Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — 30.1994

DOI issue: DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20615#0021
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
trza. Ideą tą jest obraz nieba, w którym bytuje
Chrystus Oblubieniec i reprezentujące Kościół-
-Oblubienicę święte panny i męczennice, z któ-
rych żywotów wybrane sceny są ilustracją cnót:
Wiary, Nadziei, Miłości, Męstwa i Mądrości.
Natomiast czytelność stylowa odsłoniętych ma-
lowideł pozwala przypisać ich autorstwo anoni-
mowemu Mistrzowi Malowideł Niepołomickich
z okolic Werony — Bolzano, zatrudnionemu
uprzednio w Aiwinionie, z którym dwór królewski
w Krakowie pozostawał w bliskich kontaktach.

Udostępnienie „odautorskiej” warstwy malo-
wideł niepołomickich stwarza warunki krytycz-
nej dyskusji nad warsztatem malarskim oraz je-
go osiągnięciami stylistycznymi, tematycznymi
i treściowymi.

Aby następne próby odczytania i interpreto-
wania fresków niepołomickich mogły być pomy-
ślnie prowadzone na pozostałościach oryginału,
bezcenny zabytek musi być zabezpieczony przed

przypadkowym niszczeniem przez użytkowników
kościoła dla celów kultu oraz przez zwiedzają-
cych kościół miłośników sztuki, a także powi-
nien mieć zapewnioną stałą opiekę konserwator-
ską. Pożar, który zniszczył sąsiadujące z tzw.
Starą Zakrystią wnętrze kościelne w kwietniu
1994 roku, jest groźnym ostrzeżeniem przed za-
niedbaniami w tym zakresie.

Wynik konserwacji z lat 1976—1986 pozo-
staje w tym znaczeniu unikatowy, że odsłaniając
warstwę „odautorską” powstrzymano się przed
interwencją uzupełniającą i dopowiadającą. Dzię-
ki temu, jeśli nawet freski niepołomickie w pre-
zentowanej tak postaci tracą w doznaniu este-
tycznym, które dąży do całościowego odbioru
dzieła sztuki, zyskują jako zapis źródłowy i
świadectwo czasu swego powstania.

Lech Kalinowski
 
Annotationen