Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Feudorum

Co, de horeti.L fiffad leg Iul maie. & ibi latius Docto. Tertia eſt
vilitas, & vltima nuc propter modunagendi nam alio modo
agitur poſt priuationem ipſo iure ante ſententiam declarato-
riam, & alio quando quis debet priuari per ſententiam: vitenet
Ioan Raynaud. in ſuo feuda cõprehenſo in pnn nume xivde pre-
bibita feud aliena per Frideri declarant Docto in ee -m ſecundi
leges. Feliin c. Rodulphus. de reſcript & aum nõ ab homine de iudi.
choe facit coutra beneficiatos haretie es ſiut auiao ſafa.j
moniacos.Alias vtilitates vide perlacob, deBellouiſo in ſua pra¬;
ctica, rubri. de quaſtio. fo lxxxi, num.xj. vbi ponit quinque. &

declaratio.

lvj tradit Ange. Tiraquel. in repotit. l ſi vnquam in verbo, reuera.
tur. C e reuocan don..5 a or.
47 Alias feudorum diuiſiones a curioſus reperiet: quia toi
ſunt feuda, ſeu ſpecies feudorum, quot ſunt qualitates perſorot
rum, & modi dadivt notat loan. Berber- in d viatorio iu,?
de feu. His tamen intellectis, arbitror alias diuiſiones feudoru
recte intelligin quibus omnibus ſubmito me corretiotvaun
ritatiuz cuiuſlibet melius ſentientis:iuxta text in lClaudius ,..
lix in fifqui pot-in pig.hab. Gratias Deo, Virginique Mari, ae
toti cœleſti curi agendo,ae,

FINIS.

EPITOMEF

EVDORVM,

DIONYSIO GOTHOFREDO

IVRISCONSVL

De iure feudorum.

Feudi etymon-

Eudis operam daturú prius noſſe oportet, vn-
de nomen Feudi deſcendat. J Eſt autem Feu-
dum à fidelitate, & fide. Poreſt tamen con-
ueniri vt ſine iuramento fidelitatis feudum ha-
beatur. libro Feudor. atit.3. in fi. lib. atit. 24.S.
1. tit. 40. 76.

Benefici, ſeu Feudi definitio.
J Beneficium in genere dicitur beneuola actio, &c. lib.2 tit.
23. Senec-r. de beneficiis, cap.6. In ſpecie verô, & quod atti-
net ad hue Feudorun tractatun Seiun ſeu Feudumiddi-
citur, quod ex beneuolẽtla ita datur, vt proprietas rei immobi-
lis beneficiat:id eſt, beneficio datæ, & acceptæ, penes dantem
remaneat: vſusfructus verô illius rei ita ad accipientem tranſ-
eat, vt ad eum, hredéſque eius maſculos, & feminas(ſi de his
nominatim dictum ſit) perpetuô pertineat: ad hoc vt ille, ac
ſui haredes, fideliter domino ſeruiant, ita vti expreſſum eſt.

De iuris praceptis.

Legibus, & moribus praceptum eſt ius ſuum cuique tri-
buere, honeſté viuere, alterum non ladere. 5. 14.

De origine iuris feudorum, & autoritate
Prudentum.

Binitio fouda ita fuerunt in dominordpoteſtate, vt quã-
do vellent, ea auferrent: dein annalia, tum ad eum, quem
ex liberis vaſalli dominus elegiſſer: poſtremô ad omnes filios
æqualiter deferri cœpta lib. rtit.1.S.1. & ad nepotes ex filio.1.
1.2. J Quin etiam feudum à patre ncceptum, ſeu parernum ad
fratres defcti ſine legitimo harede:id eſt, maſculo, deferri cœ-
ptum:at non adquiſirum à fratre, vel ſeparatim, vel cõmuniter:
niſi nominatim ita conuentum eſſet. 1. 2.2. J Quemadmodum
pec ad filias defertur niſi eo iure ita adquiſitum. 1.2.3. vel niſi à
domino redemerint, aut gratiosè propter ſeruitium, & amorem
patris obtinuerint. 1. 2. 4. Ad veniẽtes ex latere ad ſeptimum
geniculum, ſeu gradum, olim non vltra fratres patrueles. 1.1.4.
hodie in infinitu defertur 2.50. Hoc ius duobus libris in edi
tionibus vulgaribus comprehenſum: quinque verô in Cuiacij
editione Prioris autor Gerardus Niger Conſul Mediolanenſis,
teſte Otlone Friſingenſi. 2. de rebus geſtis Friderici. 12. Secundi, ac
tertij, Obertus de Orto. Feudor. .2. Feudor. 20.2.1. Quartus ex
variis, & incertis autoribus eſt. Quintô continentur conſtitu
tiones quœdã imperatori, his libris ab Hugolino (Odofredo
teſte) inſert. Quod ad prudentes iuris feudalis attinet, cita-
tur Obertus de Ofo. 2.1.2.23. 2. 25.2. 2B8: 2. 30. 2.2.2. 3 4. 1. 2.
2.26 2.42 in Mediolanenſi curia verſatus. 2. Feudor. dicitur.24.
ti 25s .I.& inibi paſſim. Mediolanenſis conſul fuit teſte
Othone Friſingenſi.
J Ex peritis iuris feudalis citatur etiam Gerardus Capagiſti
2.25. 2.28: 2.30.2. 36.2.51.1. & inibi paſſim.

