Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
6i De non alien aut perm&c.Titj Novij. 62

a Adiectum eſt. plus
quam alis, quibus fuit
miſſa: & hœc eſt adie-
cio vſque in fin.
bJ Adiectione dominiea.
i. cum annis Domini a:
tamen non habemus
eos. ACCVRS.

t Prn ineluſo
n noua edi-
ione Geæca,
eſt, Aphremie:
ed rectius in
Latinis manu
ſeriptis, ufre..
A.Cour.
4ineluſa de-
ſunt in manu-
ſeriptis: ſes
etat in Gra-
es. vbi pre
Doumee, le-
gitur,
priie,
iuinat Ae-
curſius. ſigni-
ie rtaln Vr in ſpecie repete, &
e veten le non, &e & expeditur
uie legi ſub- hac pars jeoddS ſi verô
ſeripſiſſe. creditor. & S. ſi enim.
* Sequentia

vea tn- e y Nam intentio-
in noua r¬

a editioue: nem l Proponi-
vnde liquet musſie ſub de non elig in
nondum eaP prin ſic j-titjj in prin.
eſle perfea. d & Supr ſacris. id eſt,
ne t an ne quaſi ſacris.
tgran, ant ey Lege ſeilicet iſta
quam ea erat: e J Lege. lcilicer na.
vnde hac vul Accvas.:
aatis tranſlaff Renouet b.vt in le-
tio ſumpta ge Leonis, que confir-

Sl gesre. maturtvt coaeS vule

uitur ſepulte, eni.
ſeu deſueta: gſ Emendet. vt j eod.S.
abſtinduntur, Anaſtaſius. & S ſinimus.

ſeu tolluntur;

e h j’Adiciat vvt Jeoas.
tur: imperie- ab Anaſtaſio. & S. quia
ce adiecfio¬ vero Leonis.
ne augentur. i J Abſcindat ſunt au-
l ia at tem alie, ſeilicet Leo-
tiraquere nis, & Anaſtaſi ſuper-
Ais vt puto fluz, ex quo iſta ſcilicet
quimquodin Iuſtiniani generaliter
noua Graea onnia comprehendit.
editione addiT Auxit hie not ar-
tuuyNalen., ad quaſtionem,
Cour. q m diximus ſuprà ti.
j. in prine.
l(rxvtC. de ſacroſan.
cec, iubemu. licêt qui-
dam dicant, quod eam
non habemus.
m In omnibus. terris:
e en d ae quialooalis eſt: vnde e
pmma ed ue ſit generalisui jeeoa5.
bus Eceleſiuſi nos igitur Item in con-
ti, &c. gene tractibus: quia non in
talis eſt. pignore, nec in contra-
ctu emphyteuſis loqui-
tur:ſed per hanc ſupple-
tur:ut infrà cod. quia
ver Leonis.
n J Correctione. no cor-
rigi ex eo, quod ſupple-
tur d ſieff ad leg Rhode
itlfiS; & Sfi.
OJ De talibus ſe rebus
eccleſiaſticis immobili-
bus non alienandis.

pLex eſt. apud Gr-
cos.

ain?

DE NON ALIE-
nandis, aut permu-
tandis rebus eccleſia-
ſticis immobilibus,
&c.

d Corrigi di-
citur, quod
luppletur.

qS Priori. ſcilicet legi
Leonis nam generalior
quâm’illa: vt infrà
ſequitur.
r Minus. in perfectio-
ne: plus tamen quam
lex Leonis.
Foris. ſcilicet extra
Conſtantinopolitanam
ciuitatem, quod nou e¬
rat in lege Leonis: vt
C de ſacroſan eccleſiu-
emus. j reſpon.
t S Ciuitati. Conſtan-
tinopolis.

