Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — 11.1975

DOI article:
Kalinowski, Lech: Wojsław Molè 1886 - 1973
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20352#0013
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Folia Historiae Artium, T. XI (1975)

LECH KALINOWSKI

WOJSŁAW MOLE
1886—1973

Ihr glucklichen Au gen
Was je ihr gesehen,

Es sei, wie es wolle,

Es war doch so schón.

Goethe, Faust*

W dniu 5 grudnia 1973 roku w Eugene (Oregon)
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zmarł
po krótkiej chorobie i pochowany został na miej-
scowym cmentarzu katolickim Wojsław Mole, eme-
rytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
i były profesor Uniwersytetu w Lublanie, wybitny

* W zakończeniu swojej książki o Tycjanie z r. 1958
Wojsław Mole cytuje słowa strażnika Linceusza, wypowie-
dziane w piątym akcie drugiej części Fausta, w brzmieniu
następującym:

Ihr gliicklichen Augen,

Was je ihr gesehn,

Es war doch so herrlich,

Es war doch so schón!

1 F. Stele, Na razpotju prve generacije slovenske
umetnostne zgodovine (Zbornik za umetnostno zgodovino,
XIII, 1935, Ljubljana 1936, s. 99—102: III. Vojslav Mo-
le). — A. Bochnak, Zarys dziejów polskiej historii sztu-
ki (Polska Akademia Umiejętności, Historia nauki polskiej
w monografiach, XXII, Kraków 1948, s. 37—38). — L. Ka-
linowski, Wojsław Mole (Pamiętnik Słowiański, XII,

1962, s. 5—11). — F. S t [e 1 e], Mole Vojeslav (Enciklope-
aija Likovnih Umjetnosti, 3, Zagreb 1964, s. 485). — W.
Mole, Die Entwicklung und Bedeutung der Kunstge-
schichte an der Jagellonischen Universitdt in Krakali (Óster-
reichische Osthefte, 6, 1964, s. 224). — Wielka Encyklope-
dia Powszechna, 7, 1966, s. 412—413, sub voce Mole Woj-

historyk sztuki i, a w młodości swojej znany i ce-
niony poeta, krytyk i tłumacz słoweński1 2.

Wojsław (Vojeslav) Herman Maksymilian Mole
urodził się 14 XII 1886 w niewielkiej osadzie ry-
backiej Kanał ob Soci (wł. Canale d‘Isonzo), powiat
Gorycja, na terytorium byłego austriackiego Pobrze-
ża (niem. Kustenland), wchodzącego później w skład
włoskiej prowincji Venezia Giulia, dziś należącego
do Jugosławii, w rodzinie słoweńskiej jako syn niż-
szego urzędnika austriackiego Michała Mole (|1916)
i Marii z domu Kopse (fi929), obojga pochodzą-
cych z rodzin małorolnych chłopów słoweńskich.

sław. —■ A. Bochnak, Historia sztuki w Uniwersytecie
Jagiellońskim (Studia z dziejów Wydziału Filozoficzno-Hi-
storycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod red. S. Mi-
kuckiego. Zeszyty naukowe UJ, z. 139, Prace Historyczne,
z. 16, 1967, s. 242—243). — F. Stele, Osemdesetletnica
Vojeslava Moleta (Zbornik za umetnostno zgodovino, VIII,
1970, s. 9—26); tenże, Slovenska umetnostno zgodovina
po I. 1920 (tamże, s. 31—32). — V. Mole, Iz knjige spo-
minov (Spomini in Srecanja, 5, Slovenska Matica [Ljublja-
na] 1970).

2 F. Stele, Mole Vojeslav (Slovenski biografski leksi-
kon. Ljubljana 1933—1952, s. 148—149). — Al. R e [s], SIo-
venia, Letteratura (Enciclopedia Ilaliana, XXXI, 1936, s.
963), przedrukowane w r. 1950. — Dizionario Universalc
della letteratura contemporanea, III. L—Q, Alberto Monda-
dori 1961, s. 589, sub voce Mole Vojeslav. — T. Grabo-
wski, Oblicze literackie Wojsława Mole (Pamiętnik Sło-
wiański, XII, 1962, s. 19—20). — F. S t [e 1 e] i M. R [u-
p e] 1, Mole Vojeslav (Enciclopedia Jugoslavije, 6, Zagreb
1965, s. 153). — L. Paździerski, Na marginesie księgi
wspomnień Vojeslava Molego (Miesięcznik Literacki, VIII,
nr 2 (78), 1973, s. 127—131).

5
 
Annotationen