Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
175

De pace Conſtantiæ.

exceptione.S quatenus. in gloſ ſuper verbo, omnino. & de fideiuſl.
a Penitus. de Grace. illud. & ibi per Dy. & de dictione, penitus?, vide quod
hac dictione ponitur C.de vſur. reiiudi lſi. ij reſp.

vide Marhe-
lrium,ngula-

ri112. .......
b Temerario. ex hoc

pater, quod ſi ex facili-
tate abſque dolo hoc
fecerit, non incidit in
hanc pœnam: vt ff. ad

Turpill l.j. quari poteſt.

a Infringere i retractare directo, vel per malitioſam interpre-
tationem facere: vt C.de leg.l. ij.

liceat hanc paginam declaratio-
nis, & pronunciationis infringe-
re a, vel auſu temerariob contra-
ires. Si quis autẽ hoc attentare d

c Contraire. vel con-

trà diſſimuland præſumpſerit, indignationeme
lilhimulando,

176

fungitur nam princeps eſt ordinarius omnium, & legatus aſ.
ue proconſul Dei, vi f de oſf etius eui mand eſt iur iſai liin t & .Pi.
in Auth de fide inſtru quia ergo Imperium ſecundun llleu ur pll
ita eleganter no, in Auih de hare & Fal in rucouj Seq olui coſs re-
iſte ſtylus ns ſeruaturin literis Apoſtolicis Reſpdua e vuu ue.
ſtylus literarum Papa-
lium, vbi nõ fit alia ex-
preſſiorut no in c. abba-
te infin de re iudic li. vi.
in Nouell. Adde quôd
conſuetudo formalis
debet ſeruari: alias in¬ ſtrument,
e.

noſtram & pœnam mille libra-
rum f noſtre cameræ ſoluenda-
rum ſe noucrit incurſurum. Da-
tas Piſis iiij. Nonas Apri-regni
lnoſtri ann v. M.ccexij.

l Conſue
omaiseul,

audiendo allegationes
contra hanc legem: vt
Cod,de leg. l.ji & de ſa-
croſan. Eccle l. j.
bIn attétatis dS Attentare. & ſieb
n requier non requiritur quod ad
Rns prres effectun perduxerit:
tur. quod plené dic: vt C.de
epi. & cle. ſi quis non di-
cam rapere, &c.
e Indignationem. hu-
aImô alique: ius verbi nullum effe-
& notaui que- ctû inuenio, niſi quate-
dam effectum nus verbum ſonat: quia
ſuplbz Fede Imperator indignatus
rmm ait asSS2. er hoc facto non exhi-
ver Iiem ſi de- .....
luo. bebit ſe gratioſum.
f Mille librarum aliàs
punitur alia pœna. C.de
leg ij in fin &C de ſa-
croEccleſll placet. & dic
vt ibi per Docto. Et
ſie not, pro ciuitatibus,
quæ quandoque facit
ſtatuta, & pœnam im-
ponunt iudici cõtra iu-
dicanti, & aduerſario, &
aduocato contrà alle-
gantinã valet talis ad-
iectio pœnæ, ſi ſtatutã
illud ſit validum:vt hic,
cum ſimil. ſed ſi eſſet
inualidum, non valeret
adiectio pœne ſicut nec
principale:vt C. de legi. l. non dubium, & Cod de pact pacta, qua
contrà. Sed aliquando eiuitates volentes vt ipſa ſtatuta, licet in-
ualida, obſeruentur, auferút iuriſdictionem ſuis iudicibus: vt ſi
aliquid contra illud ſtatutum diceretur, vel allegaretur ſuper
eo, quod contra illud ſtatutum allegarer, iuriſdictionẽ non ha-
d Ius agenui Pet-Quod an valeat, dic quod quandoque per illud ſtatutum
oo ii poeet & inualidu nititur aufere alieuius agendi& tune ralis d clau-
ptohiber;. ſula perquam aufertur iuriſdictio iudici, qui eã haber ab ipſa ci-
uitate, valer ffde iudi.l. iudicium ſoluitur. Tamẽ poterit agico-
ram ſuperiore, ſicut aliàs cum proceditur per viam Euangelice
2 denunciationis:vt diximus S. prox in gl ſuper verbo, denunciatio-
t seeepir- nen Si ver aufertur ius excipierdi e, ſeu ſe defendendi, tune
ddi prohiberi talis clauſula, per quam aufertur iuriſdictio ſuper defenſione,
non poteſt. non valet: quia defenſio eſt de iure naturali:& ſic nõ poteſt au-
ferri, nec impedir quin iudex audiat: alias idem importaret, ſi
ſtatueret quod iudex faciat iuſtitiam propter hocextrà de iud.
c. paſtoralis. in cle, & quod dixi S.l prox. in gl. ſuper verbo, figura.
flus replicadi Idem ſi aufertur ius replicandi laquia ſicut exceptio eſt defen-
prohiberi non ſio contra actionemita replicatio contra exceptionem: vt fade
potet. except i & hoc quando talis eſt exceptio, ſeu deſenſio, qua
per ſtatutum non poteſt tolli. aliâs ſicut poſſet ipſa exceptio
tolli, ita & iuriſdictio auferri.
gs Data iſtud eſt vrile, & neceſſariú in ll.quæ de nouoemanãt:
ſed in codicibus, & legibus antiquis diu obſeruatis, ſeu in volu-
mine legú redactis, licet data non reperiatur, nihilominus ſuú
vigorem obtinent:vt in prima conſtitutione Codicis, ibi ſi qua
eoru, &c. vnde & cõſtitutio, poſtquã cœpit per ſtudia diuulgari,
& frequentari valeret, licet data nõ reperiretur, & hoc eſt vtile
propter quaſdam ciuitates, que habent ſua volumina ſtatuto-
rú nõ publicata manu notariorú: ſed ſunt diutius obſeruata, &
hæc data eſt communis ad hanc cõſtitutionem, & prcedẽtem.
l û v nonmne ſani é in diiidt rinitai mperator Fri-
s derieus pace e ſuan laudabile ſumme attribuit Tri-
nitati:vt facit alibi Iuſtinianus, C de off praf prato. Afrid in no-
mine. & in Auth.de quaſt-in prin. & in Auth. de armis in pr Ex
quo ſequitur bonum principium, melius medium, & finis Deo
h Principis au acceptabilis-in Auth quomodo oportet epiſcan prin non h ergo tã-
toritas qua. quam ipſe:ſed tanquã Deus videtur facerevtff de acqui paſſeſ.
lLquod me & nõ ſun vice: ſed delegantis: ſcilicet Dei, cuius vice

