Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — 30.1994

DOI issue:
Spis treści
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20615#0007
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SPIS TREŚCI
TABLE DES MATIERES

MAŁGORZATA POKORSKA

„Fabulae gentium” i ,,vetustatis mos”. Z zagad-
nień recepcji antyku w karolińskich tekstach
o sztuce. 5

„Fabulae gentium” et „vetustatis mos”. A propos
des problemes de repercussion de la ciuilisation
antiąue dans des textes carolingiens sur l’art . . 13

ZE STUDIÓW NAD MALOWIDŁAMI ŚCIEN-
NYMI W NIEPOŁOMICACH

LECH KALINOWSKI

Wprowadzenie .16

KATARZYNA BIK

Dekoracja malarska tzw. Starej Zakrystii kościo-
ła parafialnego w Niepołomicach w świetle ostat-
niej konserwacji z lat 1976—1986 . 19

La decoration peinte de 1’ancienne sacristie de
Veglise paroissiale de Niepołomice a la lumiere de
la restauration faite entre 1976 et 1986 ... 44

ALICJA KARŁOWSKA-KAMZOWA

Geneza treści ideowych i formy artystycznej malo-
wideł w oratorium przy kościele parafialnym

w Niepołomicach.46

La genese des idees directrices et de la formę arti-
stiąue des peintures de l’oratoire pres de 1’eglise
paroissiale de Niepołomice.62

MAREK WALCZAK

Działalność fundacyjna biskupa krakowskiego, kar-
dynała Zbigniewa Oleśnickiego (część II) 63

Les fondations du Cardinal Zbigniew Oleśnicki,
eveque de Cracouie. Partie II.85

JERZY GADOMSKI

Anielska asysta Gabriela w „Zwiastowaniu” Jana
Wielkiego.87

Les anges assistant Gabriel dans les „Annoncia-
tions” de Jan Wielki.98

PAWEŁ PENCAKOWSKI

Dekoracja sklepienia zakrystii kościoła Mariackie-
go w Krakowie — refleks rzymskich malowideł

Piętro da Cortona .99

La decoration de la voute de la sacristie a 1’eglise
Notre-Dame de Cracouie — reflet des peintures
romaines de Piętro da Cortona .117

PIOTR KRASNY

O problemach atrybucji architektury nowożytnej.
Kościoły w Kołomyi, Busku, Brzozdowcach i Łopa-
tynie a twórczość Bernarda Meretyna . . . 119

Sur les problemes de 1’atribution de l’architecture
moderne. Les eglises de Kołomyja, Busk, Brzoz-
dowce, Łopatyn et leur rapport a Vactivite artisti-
que de Bernard Meretyn .128

RECENZJE

BEATA GAWROŃSKA

II Maestro della Crocifissione di Fiesole, un nuovo
tentativo di attribuzione dell’ „Imago Pietatis” del
Wawel.131

NEKROLOGI

LECH KALINOWSKI

Maria Rzepińska (1914—1993) 151

LECH KALINOWSKI

Maria Macharska (1929—1994). 155

KAROLINA LANCKORONSKA,

LECH KALINOWSKI

Zmarł Richard Krautheimer.157
 
Annotationen