Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
229

De dignitatibus. Tit j.

cm’v A na
a DE DIGNI-
tatibus.

Dictum eſt ſupde iure
publ Sed quia ius publi-
cum non poteſt expediri,
niſi per eos, qui in digni-
tatibus exiguntur: ve ff.
de or iur.lhij.S-poſt ori-
tinem, ides de dignita-
tibus à dicit, ſcilicet qui
tas, & quot ad eas admittantur, &
modis acii reiiciantur: & qua priui-
piatut; t legia eis competant,
doiras ait quanto tempore durent.
qpois nartoi, Accv.s.
1 ve proponitis.
Duabus ſorori-
bus ſupplicantibus re-
ſpondet. & quod dicit,
auum, ſcilicet paternu.

a Seueriana. auure? .Li:
in manuſcrip. nam à ſuperioribus a¬

Perpeã alius gnatis, non cognatis,
legit, Seuerine venit dignitas honor,
cimadfemi & familia. Et notff-
an te pu deſta bol eun leginé.
ditiglue e ritem quod dicit con-
ſularem, id eſt, conſu-
ſulẽ, vel de genere con-
ſul, & ſic expone pra-
torium ad quod ff de ſe-
nad.j. 5Et not. quod
itaea huiuſmodi honorl,
robitas aſ vel nobilitas quae venit
cidétaria vtrû ver nooinauau;:
extendatur vl- per accidens, i-per di-
tra pronepor gnitatem non videtur
tts ean.. extendi vltra pronepo-
cMobilitas e tes: vt ſuprà de quattl.
ceen qua pe diue, Irem quida hic
dignitatem ad habẽt virum, id eſt, ho-
quiritur. minem: non autem pro
marito ponitur. J Item
not ſecundûm B. quod
dconſules an conſules d clariſſima-
ſintclariſinl, tus dignitate perfruun-
rliutse turvvj de dome & pro-
bri habẽt ad¬ ee Lij & iij. Sed certe
notatis CVIAC. imô illuſtres ſunt e:vt
e id falsi col¬S. vbi ſe. vel clal. quo-
igeret pos tiens AccvR.
pa iluſfeeu e Priuaas, hie dicit
Cachie. differétiaminter patrẽ
* alIdem Fru & virum veff de ſena l.
ſiano Pr, al fomine.
Runiamo dNtqqu famoſis vi-
ldetur quinquies
idem per idem repete-
re: ſed dic, famoſisf,
infamia iuris, & per
ſententiam:vt in actio-
ne furti, tutel, & ſimi.
& pro cis ponit notatis:
vnde quidam habent,
iudicatis: & de his ha-
bes, ff de his, qui no.in-
fal jS qui in iudicio.2.
gTurpis vita Vel dic, notantur infa-
on, nna miaiſeilicet facti, ſeli-
mia, quoquo cet per ſententiam defi-
modoillata re nitiuam, vel interlo-
pellit à digni- cutoriamtvt ff de obſeq.
tate. l honori. . parens. y l.
i Infames à licet & S de his, qui not.
quibus atce infalverbum & l.inter.

turan à teſti¬. I
monio prohi. locutio. J Itẽ quod ſub-

aQuid digni-

f Famoſi, &
notati qui.

CODICIS DOMINI

IVSTINIANI SACRATISSIMI

PRINCIPIS EX REPETITA
PRELECTIONE,

LIBER DVODECIMVS.

DE DIGNITATIBVSa.
TITVLVS I.
Mulier patris conditionem, &
qui illuſtris retinet: dum tamen nu-
Lat clariſſimis.BART.

1. Imperator ALELANDERA.
Seuerina T.

Ivt proponi-
tis l, & auum
lconſularen &
patrem præto-
rium virum ha-
buiſtis, & non
priuat e conditionis homini-
bus, ſed clariſſimis nupſeritis:
claritatem generis retinetis.

Notati infamia iuris, & facti,
vel inquinati ſcelere, aut turpitu-
dine vitæ, ad dignitates non aſcen-
dunt BART.

11. Imp. CONSTANTINVS A.
Voluſiano PP.

NEque fanoſis d, & nor-

tis , & quos ſcelus, aut
vitæ turpitudo inquinat, & quos
infamia ab honeſtorum cœtu
ſegregat, dignitatis portæ pate-
unt.
II1. IIDEM ad Numphidium PP.

