Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
IV. Styl romantyczny?

Powróćmy raz jeszcze do pytania postawionego
na początku tego szkicu. Jeśli pejzaż mistycznego
nastroju, taki, jaki pojawia się na przykład w zakoń-
czeniu Fantazego, wydaje się najbardziej „roman-
tyczny”, to czy konwencjonalnie romantyczny pej-
zaż przez Słowackiego na początku Fantazego spa-
rodiowany, a także pejzaż sielski i obficie z moty-
wów krajobrazowych czerpiąca poezja patriotycz-
na to jakieś inne typy pejzażu? czy też w całości te-
go, co nazywamy romantyzmem, pozostają z pej-
zażem mistycznym w związkach zależności i opo-
zycji? i czy w pojęciu pejzażu romantycznego można
pomieścić spójnie'te rozmaite jego odmiany, czy też
są one zasadniczo różne, współistnieją tylko w obrę-
bie jednej epoki?
Weźmy przykład krańcowy. Na przeciwle-
głym wobec pejzaży Friedricha czy też Turnera bie-
gunie znajdują się dzieła nazareńczyków w Niem-
 
Annotationen