Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3460#0097
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
86

NUMISMATA

JULIUS CiESAR

1!

I:
i
c

r

d
ii
d

Licet in Continuatione propofitus, ideo tamen hic iterandus, qubd integrior
Cimeliarchio Eleclorali hactenus acceflit, qubdque paulb penitius infpici me-
reatur. Omnia clara funt, inquit ARCH^EOPHILUS. Effigies maci-
Ienta ex Nummis adftruitur, nequicquam contradicente Suetonio: Coronam
lauream a Senatu fibi decretam,ad tegendam calvitiem Iibertiflime C^far ad-
mifit: Di&aturam Perpetuam ultim6 vit£ anno geflit. Haetenus bene, re-
fponditDULODORUS, quid autem de averfa ? Nec in his dubium eft,
refpondit ARCH/£OPHILUS; Quis enim nefcit,Dextras junclas Concor-
^/>,Caduceum Paci?,FafccsJuJlitU,Secutim $acrorum,Globum Orbis Terrarum
fymbolum efle ? adeoque Casfaris pacificum hic regimen celebrari? Nec hoc
male , fubjecit DULODORUS, fed mihi adhuc aliud dicendum videtur.
Et quid poifis ? qusefivit ARCH^EOPHILUS. Symbolorum fitum con-
templor, refpondit DULODORUS; Non enim abs ratione talem videtur
L. iSuca ordinaffe, qualem hic cernimus. Nomen fuum loco inferiore pofuit,
& quidem eo fitu, ut legentiManus juncta? locum fupremum obtineant, idque
ut mihi quidem videtur, non tantiim humilitatis ergb, fed ut oftenderet, qui
verum Numifmatis fenfum aiTequi cupit, eundem iitum& in contemplando
fervare debere. Si hocitafit, inquit ARCH^EOPHILUS,erraverit fculp-
tor, ut aIiorum,ita & Tuus in Continuatione. Nam L. Buca? nomen commu-
niter in Iatere exhibent. CascusCascum ducit,inquit DULODORUS,fed
mihi ratio allata eb firmior nunc videtur, qub planior inde & fenfus reliquo-
rum elicitur. Quarsb ARCHiEOPHILE,cum omnes hactenus fub dextris
jun&is Concordiam adumbrari dixerint, quis unquam docuit, ciim quoC^far
concors fuerit, poftquam omnes Romani imperii potentias fupprefliflet ? Fa-
teor, inquit Ille, res difficilis eft judicatu. Difficilis» refpondit DULO-
DORUS, fi L.Bucam in latere ponas; Sed non difficilis, fi ponas loco in-
fimo, ita enim altera manus alteri lmminet, aperto indicio, alteram doroinan-
tis, alteram fuccumbentis efle, & cujus, fi non Senatus, a quo Csfar cum ho-
ftis judicatus fuiflet, devictis adverfariis in gratiam volebat videri rediifle ?
Tanta fane Senatus eo tempore adulatio dicam,an ktitia ? fuit,utDione memo-
rante vmv oyiovoicig Koiwg, ag xou 3i olvt§ sipyvgvTeg, otKo^o^mat, zxl 7rxvvryvptv clvtw
trwbx» oiystv eyvuaoLv. Concordics nova templum adificari, annuumque ibifeftum
celebrari jujjerint, qubd Cafar ip/ispacem rejlituijjet. Si caetera, excepit AR-
CHiEOPHILUS,ratione fimili evolvas, jam non pcenitebit, Numifma de-
nub infpexifle. Ne dubita, refpondit D U L O D O R U S, ciim enim ex hac
Concordia,utex eodem loco patet,pacem&juftitiam fibi promiferintRomani,
quis arbitretur fine caufa dextris his jun&isFafces & Caduceum fuppofitos efle?
Ciim juftitia pacem tueatur, & Pax juftitiae rigorem mitigare foleat, quis fme

caufaW-

fu
D

nc

mi

k
ad

evi
Tc
cili
id:
re{
To
 
Annotationen