Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
113

ſunt pridem, feſtinamus in meliorem ordinẽ, & anti-
uain honeſtaté, & huius rei deducere ornamentum,
vt nõ furta ab cis fiant frequentia, & ſocietates cu fu-
rib. & iudicia negligi & ſperni, & nullius digna pro-
cedant rationis, propterea ſtimauimus qu circa ea
ſunt, definire. Sãciuimus enim quoniam ſi propter pe-
cuniarias cauſas, in quibus non magnu eſt periculum,
niſi in pecuniis ſolis; attamen dignitates eas iudicant
magnæ, & multotiens etiam, & coniudices dantur, &
innumerabiles ſolicitudines nobis ſunt, ne cauſ ſi-
ne iudicio procedant, quomodo non cõpetens eſt de
dum, iudicibus quibus ſuper animabus iudicantium )eſt
tvetendun tt nnem nonere prouidentiam qualiter a¬
auurane periculum, omnem ponere prouidentiam qu
lieus digni eſieiantur rationis, nec animan perdant
hominis nati quidem ſemel; recipere autem eam
dum perdiderit, non valentis?
CAPVT III.
J Primûm quidem ſancimus neminem omnino in
prædicta dignitate adeſſe, priuſquam à nobis codicil-
los adminiſtrationis accipiat, & nulla ratione praſu-
mere citra Imperiales codicillos ad curã iſtam acce
dere: ſed expectare Imperium, & exinde conſcriptum
iudicium. Nos enim nulli prdictam dignitaté tradi-
mus, niſi magnificis, illuſtribus aut ſpectabilib. comi-
tib. conſiſtorianis, aut clariſſimis Tribunis Prætoria-
nis, & notariis, qui hanc ſuſcipiunt dignitatẽ,aut alias
adminiſtrationes agentib. & apparentibus nobis apris
& noſtro dignis teſtimonio, quatenus eos prædictam
habentes honeſtatem, & honorem defendere, præſer-
tim iuſtitiã, propter quod pro animab. eſt intentio, &
multis homicidij conſueuerunt litibus habitare, & de
adulteriis, & inuaſionib. & rapinis, & ſi quid tale eſt.
1. J Oportet ergo talib.criminib. præſidentem virum
eſſe vndique honeſtu, & irreprehenſibilem, & huius
auditorij dignum, & omnis abſtinentem, furti etiam
uras habere manus. habere auté & conſiliarium pro-
pan vni & neque ciura vſum conſolarionis cos de-
In Graco eſt, relinquimus: ſed vnicuique eorum ſtor ſolidos jocca-
aure labru. ſione annonarum annis ſingulis dabimus: quatenus hi
ſufficientes his, nulli adquieſcãt furto, aut venalitati.
2. JSed neque per donationem fieri omnino quem-
admodum in quibuſdam fiebat temporibus, neque
ie in mnu ctian ay iut aurum vlli ln aquali eninm crimine efi-
, citur & qui dat alieui occaſionem dignitatis: quod ſi

. lites.

que ſumma
norantis factu fuerit abaliquo accipere acquieſcens ſecundum
mplicitns LL... ... I......
interpretis [quodper dandum ab co iuſiurandum manifeſtatur.
cognoſcitur, CAPVT IV.
iguificat au- 2........I.Lſ..œ.
ten hot ver¬ Didicimus autem eis ad obſequium eſſe officia
un, rars maligna: dicimus autem latronum cognitores, & ve-
neficiarios, & cingulorum inciſores, & aliã multitu-
dinem, quorum vnumquemque competens eſt caſti-
gare magis, quam taliter viuere. Neque enim latronu
cognitorum tale aliquid propriumJ eſt in bonú quid
agete:ſed in hoc tantûm cognoſcunt fures, vt lucrum
eis, & iudicibus eorum venentur:quæ omnia compe
tens eſteos, qui nunc à nobis in Prturã plebis tran-
leunt, odiſſe, & auerſari, & mundis vti manibus, & re-
ſecare omnia, qua pracepta ſunt, ſiue de furto, ſiue
de alis delictis, & ciuitaté nobis emundare ab his, qui
urta operantur, beſtiis, & viris induſtriis vti ad hec
miniſtris, & proprio officio auferri competenter, qua-
tenus timor eos habeat ſui iudicis, & omnia agãt cum
vehementia, & bona voluntate. Si enim velint recté
agere, & digne iudicio de ſe, neque multi aliqui fures
erunt, & furta celeriter inuenientur, & peccantes mi-
nuentur timentes dignitatem quam nemo comparet
pecuniis, ſed & crimina, vel erſi vehementia ſint, co-
gnoſcent, & populares ſedabunt turbas: ita glorioſa
huius, & regi iudici ciuitates: ſed & nobis ipſis ob-
lequentes, & omni digni ab eis honore tanquam iu-

In manuſeri.
crat dre.

