Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

Page: 7
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1791bd3/0018
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ET ILLUSTRIUM. 7

Macedonum, etiara Numismata Chiorum, & Theifalonicenfium, apudGolt-
zium, de Wilde, & in hoc ipfoThef £1. Brand. eam litera; figuram prseferunt?
&quidem nulla omninoRomansedominationis mentione?ut.Bagadonicon,Dio-
nyibpolitwn & Byzantinorum nummos apud eundem Gokzium taceam : Ex
quibus utique non abs ratione colligas, jam fub Libera Gnecorum Republica
eam obtinuiife. Taceo quod Galli Literam C, hodieque, afHni, Literas S fono
in quibusdam efFerant. Unde haud improbabih forfan conjectura deducerem,
eam iimul cum Gallis in Gracjaminfluxiife, nifi jam ante in ufu fuuTe, exfequeote
Infcriptione Gruteriana nofceretur:

BACIAICCAN APCINOHN BACIAEQC
nTOAEMAIOT KAI BACIAICCHC BEPENIKHC
CTPATONIKH BACIAEQC AHMHTPIOT.
Neque enim hanc poiteriorum temporum arbitraberis cum Berenice Demetrii
filia eam pofuiffe aperte dicatur. Quicquid iit, non Bitucm tantiim hancLite-
raminfuonummoexhibet,fed&AIONNOC inNumismate Ceieberrimi deWil-
de, quod me quidem judice,ad Lugdunenies pertinet, Arvernorum vicmos,
quorum metropolis hodieque Lyon dicitur, Leonisque iniigne non hodie tan-
tum,fedetiam antiquitiis jattat. Ltec de literse figura, inquit ARCH/EOPHI-
LUS, fed ea non fola in cenfum venit. Imb tota infcriptio fe iiitit, quas utique
cum Graca fit, non in Gallia, fed in Gracia ha?c Numismata iignata arguit.
Infcriptio Graxa, refpondit DULODORUS, mihi non contrariatuj; Quis
enim nefcit, Gallos Gracorum Linguam tanto ardore coluiffe, ut Strabone teile,
contractuum quoque formuias graxe confcriberent ? quo pofitoutiqueincon-
gruum non eft, fi Regum Numismata Grxch infcripta videamus. In Gracia
iane ea percuifa eife, ruditas fculptura* negat, qua? utut fatis adhuc concinna,
Barbariem tamen cselare non poteit. Hxc omnia fi tibi cedam, inquit AR-
CR/EOPHILUS,non tamen video, qui LeoGallife conveniat, ciim potius ad
Africam is videatur relegandus; Neque enim Lugdunenfium Numismata in
medium produxeris, ciimea fub Romanis percuiTa iint,& adLegionisfortitu-
dinem referri debeant. In nummis Lugdunenfium fub Antonio percuffiSj,
refpondit DULODORUS, ad fortitudinem Legionum Leonem referri me-
mini; fed hic conjeclura fubit, annon ad Maifilienfes refpexerint, non minus
ac Arvernii' Maffihenfes enim Leonem conitanter expreffrife, ad indicandam
. originem per Phocsos a Phoceniibus, apud quos Leo Parnaffius Paufanias ceie-
bratur, eorum numismata nos dubitare non iinunt. Utrique fcilicet,& Arverrii ,
&Lugdunenfes,Maifiiienfium vicini fuere; ciimque Galii eorum Linguam tara
avidearripuerint,ut locoLudi Literarn eos Maifiliam habuiiTe,Ioco citato Strabo
memoret: Cumque Juitino tefte, ab iisdem &ufum vitas cultioris, depoiita&
manfuefa&a barbarie, & agrorum cukus,& urbes mcenibus cingere didicerint*
legibusque non armis vivere,tanto nitore,utnonGr£cia in Galliam emigraife,
fedGallia inGrseciam translata videretur; Quid mirum erit,fi &MaifiIieniiuni
infigne gentilitiurii credanturufurpaife?Eadem fane ambitione id feciife videri
poifunt, qua & Arverni fe Romanorum fratres,&ablliooriundos dictitarunt,
canente Lucano, 1.2.

Arverni nojiros auji/e dicere fratres
Sangvme ab lliaco Popuh;
Quanquam Valeiius id /Eduis tnbuendum contendat. Ad Leonem, excepit
ARCHiEOPHILUS, fortaiTis & Herculis meminiffe licebit, nam & hunc per
Gaihas iter feciife, a Geryone regredientem, apud Diodorum Siculum legi-
mus j quid autem magis vulgare, quam Herculi in Numifmatibus tribui Leo-

nem,
loading ...