CVM,ETFILIVME

N nomine ſanct &

luſtriſſimi.
indiuiduæ Trinita-
tis h Fridericus di-

e
Pſeli ae

tia Romanorum imperator ſem-
per Auguſtus, & filius cius Hen-
ricus ſextus Romanorum rex
Auguſtus Imperialis i clemen-
tiæ immenſa ſerenitas manſue-
ta eam ſemper lin ſubditis ſuis

SEQVITVR LIBER DE PACE

Conſtanti.

g Pax cui ac
cepro ſit ferẽ-

da.

LIBER DE PACE

CONSTANTIE COMPOSITA
INTER IMPERATOREM FRIDERI-

quoſdam nobiles Alemaniæ ex vna parte, &
ciuitates Lombardiæ, Marchiæ, & Romandio-
læ ex altera cum commento domini Balde de
Vbaldis de Peruſio, vtriuſque iuris Doctoris il-

ſtrumenti non valet:vt miſſa, atv
no in Auth vt prapona. uaia aa i¬
tur nomen ImperatorisS.
nos enim col v, in glpu-
tà. &c.BALn.
iJ Imperialis Impera¬..
tor debet elle clemes c e Clemeut.
&manſuetus: vr lic prineipend-
C. de ofi comitis reru pri-
ua. l. vlti. Quæ quidem
manſuetudo ex huma-
nitate deſcendit, & me-
ritô principi ineſt:cûm
nihil tam peculiare ſit
Imperiali maieſtati,
quà humanitas:vt C.de
don inter vir & vxo lfi.
& Co de teſta.lfi. ibi, ad
humanitatem Dei reſpi-
cientes. ſie & princeps
ſeruus inſeribitur, Cde
offi.comit. ſa largi, lexẽ.
plar Item magnanimus
& benignus, l.j. Codde
theſau libx.
e Eam ſemper. Impe-
rator pacem & clemen-
tiam, & manſuetudi-
nem, & diſpẽſationem, dFnor, dFanor, &e.
& fauores, d & gra¬ contà ſeuei-
tias ſolûm ſubditis ſuis, tas principis
& deuotis pollicetur nõ quibus ofer..
his, quos vthoſtes, & tur.
barbaros iure perſequi-
tur: quos potius conue-
nit ſeueré punire, &per hoe imperator iuſtitie terminos non
excedit: ſed potiûs iuſtitia mediate procedit:vt s. hic finitur lex,