De Prœtor Pop. Tit vijjNoxiij.

I14

dices minores à iudice maiore, & euacuabut eius ſo-
licitudines, nihil eligentes agere, quod non eſt viro-
rum bonorum, & imperialis teſtimonij dignum.
JSi verd aliquando contigerithoc quod nõ opta-

mus) fieri aliquod in hac ciuitate incẽdiu, oportet eos

prſentes eſſe, & miniſtrare, & maximum hoc opus
habere, vt fures, & ſubtrahentes infœliciſſimorum res
cripere, & ſaluare, quantum poſſunt res ab ignis vio-
lentia. Etenim ſi circa hanc dignitatem facti fuerint;. Eripiant &
induſtrij, maior cos ſedes excipiet, & honeſtior digni¬ ſaluent.
tas, & cognoſcent quantum eſt hoc, cum honeſtate tauqued.
viuere, quam hanc contemnere, vti autem multis ma-
nibus & per eas impiè agere & poſtea egere. Propter
quod nihil horum, que ita congregantur, conſueuit
manere: ſed male colligi, & ſtatim deperdi. Vt igitur
noſtros ſubiectos inuitare quidem per hanc eſtima-
uimus occaſionem, & ſolatium tantum eis dare, & ho-
mines honoratos ad medium adducere, vt eorum vir-
tutem ſentiant ſubiecti. Habebunt autem ſpectabiles
populorum Prætores & conſiliarium noſtro ſuper eo
iudicio, ſicut diximus, dignum.
CAPVT V.
Adſiſtent autem eis & viceni milites, & triceni
matricarij, quos nunc nos conſtituimus diſpoſitionib.
obſequentes eorum: & ſicubi oportebit, eos, qui in-
decenter agunt, detinuerint, competenti ordini tra-
dant. Oportet autem eos ſcire manifeſtè, quod ſi mun-
dos ſemetipſos conſtituerint, & Dei auxilium habe-
bunt, & noſtra placatione non fraudabuntur, & lon-
gior eis dignitas erit. Quis enim bene, & recte agen-
tem amouere velit?
CAPVT VI..... 21
5 Sed & ſi tranſmittatur eis aliquis à iudicio viri éur, legit
clariſſimi Prafecti huius fœliciſſim ciuitatis, qua-
tenus ſuppliciis ſubiiciantur, ſcrupulose inquirant di-
gnitatem eius, & doceantur in quibus occiditur ho-
mo, aut aufertur membrum, aut tale aliquid ſciſcitan-
tes & ab ipſo glorioſo Præfecto, ſed & hoc proui-
deant, vt cum ſubtilitate proferant ſententiam, ad ani-
mam, aut membrum auferendi à deſtinato. Quem-
admodum enim ſpectabiles prtores populorum
talibus honorauimus donationibus, dignos eos faciẽ-
tes & codicillis à noſtra procedentibus manu & an-
nonis, & appellatione tanta, & aliis, quæ dicta ſunt,
ita cos exigimus reddere nobis ſuam puritatem, & in
omnibus vigilãtiam, & cuncta agere æqualiter, & iu-
ſta cõſcientia, & pura manu. Si enim aliquid apparue-
rint delinquẽtes, aut furantes, aut furibus adquieſcen-
tes, niſi omnib. reſecauerint modis, & dignos quide
morte ſuppliciis ſubdere; mediocria verô agentes ex-
pellere à magna hac ciuitate, vbi nos prceperimus:
ſciant quod ipſi pro huiuſmodi reddẽt rationem non
Deo ſolum, ſed & nobis: & rei fient & omni damno,
quod ſubiectis contigerit, & noſtra indignatione, &
velociter cum infamia à dignitate repellentur. Nos
enim propterea & laborem ſuſtinemus, & expenſis
magnis adquieſcimus, vt non alicui noſtrorum ſub-
iectoruun inferatur aliqua calumnia, & pecuniarum,
& animæ perditio, & quacunque talia conſtitura
ſunt: ſed omnia cum examinatione fiant competenti.
EPILOGVS.
5 Hanc igitur omnes noſtram voluntatem per
præceptionem diuinam, & legem cognoſcentes, &
quia quod expedit vobis, nullatenus derelinquimus,
pro noſtro orate imperio, ſic vos tuente, ſic vos pro-
prios eſtimante, & in vnoquoque eorum, que con-
tingunt, parernam in omnibus vobis cuſtodiẽte pro-
uidentiam. Proponatur Conſtantinopolitanis ciui-
bus noſtris. Darum Ralend. Octob. Conſtantinopo.
D. N. Biliſario viro clariſſimo conſule.
COLLA

Illuſtriſſ cum
legat, irias,
 
Annotationen