar opera- és balettsczenika. Budapest
1975; BELITSKA-SCHOLZ, H. — BERCZELI, A. Kà-
rolyné: Barokk, klaszicista és romantikus diszlettervek
Magyarorszàgon. Budapest 1976, s. 41; BELITSKA-
SCHOLZ, H.: Színházi diszlet. In: Mûvészet Magyar-
orszàgon 1780—1830. Budapest 1980, s. 261.
4 FURTENBACH, J.: Prospectiva. Praha 1944, s. 32.
5 Ikonografiou barokovej divadelnej dekorácie sa po-
drobné zaoberá HILMERA, J.: Perspektivní scéna 17.
a 18. století v Cechách. Praha 1965, s. 20—32.
6 CESNAKOVÄ-MICHALCOVÄ, M.: Divadlo na Slo-
vensku ..., s. 144. Antonio d’Agostino alebo ďAugustini,
u ktorého sa údajné školil F. K. Pálko, bol vraj stavi-
telem Thunovho divadla, postaveného roku 1743 pri pří-
ležitosti pražskej korunovácie Márie Terézie. Okolo ro-
ku 1746 vykonal menšie práce pre zámocké di-
vadlo v Ceskom Krumlove a roku 1754 připravoval
scénu na predstavenie pri návštěvě Márie Terézie na
Pražskom hrade. HILMERA, J.: c. d., s. 46; PREISS, P.:
Italští umělci v Praze. Praha 1986, s. 430.
7 SIRKINA, F. Ja. — KOSTINA, E. M.: Russkoje
teatralno-dekoracionnoje iskusstvo. Moskva 1978, s. 37.
8 Takto zdóvodňuje přítomnost manželov Bonovcov
na cárskom dvore v Petrohrade Enciclopedia dello spet-
tacolo. Roma 1954. Zv. 2, s. 753. Podlá inej verzie dostali
roku 1738 od cárovnej ,,abšid“ všetci speváci talianskej
společnosti. Pozři FINDEISEN, N. : Očerki po istorii
muzyki v Rossii s drevnejšich vremen do konca XVIII.
veka. Zv. 2. Moskva 1938, s. 11. V literatúre viackrát
opakovaná otázku, či Bonovci zostali roku 1738 v Rus-
ku alebo ho dočasné opustili, by mohla objasnit sku-
tečnost, že sa právě roku 1738 v Benátkách narodila
Anna Bonová, „virtuosa di musica da camera“, zrejme
totožná s autorkou hudby k opere Artaserse na text
Metastasia, uvedenej v Bratislavě roku 1761, teda dcéra
Bonovcov. Pozři EITNER: Quellen Lexikon. Zv. 1. Graz
1959, s. 104.
9 HORÁNYI, M.: Das Esterhazysche..., s. 28 a 30.
10 Zachovala sa správa, že roku 1740 dostal Džero-
nymo Bon farby a 1741 maloval dekorácie pre bližšie
neurčenú „ruskú“ operu. Vnutrennyj byt russkogo go-
sudarstva s 17. okťabrja 1740 po 25. nojabrja 1741 goda
po dokumentam, chraňajuščimsia v Moskovskom archi-
ve Ministerstva justicii. Moskva 1880. Podlá LIVANO-
VA, T. : Russkaja muzykalnaja kultura XVIII. veka
v jejo sviazach s literaturoj, teatrom i bytom. Zv. 2.
Moskva 1953, s. 115.
11 KINDERMANN, H. : Theatergeschichte Europas.
Zv. 4, část 1. Salzburg 1961, s. 617.
12 Enciclopedia dello spettacolo, s. 753—754.

13 IRMANOVÁ, K. : Geschichte des Pressburger
Theaterwesens im 18. Jahrhundert. Diss. Prag 1926—
1927, s. 49—50; BENYOVSZKY, K.: Theatergeschichtli-
che Kleinigkeiten. Bratislava—Pressburg 1929, s. 37—39.