Aior dignitas nulli debet
circa prioris dignitatis,
ſeu militie priuilegia, præiudi-
cium facere e.

Subſtantiæ Senatorum habent
immunitatem à muneribus ſordi-
dis, & etiam extraordinariis.
BART.

IV. Impp. CONSTANTINVS, &
CONSTANs Philippo P.P.

SEntorun ſubſtantias, quas
in diuerſis locis, & prouin-
ciis poſſident & homines eo-
rum tam à temonariis one-
ribus conferendis, quâm à c¬
teris praſtationibus, quas iudi-

antur ode iicit, ſcelusvt ipſo facto infamis: vt miſſus ab exercitu cã igno-
Glo. Nouel. de minia, & ſimiles: vt ff de his, qui notinfaIj. Item quod ſubii-

testib.9.
verboata ſit. &

nn cit, turpitudo S vita:vt quia male viuunt obligando rem duo-

an priuet que bus ve fde pigno act lſi quis in pignore Sſi vel alia crimina c¬

dignitate qua

mittendo, qua ipſo facto non inferunt infamiam iuris: vt ſu-

ces deſcribunt, necnon g etiam
ab omnibus ſordidis f, extraor-
dinariiſque, & vilioribus h mu-
neribus liberos eſſe præcipimus
nullãque ſorte t conſtringifun-
ctionis indignæ.

Prafectus non poteſt Senatoribus
abſque principis conſcientia ali-
quod munus indicere .BaRT.

V. IIDEMd Clearchum P.V.
NEmo praefectus vbis c¬

tra preceptionem, vel ſciẽ-
tiam noſtram vlli muneri ſub-
iuget ſenatoreml: nemo cu-
riam h noſtram immani l pul-
ſet iniuria. Si quid enim ſenato-
tia prditis dignitate fuerit
forte mandandumnoſtro idiu-
dicio reſeruandum eſt. fit m nã-
que dignitas, qua nobis iuben-
tibus ſuſtineturn.

Negotiantes artes viliſſimas ad
dignitates non adſpirent: & adſpi-
rantes expellantur ab eis. BAR-
TOLVS.

VI. IIDEM Orphito P.V.
NE quis ex vlrimis negotia-

toribus e, vel monetariisP,
abiectiſque officiis, vel de-
formibus miniſteriis , vel ſta-
tionariisr C, omnique officio-
rum face, diuersiſque* paſtis
turpibus lucris, aliqua frui di-
gnitate pertentet. ſed & ſi quis
meruerit, repellatur: repulſos
autem etiam propriis t reddi
conſortiis oportebit.

Iudex volens ædificia in vrbe
conſtruere, Senatorum ſubſtantias
non ladat.BART.

VII. IIDEM ad Senutum.

Voniam diuerſi iudices
nonnulla opera in quibuſ-
dam exiſtimant vrbibus extruẽ-
dau, ad huiuſmodi neceſ-

230

ratores? poſſunt eſſe: .
quia onus eſt:vt Inſt de aInfamis pro-
excp Sfin tem arbitri taſttſe,
ve f de arbi l Pediuu poteſtatees
ſegregantur, vt nonP eurationem-34
habitent Roma velali ſuy de deure
bi: vbi lmperator ſit:vt nbus libx.
Ide re milit liy hoe,
bis quinot infl S igno- poſent Rome
minia. infames apud
e Aior. Facere. Prtorem pro
Aquo minuis rer ſepoſtuars,&
tineate priuilegi prio. quious viiur
ris dignitatis poneexé- Aecurſus hic,
plum, vtS. de excu mu. ad relegatos,
leos & jde primice l. j. & ignominia
& jde ſilen de decurio- miſſos perti-
nibus, in prine. & J de nent, non a
proxim, ſacrin l. iy, quoſcune
Et not. de minori d ’ealcis coquen-
dignitate ad maiorem de-
eligi: vt ffade mune. & talſorde.
hono. l. vt gradatim. &
l. honor. S. gerendorum.
non autem econuerſo:
vt ſupr quemadmod ci.

