Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — 30.1994

DOI issue:
Nekrologi
DOI article:
Kalinowski, Lech: Maria Macharska (1929 - 1994)
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20615#0159
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Folia Historiae Artium, t. XXX (1994)

PL ISSN 0071-6723

MARIA MACHARSKA
1929—1994

Urodzona 27 marca 1929 roku w Krakowie,
jako córka Sylwiusza Mikuckiego — późniejsze-
go profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Za-
kładzie Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Hi-
storii, a także wieloletniego redaktora naczelnego
wydawnictw, kolejno Polskiej Akademii Umiejęt-
ności i Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Kra-
kowie — i Ireny z Rydlów, całą swoją działal-
nością zawodową związana była ze Zbiorami Gra-
ficznymi Polskiej Akademii Nauk, należącymi
pierwotnie do Polskiej Akademii Umiejętności.

Po złożeniu egzaminu dojrzałości w r. 1948
w Gimnazjum Królowej Jadwigi w Krakowie, w

tym samym roku rozpoczęła studia wyższe na
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w zorganizowanym po wojnie przez Ada-
ma Bochnaka Zakładzie Historii Sztuki, które
ukończyła na wiosnę r. 1952, uzyskując stopień
magistra historii sztuki na podstawie pracy Ar-
chitektura w malowidłach ściennych Paleologów,
wykonanej na seminarium Wojsława Mole. Od
października tegoż roku rozpoczęła pracę zawo-
dową w Gabinecie Rycin Zakładu Historii Sztu-
ki Polskiej Akademii Umiejętności, pozostającym
pod opieką — założonej jeszcze w r. 1873 na Wy-
dziale Filologicznym Akademii Umiejętności —
Komisji Historii Sztuki, której od r. 1945 prze-
wodniczył Tadeusz Mańkowski. Zbiory Graficz-
ne mieściły się wówczas w przeznaczonym na ten
cel, z zapisu małżeństwa Husarzewskich, domu
przy ul. Straszewskiego 27, wkrótce jednak, po
zawieszeniu działalności Polskiej Akademii Umie-
jętności przez ówczesne władze państwowe, prze-
niesione zostały, z wielką szkodą dla rycin, do
gmachu Akademii przy ul. Sławkowskiej 17.

Rozmiłowana w grafice europejskiej nowoży-
tnej, Maria Macharska porządkowała i opracowy-
wała naukowo zasoby Gabinetu Rycin Akademii,
którym — w bardzo trudnych warunkach lokalo-
wych, bo przy trzykrotnej zmianie pomieszczeń
— kierowały kolejno, początkowo pod opieką
Wojsława Mole, później Lecha Kalinowskiego:
Irena Dunikowska do r. 1964, Anna Treiderowa
do swojej śmierci w r. 1982 i Maria Macharska
od r. 1981 do przejścia na emeryturę w r. 1989.

W r. 1978, po przedłożeniu Wydziałowi Filo-
zof iczno-Historycznemu Uniwersytetu Jagielloń-
skiego i obronieniu rozprawy Wzory graficzne
w malarstwie Tomasza Dolabelli, wykonanej w
Zakładzie Historii Sztuki Nowożytnej Instytutu
Historii Sztuki UJ, kierowanym przez Adama
Bochnaka, a po jego śmierci przez Jerzego Szabłow-
skiego, otrzymała stopień naukowy doktora nauk
humanistycznych w zakresie historii sztuki. W
latach 1981—1989 prowadziła w Zbiorach Grafi-

155
 
Annotationen