De Legibus.
CAuſarun alaz dirimuntur iure R omano, aliae Longobar,
dorum legibus, alix ſecundûm regni conſuetudinem, qua
rodiuer ſorum locoruin, & curiarum moribus varia, ac diuer-
ſa eſſe ſolet. lib. 2.tit.1.
JIn iudicio, quod de feudis agitur, illud dici ſolet, Legi Ro-
manarum non eſſe vilem autoritatem:ſed non adeô vim ſuam
extendere, vt vincant, aut mores.2.1.

Strenuus legiſperitus, ſicubi caſus emerſerit, qui cõſuetudi-

TO AVTORE.

ne feudi non ſit comprehenſus, abſque calumnia vti poterit le-
ge ſeripta.2.1..

P

De conſtitutionibus principum.

Rincipum conſtitutiones his libris variæ extant. Corradi,
1. 1.2. 2. 34. 40. Lotharij, 9. 13. 19.2.3.1.9.2.24.3. 2.38. 2,
44:2.55.2.76.55: 5.6.
Friderici. 2.3.1: 2.2: 72. 33.12 2. 1o0:5.7.8.9.10.11.12,
13. 14.17.

Henrici.5. 2.3.4.

Romani. 5.15. 16.
De conſuetudine Regni. Vide 2.1.2.28.
Leges plerumque ad caſns prteritos trahi.2.55.
De iure Romano, & legibus Romanorum.2.1.
De lege Salica, vide libr. tit. 29.
De legibus Longobardorum. 2. 1. 2.8.in f.2.39.
De Lombarda. 1.1o: 2.58. 1: 253.4
De Canonum ſtatutis. 2.27.1.
De decretis. 2.6.
De conſtiturionibus principum vide titulum proximé ſequon-
tem.
De moribus Curiarum.2.2 23hine illa Mediolani non te-
netur. Mediolani non obtinet. 2.3: 4.1. Mediolani conſuetudo,
2.39.2.2. 40. Mediolanenſes. 1.27. in f. viri prudentes Mediola-
nenſes. 1. 28. Sapientes Mediolanenſes. 2. 49. Mediolanenſium
Curia. 2.20: 22. . mos. 26.1 vſus.2. 281: 2. 29 2.32.7. 1.Ar-
chiepiſcopus Mediolanenſis. 2. 35. Mediolanenſes irrationabi-
liter conſiderant. 1. 14. J Citantur quoque Viri Placentini. 2,
27.1. Cremonenſ.2. 27.I.J Et vſus, qui in Lombardia. 46. ſed
& in Theutonia. 2. 40.
Reſponſa citantur.2.4.
Prontinciata, & Iudicata.2.

De ſtatu hominum, ſeu iure perſonarum, &
earum diuiſione.

De Duce, Marchione, Comite, Capitancis, Valuaſoribus
maioribus, & minoribus, vel
Valuaſinis.
QV’ à Pineipe de dueaes qui de Marctiu Mlarchie.
nes: qui de Comitatu, Comites:qui de plebe aliqua, eiuſve
parte, Capiraneiſolim proprié maiores Valuaſores)qui à Capi-
taneis, Valuaſores minores: qui à minoribus Valuaſoribus inue-
ſtiti minimi Valuaſores, & Valuaſini appellantur lib.2. tit. to.
De his, qui in Feudum dare poſſunt,vel non.
5 Feudum dare poſſunt Archiepiſcopus, Epiſcopus, Abbas,
Aabbatilaa Praepoſitus ſi antiquieus conſu tudlo orun ferit
Dux, Marchio, Comes, (qui & regni, & regis capitaneil regni,
vel regis Valuaſores (qui & Capitaneil Abhis minores Valua-
ſores feudum accipiunt. . I. Eccleſiaſtic perſona ( aliud in
laicis) ad ſuam tantunr vitam feudum dare poſſunt:ac proinde
eorum ſucceſſores non tenentur feudi inueſtituram ratam ha-
bere, i.39 Si qui in fendum dare non poteſt, in feudum de-
derit, nullum habebit vigorem infeudatio.1.6. in fi.
De plebeis.
5 Qui ab antiquis temporibus beneficium non habent, ple-
bei, id eſt, eius parium (aut, vt quidam volunt, nobilitas) non
habent,2..tit. 10.
De liberis.
5 Libertas eſt facultas, qua naturaliter quid cuique facere
libet, niſi vi, aut prohibetur. L. 13.
De ſeruis.T:.
Serui poſt delatam ſucceſſionen feudi, etiam manum e
feui

tF.
uiſione.

plices

’eudo

udi.

? mult

lie.
 
Annotationen