c Maiore di-
gnitate non,
amittûtur pri-
uilegia mino-
ris. Porro an
mu l. maioribus. quis duorum
a CEnatorum. JEt ho¬ oficiori onus
mines eorum. Vide ſuſtinere poſ-
-. ſit, v hic Re-
ſcripta ad l.1. de iure em- ut.
phyt.CCvAC. dElectio fità
f Temonariis e. forté minori digni-
à temone ddeſt, plau¬ tare au mai-
ſtro ſie dictis alias, te- eſn die ieae
merariis: quia ad tem auri tyroni-
pus debebantur. Ac¬ cu. u Cuiachis.
CVRSIVS.
gNecnon, inculcatio.
Acevs.
h (Vilioribusid eſt, vi-
libus, & minoribus. &
facit ſuprà de exc. mu. l.
maximarum. & infrà l.
proxi.
iJEmo.J Senatorem.
lvt S. l. prox. & j.
eod l pracipimus.
y Curiam. ergo nec
Senatores f, qui pars fSenatus pars
noſtri corporis ſunt-u corporis regij
S.ad legem Iul. maieſta.
l quiſquis.
lJ Immani. (aliàs, im-
mani:aliàs, inani: aliàs,
in manipulis ) ſcilicet Quidam co-
iniuria, id eſt, malis mi- dices habent.
niſtris ſubiuget, repete: de fors ur
vt ſuprà ad legem Iulre vana..
pet l. vi.
m 5 Fit. ſcilicet g mu¬ g Hoc innuit,
nus illud: vel ſubnihi- munus quod
lominds ſoſtiner Sena-
1......1... tor iuſſuPrin-
n JSuninetur. aliquod nauforrir
munus in Senatore. eſſe, nõ onus.
Hie etiã col-
NE quis, degunt, quoſ-
ltiatoribus. infrà, que etiã viles
negotiatores ne militent. oficiales Prin
1.utet cipis haberedi
L.... gnitaté: & of-
p Monetariis. ſuprà de ficiti qualecu-
murilegl ij-lib xj. que, mãdante
qJ Officis. i. officiali- Principe, fieri
bus, vt piſtortvt ſup. de nobile.
pistol. lixj.
rStationariis h. quia h Stationarij
cuſtodiunt portã in ca¬ qui vhic apud

ſtro limitis: Vel quia tenent ſtationem de vili merce, vt oleo, Cuiac.

ſale, & cepa.

Stationariis. Qui mercium viliſſimarum apothecas ſecum
deferentes certis in locis aliquandiu conſiſtunt, emptorẽ ope-

i id eſt, nego-

rientes, qui obeam rem Apothecarij dicutur in lt12 j. de cohor

ſita ipſo iure: prà de reis poſtulj j Et hoc eſt valde notabile, quod infamia h
an rero requi facti, ſiue per ſententianm, ſiue alaas lara repellit à dignitate:
tiavuennaarr ſic &s de inofteeta l fratres S Itn quod ſubicit, & quos infa-
fngull iet mia ſcilicet prdicta Nam non participant i infames pradicti
tenet ipſo i circa dignitates cum hominibus integrr fama: vt hic, & ſup.
te priuate a de decur lne quis & de infa lj lib & flde iudi l ci prator S no
cſouaaſ p aute o ſfad lee Iul de vi priualj nec eciam in aduocandorvr
decarionibus. ff. de poſt. l.j Sait prat nec in adſidẽdo: vt ff de adſeſſlij led procu-
Cod. lib. poſt.

talibus De hoc verbo vide not ad lyS de vect & cõmiſCvt ac. ariouionibus
ſe omnique totum quod ſequitur, ponitur pro vno y Et not. I’& flin
quodfuit ſaltuarius, vel cuſtos porcorum, vel paſcuorum mili- ua pubiiea, ſi-
tum, vel priuatorumad quodS de paſc pu l vlt. ne authoritare
tI Propriis, i primis conſortiis i adqqoodS de paſl ll & ſppr riniiissiin
de profeſſil redditur & de tab.lfi.* choare non li-
Ai’’oniam. Extruenda quod de nono x non licet ſine au-erera ier
Qeorirate primeippi ſe l’ueera tepiarare ſie ur srade epepu-
2 inirà.
 
Annotationen