ſanctiſſimo Archiepiſcopo Ale-
xandrie Eufremio *: ſanctiſſi-
mo archiepiſcopo Theopolita-
no: Petro ſanctiſſimo epiſco-
po Hieroſolymorum: Ioanni vi-
ro glorioſiſſimo prfecto ſacro-
rum prtoriorum ſecundo ex-
conſuli, & patricio; Dominico
glorioſiſſimo prfecto præto-
rij Illirici) * cui etiam hoc ad-
iectum eſt ?: Et tua quoque cel-
ſitudo hc ſciens, vnà cum ſem-
per ſuſcepturis ſedem tuam hæc
ſeruare feſtiner: & ſi denuncia-
tu fuerit aliquod tale delictum,
prohibeat, & maximè qucun-
que in ordinationibus curialiu,
vel officialium interdicta ſunt.
Nunciet autem etiamnobis: vt
decens ſuper eis imponatur cor-
rectio. Vratur quoque præceptis
ad clariſſimos prouinciarum iu-
dices:vt & ipſi qua fiunt, inſpi-
cientes, non permittant aliquid
extra hoc, quod à nobis conſti-
tutum eſt fieri, imminebit enim
cis pœna quinque librarum au-
ri, ſi quidem & ipſi prœuarica-
ri vldentes non denunciauerint
aut ſedi tuæ, aut imperio vt vn-
dique decens ornatus ordina-
tionis gradui conſeruetur. Scri-
pra cum adiectione dominicaP.
Data y Ralendis Aprilis Con-
ſtantinopoli, Biliſario V. C.
Conſ.COLLATIO II.

DE NON ALIENANDIS,
aut permutãdis rebus eccleſiaſticis
immobilibus, aut in ſpecialem hy-
pothecam dandis creditoribus: ſed
ſufficere generales hypothecas.

TITVLVS I.
Nouella conſtitutio ſeptima.

Imper. Cæſar. Fl Iuſtinianus Augu.
Epiphanio ſanctiſſimo, & beatiſſimo
archiepiſeopo fœlicis huius ciuitatis,
& œcumenico patriarch.

Res immobiles Etcleſiæ maioris
vrbis Conſtantinopolitanæ, & Ec-
cleſiarum ſuæ diœceſis alienari ge-
neraliter prohibẽtur omni fraude,
& circumuentione remota. BAR-
TOLVS.

PREFATIO.

Nam intétionem
hanc ſemper pro-
ponimus e, omne
quicquid prius
imperfectum, aut
confuſum videbatur, hoc & ex-
purgare & perfectum ex im-

perfecto declarare. Quod etiam

Authentica.

in omni legiſlatione facientes,
credimus oportere & in aliena-
tionibus, qu iunt ſuper ſacrisd
rebus vna complecti lege, que
priores omnes & renouetſ, &
emendet : & quod deeſt, ad-
iiciat l: & quod ſuperfluum eſt,
abſcindat i. A Leone ſiquidem
bonæ memoriæ (qui poſt Con-
ſtantinum piæ memori, Chri-
ſtianæ fidei inter Imperatores
principatum auxit , & conſti-
tuit ſacrarum Eccleſiarum ho-
norem, & diſciplinam) ſcripta
lex eſt de alienationibus ec-
cleſiaſticis, concluſa f in ſola
huins fœliciſſimæ ciuiratis ſan-
ctiſſima maiori Eccleſia. Et lau-
damus plurima huius legis, cum
omni vehementia, & Dei cul-
tura poſira: ſed eô quôd non ge-
neraliter poſira ſir in omni-
bus P, egere etiam eam quadam
correctione P credimus. AbA-
naſtaſio quoque pie memorie
ſcripta quædam de talibus lex
eſt?, neque ſimilis prioria, &
omnino minus rhabens. Effu-
ſa mmque, & per loca forisſ
poſita, nihilominus manſit im-
perfecta, eô quod ad ſolum ſa-
cerdotium, & diœceſim reſpi-
ciat conſtitutam ſub beatiſſimo
patriarcha huius regie & fœ-
liciſſimæ ciuitatis : aliàs autem
non perſcrutata u ſedes *: cum
vtique dignam correctione eſſe
eam arbitrabatur y: propter
quam occaſionem alia quidem
corrigebat: alia verô incompo-
ſita relinquebat. Quamobrem
eam quoque vacare de cœte-
ro ſancimus: vtpote imperfe-
ctam, & loco circumcluſam, &
non generalem inter leges exi-
ſtentem, neque aliquid ſtudio-
ſum introducentem. Hac ergo
nos omnia emendantes, vnam
exiſtimamus oportere legiſla-
tionem imponere omnibus?
ſanctiſſimarum Eccleſiarum, ve-
nodochiorum b, & noſocomio-
rumS, & y monaſteriorumd,
& brephotrophiorum, & ge-