14 Takto podpísal Bon dedikáciu libreta opery Don
Calandro, uvedenej v bratislavskom divadle v Strelec-
kej priekope, Karolovi Pâlfimu de Erdôd. CESNAKO-
VÁ-MICHALCOVÁ, M.: Divadlo na Slovensku..., s.
145; CESNAKOVÄ-MICHALCOVÄ, M.: Premeny..., s.
21.
15 HORÁNYI, M.; Das Esterházysche . .., s. 32.
16 CESNAKOVÄ-MICHALCOVÄ, M. : Premeny . .., s.
19—21.
17 Bližšie o Travagliovej činnosti v Eisenstadte a
v Eszterháze pozři HORÁNYI, M. : Das Esterhazysche ...
18 JAHN, O.: W. A. Mozart. Leipzig 1905—1907, 4.
vyd.; ZUCKER, P.: Theaterdekoration des Barocks. Ber-
lin 1925, s. 46.
19 GALAVICS, G.: Egy efemer épitészeti müfaj hazai
tôrténetéhez. (Batthányi József castrum dolorisa.)
Épitészettudomâny, 5, 1974, s. 497—508.
20 Pressburger Zeitung, 1826, č. 39, 19. 5. 1826, s. 464
píše, že Peter Travaglio zomrel 22. 3. 1826 vo veku
77 rokov. Index testamentorum 1725—1879, sg. 4n PK6,
Archív města Bratislavy uvádza: Travaglia Petri Prin-
cipes Grassalkovich Domus Inspectoris (Conditi 16. Mar-
tii 1824, Publicati 30. Martii 1826).
21 Protocollum Actionale 1760, s. 467—473, Archív
města Bratislavy; BENYOVSZKY, K.: c. d. v pozn. 13,
s. 23.
22 Theaterkalender auf das Jahr 1788. Gotha 1789:
STAUD, G. : Magyar kastélyszínházak. Zv. 1. Budapest
1964, s. 26—38; CESNAKOVÄ-MICHALCOVÄ, M.:
Opěrná spoločnosť grófa Erdödyho v Bratislavě 1785—
1788. Hudobný život, 10, 1978, č. 14 a 16.
23 Maliar František Anton Hoffmann pôsobil v Bra-
tislavě s přestávkami v rokoch 1774—1791. Pozři
PETROVÁ-PLESKOTOVÁ, A.: Bratislavskí výtvarní
umělci a umeleckí remeselníci 18. storočia. Ars, 1970,
č. 1—2, s. 219; PETROVÁ-PLESKOTOVÁ, A.: Maliar-
stvo 18. storočia na Slovensku. Bratislava 1983, s. 110.
24 Pravděpodobně Ján Michal Mayer, maliar a pozla-
covač v službách Erdódyovcov, v Bratislavě zatial do-
ložený v rokoch 1780—1782. Pozři PETROVÁ-PLESKO-
TOVÁ, A. : Bratislavskí.. ., s. 225 ; PETROVÁ-PLESKO-
TOVÁ, A.: Maliarstvo 18. storočia ..., s. 110.
25 KÁDÁR, J.: A budai és pěsti németszínészet tör-
ténete 1812-ig. Budapest 1914; BINAL, W. : Deutschspra-
chiges Theater in Budapest. Theatergeschichte Öster-
reichs. Zv. 10, zoš. 1. Wien 1972, s. 41.
26 Nové vydanie anonymného autora. Vydal BE-
NYOVSZKY, K. Bratislava—Pressburg 1927, s. 15.
27 Pressburger Zeitung, 1776, Č. 91.
28 BELITSKA-SCHOLZ, H. — BERCZELI, A. K.: c. d„
s. 41, obr. XII; BELITSKA-SCHOLZ, H.: c. d., s. 260—
261.
29 Tamže.

©A HE1DEU3ER9
loading ...