Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3460#0088
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Rotna.
icentia

-nim

r

| |

it AR-

ypis di-
),idem
/in£tum
ODO-
osUrbis
, fed du-
mifmata
ORUS,
us Apol-
ditorem»
it in con-
gruufl

ET POPULORUM. 77

gruum non fit, fi & cum ^Enea ejus cultum influere potuifTe credamus. De
Apolline, inquit ARCH^OPHILUS, acquiefco. Quid autem Pegafus
Numifmatis fecundi, quod ego SemifTem effe ex litera S colligo? Pegafus,re-
fpondit DULODORUS, proculdubio ad Corinthum refpicit, cumque
TarquiniuSjQuintusRomanorumRex , Corintho oriundus fuerit, quis mi-
retur, vulgatiflimo Corinthi fymbolo in Romanorum Nummis honorem & lo-
cum efle ? Ad eundem fane Tarquinium etiam refpicit Caput^ Equinum Nuv
mifmatis Tertii, quodTriens ex quatuor punctis nofcitur; Jam enim Tomo
Primo ex Boiflardo notavi, fecundum quosdam in fundamentis Capitolii non
caput humanum , fed Equinum repertum efTe. Nifi etiam ad Neptunum
Equeftrem refpicias, excepit ARCH^EOPHILUS, cui Iudos Romulus
fecit, cum matrimonia fuis negata eflent. Vel etiam ad ApolIinem,refpondit
DULODORUS, cui Equus facer perhibetur & ipfi. Quicquidfitin Nu-
mifmate Quarto, Quadrante fcilicet, tribus punctis indicato, manus patula
& fpicx Fidem Publicam, profluentemque ex ea rerum abundantiam adum-
brant, quam ciim Appio authore, Populo negarent Patres, feceflione fadta,
agri inculti jacuere, fequentiumque annorum gravis ?annonse penuria incu-
buit. UltimumNumifmareftat,inquitARCH^OPHILUS. Idfextans
ex duobus pun&is nofcitur, quid autem Teftudo ? quid Draco? Teftudo,
refpondit DULODORUS, Peloponnefi fymbolum eft, uuTomoPrimo
ad Numifma iEgii demonftratum dedi: Et ex Peloponnefo Romam Colono^
traxifte, nemo negabit, fi meminerit, ex Arcadia Evandrum, Argis autem
Herculem defcendifle. Draconem ego ad Lanuvinum retulerim, eodem fere
fenfu, quo & in Numifmate L. Papii, Lanuvio oriundi,qui hoc fymbolo origines
fuas cum Romanis elegantervidetur confecrafte. De his,excepit A RC H^EO-
PHILUS, facile aflentior; Nam fcio, quae ad familiam Papiam de Dracone
Lanuvino attuleris; Cum autem his Numifmatibus As aflisque partes exhibe-
antur, velim fcire, an & pondere fibi refpondeant ? Omninb, excepit D U-
LODORUS; As enim vigintitresfemuncias pendet, Semis femunciasun-
decim cum'dimidia, Triens feptem & duas Tertias, Quadrans quinque &tres
quartas, Sextans Tres & quinque fextas, differentia in omnibus non majore,
quam quse serugine vetuftatisque injuria furrexiife haud abs ratione creditur.
Csteriim ut illudTibi libens ceflerim, iistemporibus, quibus haec percufla
funt, non Romar tantiim, fed & aliis Italiae in urbibus taliaNumifmata fignata
efle, ut fcilicet commerciorum ratio fubfiftere poflet; Ita propofita non aliiis
ac Romse efle, ex rebus impreflis, ponderisque proportione mihi firmiter
perfuadeo. Succedunt

NUMISMATA
FAMILIARUM,

Quo ex genere,nonminusacImperatoriorum,pIura hactenus CimeliarchioEIe-
ctorali acceflere. Ego autem ne denuo vulgaria admifceam, pauca tantiim
hic producam,fed talia,qua3 vel dignitate vel obfcuritate fua,opera noftra vi-
debuntur indigere. Principem locum fibi vindicat

(K)3

ANTO-
 
Annotationen