rontocomiorumf, & totius ſa-

cratis collegij rebus, & hanc le-
gem Leonis piæ memoriæ con-
ſtitutioni adiicere: prius breui-
ter eius legiſlationem expo-
nentes: ſicque omne, quod reli-
quum eſt, intexentes. Vult enim
illa neque Deo amabilem
archiepiſcopum, & parriarcham
huius fœliciſſimæ ciuitatis, ſeu
ſanctiſſimæ maioris Eccleſi,
neque œconomum vendere,
aut donare, aut aliter alie-
nare rem immobilem, do-
mum forſan, aut agrum, aut
colonumi, aut mancipia ruſti-

u Perſcrutata.. ſlege
Anaſtaſiana.
x J Sedes. i alia loca,
prœterquã in vrbe Con-
ſtantr, & eius diœceſi.
y J Arbitrabatur, in hoc

credidit Anaſtaſi? Len-

nem cortigere, dicendo
generalius, & non fecit.1
vt ſequitur ſed Iuſtinia-
nus hoc fecit per hanc
conſtitutionem:vt j es.
S. nos igitur. & infrà eod.
S penult.
2 Vacare. id eſt a, ne-
ceſſaria non eſſe hc
omuia ſcilicet à Leone:
& ab Anaſtaſio dicta:
quod facimus addendo,
vt jeod.S in fin. ſic & a¬
lias corrigit lex diſtin-
guẽdr vtſf ad leg. Rho-
de iact l,fin j reſpon.&S.
j & 5.ffn.
a Omnibus accipe
rebus, quod eſt infrà.
ACCVRSIVS.
b Xenodochiorum. lo-
cus b eſt, vbi peregrini
ſuſcipiuntur: vt hoſpi-
tale ſancti Ioannis.
c J Noſocomiorum. lo-
cus vbi groti curan-
tur.
d(Monaſteriorum lo-
cus dvbi monachi ſi-
mul conuerſantur:vtS.
de mona.S. S. hine nos.
e ( Brephotrophiorum.
locus vbi infantes
aluntur.

a Vacare in-
telliguntur,
qu non ſunt
neceſſaria.

tnade
r o.

b Xenoduo-
cium.

c Noſocomi.

dMonaſteri.

e Brephotro-
phium.

f Gerontocomiorum.
locus f, vbi pauperes, &
propter ſenectutem in-
fir mi curantur.
gS Et totius ſacrati.
id eſt, rebus cuiuſli-
bet alterius loci ſacri, vt
ptochotrophium: des
quo habetur mentio j.
eod. S. nos igitur & eſt lo-
cus in quo pauperes, &
infirmi homines paſ-
cuntur. Item orphano-
trophium h, i. locus, in
quo orphani vtroque
parente carentes paſcû-
tur. Item aſceteriumi,
locus, in quo fœmin
debilium ſuſtentatrices
habitaut. & probantur
h expoſitiones in No-
uellis eotit. Idem dicas
in qualibet Eccleſia ſe-
cularivt j.eo. S. nos igi-
tur & S pen.
h J Vult enim illa. ſlex
Leonis.
i q Colon. Sed qua
eſt differentia * inter k Differentia
hone, ſcoloni, & man- inen nann?
1.. lt e pium & coln-
cipium eſpon lie lor an ecleſie,
quitur de adſcriptitis,
vel originariis)’vel ſi-
milibus, & qui à ſolo
non poſſunt ſeparari,
nec ſine eo alienari: ve
C. de agri & cenſi l. i &
l quemaumodü, &f. de
leg. j l ſi quis inquilinos.j.
reſpon. at inancipium di-
citur ſeruus ab hoſti-
bus captus: vt inſtitu. de
iur perſo.SS ſerui. qui etiã
ſuper poſſeſſionibus po-
nitur, & inſcribitur, &ab
eis non poterit ſeparari,
O cum

fGerontoco-
mium.

g Ptochotro-
phium.

h Orphano-
trophium.

i Aſceterium.

J Et prochio-
tum, additur
in Grco.
 
Annotationen