IV S HENRICVM, ET

diſpenſationem l fauoris & gra-
tie habere conſucuit, vt quam-
uis diſtricta ſeueritate exceſluû
delicta mdebeat, & poſſit corri-
gere: magis tamen ſtudeat pro-
pitia tranquillitate pacis, &
piis affectbus n miſericordiæ
Romanum Imperium regere, &
rebellium inſolentiam ad de-
bitam fidem e, & debit de-

deinde cõſue regni incipiunt.c domino guerram. col x.Ideõque ſub-

tili ingenio eſt ab eis, velut à barbaris, pecunia extorquenda, vt
egeſtate laborẽt ff depoſiti.l. bona fides. nihil mjrum igitur ſi cõ-
tra rebelles ferocitas exercetur, cum peccent teô quôd contra
dominum ſuum bella exerceant. C. de commer. & merca lj.C.
loca l fnali viy diſtc quo iure praeſertim ſi P’apa contra lcer uini pre.
cos, qui non poſſunt praſcribere e contra confiſcationem br rinit aduer-
norum: vt not. in c.j de praſeri li. vj in Nouella & eſt expreſſum. suconfiſotio
Cde apost.l apoſtatarum holtes fidei non protegi: ſed examina- né bonoru.
ri oportetvv C.de ſint. Tril nullos hareticos ſicut etiam depor-
tatus vllo tempore non prſcribit:quia à iure ciuili eſt peni-
tus alienus ffde leg.iij l.i. S.hi, quibus quia deportatus pro mor-
tuo habetur:vr ffde contra tab lj& no in li C.de haranſti. &f.
de lib. & poſth.l Galluus S. & quid ſi tantum, & forte ciuiliter poſ-
ſidere non poreſt & ſic in tali exilio incœpta vſucapio inter-
rumperetur... .. 1 2. Af Diſpenſatie
lJ Diſpenſationem. Diſpenſatio f dicitur ſeueritatis, & exceſ- quid.
ſuum mitigatio, vel remiſioofaaeetra de iud cat ſi-leriei lura Dipenſait
tamen ciuilia rarô diſpenſationes S permittunt: quia nõ debét nes, ſeuindl
.. A.LI.LVEI. I.y ,’làao n li vi gentix tarô iù
indulgentia crimina ſubleuaritvt Cde cohor l ſi apparitor iiix e permitun.
& coutra rebelles, & proditores nunquam ſed debent ipſiin te- ep
meritatis fuæ conatibus opprimi:vt C. de Senatol. j. & ij lib xi.
& C de delat ,.filix Item hoc ipſo quod quis parcit malo, in-
telligitur nocere bono, in Auth. de ma prin.S.homicidia. & eis
l ſolus princeps ſecuritatem dare poteſt, niſi ex cauſa iure ex-
preſſa eo.tit. Sſed neque hoc & noſf de pu iu qui reus.
m Delictaid eſt, delinquentes. ſicC de teſt l. iubemus. in prin.
Occurrit dicere illud vulgare, cûm filius facit offenſam patri,&
pater verberibus eum caſtigat dicit enim pater filio, non verbe-
ro te, ſed fatuitatem turvrC. de emen propin ſecundum Ode.
&alibi. Nõ punio ego te: ſed mores tui accuſant, & puniunt te.
l. palam de rit nupt. & ffde proba l. um probatio. AccVRSIVS.
nJ Pius affectibus. Imperator pietate mouetur aliquid conce-
dendum:vt &aliàs, C.de offic. procon, & leg.l ij ibi, dum dicit euius
adlegationes unane piunm principen commouerunt: vr Cde ap-
ta l.hi, qui ſanctam... Deinlols u¬
oe bistn eden omnes ltenemur principi quia vt Deuseſt arihdje
princeps in cœlis: ſic Imperatorem vicarium ſuum,& domina: tuasn-
torẽ in fide, ac veritate, & iuſtitia cõſtituit in terris:vt C.de vet.iu-enul y ſi quid igitur & in Auth de cdſulibus in fi Praterea di-
 
Annotationen